Undervisning med digitala verktyg

Att använda digitala verktyg för att öka elevernas lärande innebär att ha kompetens att välja verktyg utifrån vad som bäst gagnar elevernas lärande, analoga som digitala, vid varje enskilt lärtillfälle. Här får du se ett exempel på en undervisningssituation där analoga och digitala verktyg används parallellt.

Materialet består av en film, diskussionsfrågor och en aktivitet. Målgrupp är lärare, rektorer och huvudmän i alla skolformer som berörs av nationella prov och som har utvecklingsbehov gällande digitalisering. Arbetet med materialet tar ungefär 2–3 timmar uppdelat på två skilda tillfällen. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att arbeta med materialet.

Materialet är framtaget för deltagare inom Skolverkets riktade insats för skolans digitalisering.

Gör så här

Detta material består av en film, reflektionsfrågor och en aktivitet som sedan följs upp med ytterligare reflektionsfrågor. Ni behöver planera in två tillfällen för kollegialt lärande. Vid det första beräknas tidsåtgången till 60–90 minuter. Vid tillfälle två, som bör ske efter ungefär två till tre veckor, beräknas tidsåtgången till cirka 60 minuter. Använd förslagsvis materialet under en arbetsplatsträff, en rektorskonferens eller annat tillfälle när kollegiet träffas.

Konkreta tips

Se filmen

Ni kan antingen titta på filmen i förväg inför mötet eller så startar ni med att titta på filmen tillsammans.

Film: Undervisning med digitala verktyg (tid 09:44 min.)

Diskutera

Arbeta därefter med diskussionsfrågorna enligt modell EPA (enskilt, par, alla) enligt nedan.

 1. Fundera enskilt kring diskussionsfrågorna, dokumentera gärna dina tankar.
 2. Samtala om diskussionsfrågorna parvis.
 3. Dela med er av era tankar för hela gruppen. Ha en sammanfattande gruppdiskussion där ni antecknar vad ni behöver ta med er och arbeta vidare med samt vad ni behöver föra vidare till andra i er verksamhet.
 • På vilka sätt skapar läraren i filmen en varierad undervisning? Vad tänker ni kring det? På vilka sätt kan digitala verktyg stödja en varierad undervisning? Hur arbetar ni för att skapa en varierad och motiverande undervisning för era elever?
 • På vilka sätt förstärker de digitala respektive analoga verktyg som läraren använder elevernas lärande under lektionen? Hur tänker ni kring frågan när digitala respektive analoga verktyg ska användas?
 • Läraren i filmen skapade en tydlig lektionsstruktur genom en digital presentation som löpte genom hela lektionen. Hur arbetar ni med att skapa lektionsstruktur som ett sätt att göra undervisningen tillgängligare för alla elever? Är det ett gemensamt arbete eller har ni olika rutiner?
 • Vilka digitala verktyg har era elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd tillgång till? Använder de dem under lektionerna? Under alla lektioner?

Presentera aktiviteten

Berätta till när uppgiften ska vara utförd och hur den kommer att följas upp. Låt deltagarna diskutera gruppvis.

Aktivitet för lärare

Använd en befintlig eller kommande planering av en lektion eller ett område. Fundera kring hur digitala verktyg kan användas för att stärka elevernas lärande och skapa en större variation. Kan du till exempel använda ett digitalt verktyg för att:

 • skapa struktur?
 • uppmärksamma eleverna på sitt eget lärande?
 • variera undervisningen?
 • motivera eleverna?
 • få syn på elevernas förförståelse?

Aktivitet för rektor/huvudman

Gör ett eller flera lektionsbesök. Observera vilka verktyg läraren använder sig av för att variera undervisningen och motivera eleverna.

 • Finns det möjlighet för eleverna att lära på olika sätt, till exempel läsa eller lyssna på en text?
 • Hur arbetar läraren för att skapa en tydlig struktur på lektionen?
 • Hur kombineras digitala och analoga verktyg?
 • Hur använder eleverna sina digitala verktyg?

Följ upp aktiviteten

Ha en uppföljningsdiskussion efter 2–3 veckor.

Reflektionsfrågor för lärare

 • Vilka digitala verktyg använde du i din planering? På vilket sätt kommer dessa att stärka elevernas lärande? Dela med dig av erfarenheterna och det du uppmärksammade.
 • Hur kan ni använda erfarenheterna från det ni nu prövat i den fortsatta undervisningen?

Reflektionsfrågor för rektor/huvudman

 • Vilka digitala verktyg använde sig läraren av? På vilket sätt påverkade dessa elevernas lärande? Dela med er av erfarenheterna och det ni uppmärksammade.
 • Kunde lektionen ha utvecklats ytterligare med hjälp av digitala verktyg? Hur?
 • Hur kan ni använda erfarenheterna från det ni nu prövat i det fortsatta utvecklingsarbetet?
Senast uppdaterad 15 mars 2024