En viss ökning av frånvaro i grundskolan

Frånvaron bland elever i grundskolan i slutet av april verkar nationellt sett inte ha ökat i någon större utsträckning som följd av coronapandemin. När det gäller gymnasieskolan minskade istället frånvaron något. Det visar den uppföljning som Skolverket genomfört.

- Vår uppföljning visar att elever i grundskolan under den nu undersökta perioden har en något större frånvaro jämfört med året innan. Det rör sig dock inte om någon dramatisk ökning på nationell nivå - om det är tre–fyra elever per klass frånvarande i vanliga fall var det ytterligare en eller två elever frånvarande denna vecka. Men variationen är stor mellan olika skolor, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Elevernas frånvaro skiljer sig mellan olika skolhuvudmän

Skolverket har samlat in uppgifter om frånvaro från skolhuvudmän, både kommuner och huvudmän för fristående skolor. De har fått frågor om skillnaden i frånvaro i slutet av april i år jämfört med motsvarande period förra året. I slutet av april i år var frånvaron bland eleverna i grundskolan totalt cirka 35 procent högre. För hälften av skolhuvudmännen var frånvaron mellan 20–50 procent högre än normalt. För en fjärdedel var förändringen ännu större medan det för en fjärdedel av skolhuvudmännen var ingen, eller endast en mindre förändring i frånvaronivån jämfört med förra året.

- Under arbetet med att samla in uppgifter till uppföljningen har vi fått signaler från skolhuvudmännen om att frånvaron var tydligt högre i början av pandemin. Detta är även något som framkommit av våra tidigare uppföljningar, säger Peter Fredriksson.

Frånvaron lägre än normalt i gymnasieskolan

Enligt Skolverkets uppföljning var elevfrånvaron i gymnasieskolan lägre än normalt för drygt hälften av huvudmännen. För cirka en fjärdedel var det ingen, eller endast en mindre förändring. Hos någon enstaka skolhuvudman var frånvaron dock högre än normalt. Totalt var frånvaron bland elever i gymnasieskolan under den aktuella perioden uppskattningsvis cirka 20 procent lägre än den vanligtvis brukar vara.

- Att undervisningen till största del skett via distans i gymnasieskolan kan ha medfört att fler elever kunnat delta i undervisningen. Det är positivt. Men det är ändå viktigt att understryka att distansundervisning inte helt kan ersätta traditionell undervisning i gymnasieskolan, säger Peter Fredriksson.

Ökad frånvaro bland personalen i grundskolan

Frånvaron bland personalen i grundskolan var något högre jämfört med motsvarande period i slutet av april förra året. När det gäller gymnasieskolan låg frånvaron på ungefär samma nivå. Det finns utifrån uppföljningen heller inga tydliga regionala skillnader mellan olika delar av landet. Inte heller graden av smittspridning verkar på ett tydligt sätt påverka vare sig personal- eller elevfrånvaro.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes den 4-5 maj 2020. Då uppgifter samlades in om frånvaron bland lärare, barn och elever vecka 17 (20–24 april) 2020. Som referensvärde för jämförelse efterfrågades i första hand uppgifter för vecka 15 föregående läsår, 2019/20. Underlaget täcker ungefär en tredjedel av alla elever och all personal i grund- och gymnasieskolan.

Ladda ner rapporten: Undersökning av frånvaro bland lärare, barn och elever

Ta del av vårt stöd för att främja närvaro och förebygga frånvaro

Vid frågor om undersökningen kontakta:

Filip Nilsson, undervisningsråd på Skolverket, 08-527 330 56

Anna Castberg, chef för utredningsenheten på Skolverket, 08-527 337 17

Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, 08-527 333 00 (Skolverkets Presstjänst)

Publicerades den .