Dokumentation i förskolan

Med hjälp av dokumentation ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och lärande men också analysera och utvärdera utbildningens kvalitet. Här hittar du förslag på hur du kan dokumentera med ett tydligt syfte och med olika metoder.

tre förskollärare
Konkreta tips

Alla förskolor ska dokumentera

Alla förskolor ska dokumentera sin verksamhet, det vill säga sin utbildning. Med hjälp av dokumentationen ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och lärande men också utvärdera och analysera utbildningens kvalitet i förhållande till läroplanen. Genom att dokumentera kan du och dina kollegor bland annat

 • se vilka förutsättningar arbetslaget ger för barnens lärande
 • ta reda på hur miljön i förskolan bidrar till barnens utveckling och lärande
 • få syn på barnens tidigare erfarenheter och kunnande
 • få kunskap om vad barnen utforskar och hur de lär sig
 • få reda på vad barnen uppfattar som intressant, roligt och meningsfullt
 • kartlägga vilka möjligheter barnen har till delaktighet och inflytande.

Dokumentera med ett syfte

Det finns mycket som kan dokumenteras i förskolan, men för att dokumentationen ska vara relevant och ändamålsenlig behöver den ha ett tydligt syfte som utgår från läroplanen. Fundera över vilka aktiviteter du behöver dokumentera och om dokumentationen kan ge dig svar på det du vill undersöka. Det hjälper dig att göra avgränsningar.

Här är några exempel på hur dokumentationen kan stödja er:

 • På er förskola ska ni börja arbeta med hållbar utveckling. Ett av målen är att barnen ska utveckla sin förståelse för vilka material som går att återvinna. Dokumentationen kan då visa barnens tidigare erfarenheter av och kunnande om återvinning så att ni kan följa barnens utveckling och lärande under arbetets gång.
 • På er förskola har ni sett ett behov av att stärka ert språkutvecklande arbetssätt. På er avdelning ska ni fokusera på hur ni kan utveckla detta arbete i hallen. Dokumentationen kan då visa hur hallsituationen ser ut i dag och vilken typ av kommunikation som sker så att ni får syn på vad ni kan utveckla.
 • Ni vill utveckla hur er förskola arbetar med digitala verktyg. Dokumentationen kan då visa vilken tillgång barnen har till digitala verktyg på förskolan och hur dessa verktyg används av både personal och barn.
 • Ni ska förändra en miljö så att den stimulerar barnen att lära och utvecklas ytterligare. För att se vad förändringen har lett till vill ni börja med att kartlägga hur miljön används innan ni gör förändringen. Dokumentationen kan då visa vilka typer av lekar som barnen leker, vem som leker i rummet och hur materialen används.

Dokumentera på gruppnivå och individnivå

Dokumentation kan ske både på gruppnivå och individnivå. Vilken typ av dokumentation som behövs beror på vad du vill ta reda på.

Dokumentera på gruppnivå

Gruppdokumentation kan användas för att du och dina kollegor ska få syn på de förutsättningar ni ger för barnens utveckling och lärande. Den kan till exempel visa hur miljöerna används av barnen, hur talutrymmet fördelas i barngruppen eller vilka metoder arbetslaget använder för att stimulera barnens språkutveckling.

Dokumentera på individnivå

För att kunna följa varje barns utveckling och lärande behöver det finnas dokumentation för alla barn i förskolan. Gruppdokumentationen kan då vara en utgångspunkt, men dokumentationen behöver analyseras utifrån vilka möjligheter det enskilda barnet får för att kunna utvecklas och lära. När dokumentationen sker kontinuerligt och systematiskt är det möjligt att följa och analysera hur utbildningen stimulerar och utmanar barnen i deras utveckling och lärande. Det är först när ni synliggör varje barns möjligheter till utveckling som det går att utvärdera hur förskolan arbetar mot målen i läroplanen.

Att dokumentera vid flera olika tillfällen hjälper er att till exempel få syn på

 • barnets förändrande kunnande
 • om barnet ställer andra typer av frågor än tidigare
 • att barnet löser problem på nya sätt
 • om barnets intresse har breddats till nya målområden i läroplanen.

Dokumentera för det systematiska kvalitetsarbetet

För att bedriva ett framgångsrikt förbättringsarbete på er förskola är det viktigt att du och dina kollegor har en gemensam bild av ert nuläge i relation till förskolans uppdrag. Att beskriva nuläget är ett steg i att kunna bedöma kvaliteten på er förskolas utbildning. För att kunna skapa en nulägesbeskrivning behöver ni samla in dokumentation om olika typer av resultat i utbildningen.

Dokumentationen kan bestå av material som till exempel visar

 • hur utbildningen har bidragit till barnens utveckling och lärande
 • hur ni har organiserat undervisningen och vilka arbetssätt ni har använt
 • hur barns delaktighet och inflytande har tagits tillvara
 • hur vårdnadshavarna uppfattar utbildningen
 • hur barnen upplever sin trygghet och trivsel på förskolan
 • hur tidigare genomförda utvecklingsinsatser har påverkat utbildningen.

Analysera dokumentationen

För att dokumentationen ska kunna bli en del av det systematiska kvalitetsarbetet behöver den analyseras. När du och dina kollegor analyserar dokumentationen tillsammans kan ni tillföra olika perspektiv och erfarenheter som kan hjälpa er att skapa en bredare bild av hur er utbildning bidrar till barnens utveckling och lärande.

Utgångspunkten för analysarbetet är förskolans uppdrag och de nationella målen. Analysen består av tre olika faser: jämföra, tolka och förklara samt problematisera och kritiskt granska. Analysen ska utgå från det ni kan se i er dokumentation.

Här är ett exempel på en analys som utgår från att du och dina kollegor vill ta reda på mer om hur ni arbetar med att stödja barnen vid påklädning i hallen.

 • Tillsammans går du och dina kollegor igenom dokumentationen och jämför hur mycket stöttning barnen får. Ni ser att det finns skillnader i hur mycket stöd barnen får, men ni ser också vissa barn får fler tillsägelser än andra. Utifrån dokumentationen drar ni slutsatsen att barnets ålder och kön verkar påverka hur mycket stöttning och tillsägelser barnen får.
 • Er tolkning av resultatet blir att ni förväntar er olika saker från olika barn baserat på barnets kön och ålder. Ni tolkar även ert resultat som att er organisering i hallen – där barn i olika åldrar går ut samtidigt –påverkar barnens möjligheter att få stöd vid påklädning.
 • Du och dina kollegor problematiserar er tolkning. Ni tar del av varandras olika perspektiv, erfarenheter och den samlade kännedom ni har om forskning inom området. Utifrån dokumentationen uppmärksammar du och dina kollegor vad ni kan behöva förändra i er organisation för att skapa möjligheter för alla barn att få stöttning utifrån sina förutsättningar.

Att dokumentera och att analysera dokumentationen är bara några delar av det systematiska kvalitetsarbetet.

Systematiskt kvalitetsarbete i skola och förskola

Metoder för att dokumentera

Dokumentation kan ske och se ut på många olika sätt. Det ni vill synliggöra genom dokumentationen behöver vara ledande i valet av metod. Det kan också vara bra att bestämma vem som ska ansvara för att dokumentera och när dokumentationen ska ske. Ibland kan ni behöva använda flera olika metoder, till exempel om fokus är på gruppdokumentation eller om dokumentationen syftar till att följa varje barns utveckling och lärande.

Metoder för att dokumentera kan vara att

 • filma, fotografera eller spela in ljud
 • anteckna
 • låta barnen fotografera eller filma
 • ha gruppdiskussioner eller göra barnintervjuer
 • göra barnobservationer
 • använda diagram
 • låta barnen skapa teckningar, skisser eller målningar
 • använda tankekartor
 • göra olika typer av självskattningar eller enkäter till vårdnadshavare.

Gör barnen delaktiga

I förskolan ska barnen få vara delaktiga i dokumentationen och utveckla sin förmåga att dokumentera. Du kan arbeta för att göra barnen delaktiga i dokumentationen på många olika sätt. Här är några exempel:

 • Barnen får filma eller fotografera vilka ställen de helst leker på och vilka ställen de inte vill leka på.
 • Barnen får själva skapa teckningar, skisser eller modeller som visar på deras tidigare erfarenheter och kunnande inom ett visst målområde.
 • Barnen får vara med i urvalet av dokumentation och berätta om sina upplevelser av dokumentationstillfället.
 • Barnen får berätta om vilka de har lekt med, vad de tyckte var spännande och vad de har lärt sig efter en undervisningssituation.

Värna barnens integritet i dokumentationen

När du dokumenterar behöver du värna om barnens kroppsliga och personliga integritet. Du och dina kollegor behöver därför reflektera över hur barnens integritet kan respekteras i dokumentationen. Det kan till exempel handla om att undvika att ta en viss typ av bilder eller att ni samtalar om hur ni kan veta om ett barn vill bli fotograferat eller inte. Att ha ett tydligt syfte med vad du och dina kollegor ska dokumentera och att låta barnen bli delaktiga i dokumentationen är andra faktorer som är viktiga för att kunna värna barns integritet.

Barns integritet i förskolan

Forskning och fördjupning

Läs mer

Verksamheten i förskolan ska utgå från barns perspektiv och barnen ska ha inflytande och uppleva att de blir lyssnade på. Få invänder nog, men hur gör man? I fem olika studier berättar forskare hur personalen på olika sätt kan låta barnen bli delaktiga i förskolans arbete med dokumentation och utvärdering.

Barns inflytande i utvärdering och dokumentation i förskolan

Podd: Dokumentation i förskolan (tid 34:04 min.)

I det här samtalet får du höra tre personer som arbetar i förskolan berätta om hur de ser på dokumentation i förskolan och ge exempel på hur de arbetar med att dokumentera.

Medverkande: Elin Borg Olofsson, Helén Engdahl och Marie Norén. Samtalet leds av Karin Hahn, undervisningsråd på Skolverket.

Senast uppdaterad 20 juni 2023

Relaterat