Frånvaron i skolan minskar

Frånvaron bland elever i grundskolan verkar ha minskat under maj jämfört med föregående månad. Även i gymnasieskolan har frånvaronivån minskat ytterligare och är nu än lägre jämfört med motsvarande period förra året. Det visar den uppföljning som Skolverket genomfört.

– Uppföljningen pekar på att elevfrånvaron har sjunkit mellan april och maj månad och verkar återgå till mer normala nivåer i grundskolan. Frånvaron i grundskolan är fortfarande något högre jämfört med motsvarande period året innan. Men frånvaron skiljer sig stort mellan olika skolhuvudmän och skolor, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Frånvaron i grundskolan verkar återgå till mer normala nivåer

Under slutet av maj 2020 var den samlade frånvaron bland elever i grundskolan knappt 20 procent högre jämfört med motsvarande period förra året. Det är en minskning jämfört med april då motsvarande skillnad var ungefär 35 procent. I undersökningen uppger en del skolhuvudmän också att pandemin resulterat i att fler elever haft en upprepad eller längre frånvaro. Några har också svarat att omfattningen av frånvaron påverkats olika utifrån elevernas socioekonomiska bakgrund.

– Det är viktigt att rektorerna är fortsatt uppmärksamma på upprepad eller längre elevfrånvaro och snabbt agerar för att hantera denna, säger Peter Fredriksson.

Lägre frånvaro i gymnasieskolan trots coronapandemin

Enligt Skolverkets uppföljning var elevfrånvaron i gymnasieskolan lägre än motsvarande period 2019. Den samlade frånvaron bland elever har under maj månad 2020 har även minskat ytterligare sedan vår tidigare mätning i april. Minskningen var då 20 procent jämfört med året innan, medan frånvaron nu för maj var 35 procent lägre än normalt.

Oförändrad frånvaronivå bland personal i grundskolan

I grundskolan var frånvaron bland personalen nu cirka 35 procent högre än normalfallet. I Skolverkets föregående uppföljning för april var den samlade frånvaron bland personalen i grundskolan uppskattningsvis cirka 40 procent högre än normalt. Detta indikerar att frånvaron bland personalen i grundskolan är kvar på ungefär samma nivå. I gymnasieskolan är frånvaron bland personalen istället cirka 35 procent lägre än normalfallet. I vår föregående uppföljning för april var den samlade frånvaron bland personalen i gymnasieskolan oförändrad jämfört med normalfallet. Detta indikerar att nivån på frånvaron bland personalen i gymnasieskolan minskat under maj månad.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes den 28 maj till 5 juni 2020. Uppgifter om frånvaron bland personal och elever samlades in för vecka 22 (25–29 maj) 2020. Som referensvärde för jämförelse efterfrågades uppgifter för motsvarande period föregående läsår, 2019/20. Underlaget täcker ungefär en tredjedel av alla elever och all personal i grund- och gymnasieskolan.

Uppföljning för maj 2020: Frånvaro bland lärare och elever

Ta del av vårt stöd för att främja närvaro och förebygga frånvaro

Vid frågor om undersökningen kontakta:

Filip Nilsson, undervisningsråd på Skolverket, 08-527 330 56

Anna Castberg, chef för utredningsenheten på Skolverket, 08-527 337 17

Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, 08-527 333 00 (Skolverkets Presstjänst)

Publicerades den .

Relaterat