Ett lärande kollegium

Att byta erfarenheter och lära tillsammans i arbetslaget kan vara en grund för att utveckla och skapa en likvärdig utbildning för eleverna. Här får du träffa en rektor och några samtalsledare som berättar om sina erfarenheter och tankar kring ett lärande kollegium.

Lärare i gruppdiskussion om läromedel.

Materialet består av en film, diskussionsfrågor och en aktivitet. Målgrupp är lärare och rektorer. Arbetet med materialet tar ungefär 2–3 timmar uppdelat på två skilda tillfällen. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att arbeta med materialet.

Materialet är framtaget för deltagare inom Skolverkets riktade insats för skolans digitalisering.

Konkreta tips

Gör så här

Detta material består av en film, diskussionsfrågor och en aktivitet som sedan följs upp med ytterligare diskussionsfrågor. Ni behöver planera in två tillfällen för kollegialt lärande. Vi det första beräknas tidsåtgången till cirka 60–90 minuter. Vid tillfälle två, som bör ske efter ungefär två till tre veckor, beräknas tidsåtgången till cirka 60 minuter. Använd förslagsvis materialet under en arbetsplatsträff, en rektorskonferens eller annat tillfälle när kollegiet träffas. Utse någon som leder samtalet och någon som dokumenterar.

Se filmen

Ni kan antingen titta på filmen i förväg inför mötet eller så startar ni med att titta på filmen tillsammans.

Film: Ett lärande kollegium (tid: 04:46 min.)

Diskutera

Arbeta därefter med diskussionsfrågorna enligt modell EPA (enskilt, par, alla) enligt nedan.

 1. Fundera enskilt kring diskussionsfrågorna, dokumentera gärna dina tankar exempelvis på notisblock.
 2. Samtala om diskussionsfrågorna parvis.
 3. Dela med er av era tankar för hela gruppen. Ha en sammanfattande gruppdiskussion där ni antecknar vad ni behöver ta med er och arbeta vidare med samt vad ni behöver föra vidare till andra i er verksamhet.
 • Hur arbetar ni med kollegialt lärande på er skola?
 • Finns det personer i er verksamhet som har kommit längre när det gäller att använda digitala verktyg i sin undervisning? Hur arbetar ni för att sprida deras kunskap?
 • I filmen pratar flera av de medverkande om vikten av ett öppet klimat där det är tillåtet att misslyckas. Vad tänker ni kring det?

Presentera aktiviteten

Berätta när uppgiften ska vara utförd och hur den kommer att följas upp. Låt deltagarna diskutera gruppvis.

Aktivitet för lärare

Gör ett lektionsbesök hos en kollega där lektionen innehåller digitala verktyg. Reflektera över på vilket sätt de stärker elevernas lärande under just denna undervisningssituation.

Aktivitet för rektor

Planera in ett tillfälle för kollegialt lärande på skolan. Be några lärare visa upp korta exempel på hur de konkret använder ett digitalt verktyg i sin undervisning. Ge därefter samtliga deltagare i uppgift att prova minst ett av verktygen i sin egen undervisning.

Följ upp aktiviteten

Ha en uppföljningsdiskussion efter cirka 2–3 veckor.

Diskussionsfrågor för lärare

 • Berätta kort om den lektion du varit med på. Använd metoden 2 stars and a wish för att ge återkoppling till din kollega.
 • Hur kan ni använda erfarenheterna från det ni nu diskuterat i den fortsatta undervisningen?

2 stars and a wish

Formativ återkoppling med hjälp av metoden Två stjärnor och en önskan. Metoden är vanlig i många skolor och går ut på att ge återkoppling på någon annans arbete genom att lyfta upp två aspekter av arbetet där man tycker att producenten lyckats bra samt en framåtsyftande önskan om vad som skulle kunna förbättras.

Diskussionsfrågor för rektor

 • Vad hände under det kollegiala erfarenhetsutbytet? Dela med er av erfarenheterna och det ni uppmärksammade.
 • Vad gick bra och vad kan det ha berott på?
 • Vad gick mindre bra och vad kan det ha berott på?
 • Hur kan aktiviteten vidareutvecklas?
Senast uppdaterad 16 februari 2024