Malin Orwén, rektor: – Så stärkte vi vår förmåga att analysera våra utmaningar på Hjällboskolan

År 2016 valde Hjällboskolan i Göteborg att inleda ett samarbete med Skolverket för att stärka skolans arbete med att utveckla sin undervisning. Två år har gått och nu berättar rektor Malin Orwén om skolans resa för ökad trygghet och studiero.

Bild på Fredrik Åkerblom (Lärare), Malin Orwén (Rektor) och Elin Hagemann (Specialpedagog).

Fredrik Åkerblom (Lärare), Malin Orwén (Rektor) och Elin Hagemann (Specialpedagog).

– När Skolverket kontaktade oss och erbjöd oss deras stöd inom det som benämns för Samverkan för bästa skola såg vi det som en möjlighet att få stärka vårt befintliga arbete med att utveckla vår skola. Innan vi startade samarbetet var vi tydliga med att vi önskade att arbeta vidare med våra befintliga och fungerande strukturer och utnyttja den kunskap och erfarenhet som redan fanns, berättar Malin.

Skolverket hjälpte oss att förstärka vårt befintliga arbete och att systematisera det på ett sätt som passade oss, förklarar Malin.

Arbeta tillsammans och satsa på att göra alla delaktiga

– Vår utvecklingsgrupp består i första hand av åtta lärare och en representant från Karlstads universitet. Jag har också varit med vid vissa tillfällen. Det är vi som har ansvar för att driva arbetet och att förankra vårt arbete på skolan. Jag skulle önska att alla kunde vara med men vi måste ju också få den viktiga dagliga verksamheten att rulla.

Vi har satsat en hel del på att göra alla delaktiga. Alla personer i utvecklingsgruppen har sina respektive handledningsgrupper där de tar arbetet vidare så att så många som möjligt blir delaktiga. Vi har också haft det som punkt på våra medarbetarsamtal samt arbetsplatsträffar och haft handledning med all personal.

Den största insikten vi gjort inom Samverkan för bästa skola är vikten av att arbeta tillsammans, att alla är samstämda och att man gräver där man står och vågar rikta blicken inåt. Man kommer ingenstans förrän alla är med. En enad lärarstyrka är det viktigaste!

Analysera utmaningar och orsaker till problem

– Det första vi gjorde tillsammans med Skolverket var att göra en grundlig kartläggning och en analys av våra utmaningar och orsakerna till vår låga måluppfyllelse på skolan. Det var ett tidskrävande arbete som vi satsade en hel termin på för att verkligen komma till insikt om våra olika brister och behov. Vårt underlag bestod bland annat av elevernas betygsresultat samt enkäter och samtal om lärarnas resultatanalyser. Diskussioner med elevhälsan och elevrådet har också varit viktiga.

Skolverket stöttade oss hela vägen genom att coacha och utmana oss. Vi har blivit modigare och mindre rädda för att vara självkritiska. Självklart är det jobbigt att titta på sina egna brister men alla har haft en positiv inställning och det har stärkt oss.

Att ta sig tiden att diskutera skola och pedagogik

– Vi har utvecklat vår analysförmåga och det har varit och är en lyx att ha fått använda ordentligt med tid till att diskutera pedagogik och skola som man annars sällan har tid med i den dagliga verksamheten.

Vårt arbete med att utveckla skolan är undervisningsnära. Klassrummet är hjärtat i skolan och det är där man ska skruva. Det är det som leder till förändring och det är där det ska ske något för att vi ska nå våra mål. Det är lättare att ta nästa steg kring vad vi ska förändra i våra klassrum när vi tar oss tiden att tänka, prata och diskutera tillsammans.

Åtgärder för ökad trygghet och studiero

– Det finns fyra områden vi ska satsa på att utveckla; minska elevernas frånvaro, extra anpassningar och särskilt stöd, elevernas delaktighet och motivation i undervisningen samt ökad trygghet och studiero.

Vi valde att börja med området för ökad trygghet och studiero eftersom det är en grundförutsättning för att kunna utveckla de andra områdena.

Samarbete med forskare från Karlstads universitet

– Skolverket hjälpte oss att komma i kontakt med Karlstads universitet som har hjälpt oss med våra valda insatser för att öka tryggheten och studieron på skolan.

De har träffat medarbetarna i vår utvecklingsgrupp, skolledningen samt personalen och utbildat samt handlett oss på olika nivåer.

De har bland annat stöttat oss i vårt i systematiska kvalitetsarbete. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att synliggöra vad vi gör, varför vi gör det och vad det leder till. Detta har hjälpt oss att utveckla vårt befintliga arbete med att planera, följa upp, analysera och dokumentera samt utveckla undervisningen på vår skola.

De har också stöttat oss med att stärka vårt kollegiala lärande på skolan genom att skapa ett mer organiserat erfarenhetsutbyte lärare emellan. Det finns otroligt mycket kompetens och erfarenhet under vårt tak och därför var och är detta ett mycket viktigt arbete hos oss. Vi har idag en starkare kultur av kollegialt lärande och arbetar med systematiska lektionsbesök. Eleverna ser nu att våra lärare är mer samstämda, att de arbetar på samma sätt och har möjlighet att hjälpa varandra.

En ny analys

– Under dessa två år har vi lärt oss otroligt mycket om trygghet och studiero och fått en fördjupad förståelse för de behov vi har på skolan. Vi har fått en hel del nya insikter sen vår första nulägesanalys. Vi har därför beslutat oss för att göra en till nulägesanalys med fokus på bara studiero och trygghet. Det arbetet och diskussioner om vilka insatser vi ska satsa på nu pågår.

Om Hjällboskolan i Göteborg

Hjällboskolan består av 210 elever som går i årskurs 6 – 9. På skolan finns cirka 22 lärare och övrig personal som skolsköterska, specialpedagog, kurator, skolpsykolog, skolvärdar, elevassistenter och administratörer.

Om Samverkan för bästa skola

Så kan vi stödja dig inom Samverkan för bästa skola

Senast uppdaterad 26 juni 2023.
  • Kurser och utbildningar

    Leda förändring

    Materialet ger dig som är huvudman eller skolledare fördjupade kunskaper och vägledning i att leda ett förändringsarbete.

  • Leda och organisera

    Systematiskt kvalitetsarbete – så fungerar det

    Syftet är att synliggöra vad vi gör, varför och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.