Introduktion för lärare – uppdraget som lärare

I ditt uppdrag som lärare är det viktigt att du är medveten om ditt ledarskap och dina elevers olika förutsättningar och behov.

Lärare står i förgrunden och i bakgrunden håller elever upp handen
Konkreta tips

I skolans styrdokument beskrivs skolans organisation och vilka ansvarsområden de olika anställda inom skolan har. I filmen får du en kort genomgång av lärarens uppdrag – en introduktion för framför allt dig som är helt ny i rollen.

Ansvar

Film: uppdraget som lärare (tid 03:48 min.)

Samarbete och ledarskap

Som lärare måste du kunna samarbeta med alla som arbetar i skolan, men också självständigt planera och genomföra din undervisning utifrån läroplanen. Du fungerar som en ledare under hela skoldagen och behöver ha kunskap både i de ämnen som du undervisar i och hur undervisning i ämnet kan bedrivas.

Stöd och anpassningar

De elever som har svårt att uppfylla betygskriterier eller kriterier för bedömning ska ges stöd. Du som lärare behöver ta reda på varför eleven har svårigheter och fundera på vilka anpassningar och åtgärder som behöver göras. Rådgör gärna med dina närmaste kollegor. Det finns också elever som behöver extra anpassningar eller särskilt stöd.

Extra anpassningar och särskilt stöd.

Delaktighet

Enligt läroplanen ska elever ges inflytande över utbildningen. Formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Som lärare har du ett ansvar för att eleverna ges möjlighet att vara delaktiga.

Hur elevers inflytande och delaktighet kan främja studiero.

Icke-diskriminering

Ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Ingen ska heller utsättas för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas och intolerans måste bemötas med kunskap och öppen diskussion.

Vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i skolan.

Dokumentation

En viktig del i ditt uppdrag som lärare är att föra dokumentation som behövs för att stödja dina elevers kunskapsutveckling och för att sätta betyg. Fram tills eleven fyller 18 år ska du informera eleven och dess vårdnadshavare om kunskapsutvecklingen. Detta ska ske fortlöpande. Oftast görs det vid det utvecklingssamtal som varje elev har rätt till minst en gång per termin.

Läs mer om skriftliga individuella utvecklingsplaner (IUP)

Anmälningsplikt

Alla som arbetar inom skola, polis, hälso- och sjukvård är enligt lag skyldiga att anmäla om det finns misstanke om att ett barn upp till 18 år far illa eller riskerar att fara illa, det vill säga göra en orosanmälan.

Skolans ansvar när barn far illa.

Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom skolan har också tystnadsplikt. Detta innebär att uppgifter om elever och deras anhöriga, som kan skada, inte får lämnas ut till obehöriga. Som lärare får du prata med andra lärare om gemensamma elever. Samtal om elever bör hållas i avskildhet så att endast de som är direkt berörda är närvarande.

Sekretessnivån skiljer sig åt för olika yrkeskategorier i skolan. Exempelvis får varken skolsköterska eller kurator lämna ut uppgifter till lärare såvida inte vårdnadshavaren ger sitt samtycke. Däremot kan skolsköterska, kurator eller socialtjänst ibland begära känsliga uppgifter från läraren. De kan dock inte utan vidare rapportera tillbaka till läraren när en eventuell utredning slutförts, eftersom dessa personalgrupper har strängare sekretess än vad lärare har.

Senast uppdaterad 14 mars 2024