Planera och arbeta vidare – idrott och hälsa

Nu är det dags att skapa en utvecklingsplan! Den kan utgå från ert systematiska kvalitetsarbete. Använd gärna de anteckningar ni gjort i de tidigare delarna av materialet " Digitala verktyg och vad de tillför i idrott och hälsa".

Den här sidan är en del av vår utbildning ”Digitala verktyg och vad de tillför i idrott och hälsa”.

Konkreta tips

Introduktion systematiskt kvalitetsarbete

Arbetet med att utveckla undervisningens kvalitet bedrivs i en cyklisk process som innehåller olika faser. Faserna kan delas in i ”Var är vi?”, ”Vart ska vi?”, ”Hur gör vi?” och ”Hur blev det?” Genom att svara på frågorna får du stöd i arbetet med att skapa en utvecklingsplan.

Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?

Var är vi?

Utvecklingsarbetet startar i en beskrivning av nuläget. Det får du genom att läsa igenom svaren du skrivit på reflektionsfrågorna. Vilka styrkor och utmaningar upptäcker du? Innan du går vidare till att skriva konkreta utvecklingsområden ber vi dig skriva en kort sammanfattning av nuläget.

Vart ska vi?

Nu är det dags att formulera utvecklingsområden. Utgå från det sammanfattade nuläget. Skriv två, tre konkreta utvecklingsområden. Dessa bör arbetas med över tid, förslagsvis en termin eller ett läsår.

Hur gör vi?

För att konkretisera ett utvecklingsområde behöver du planera för vilka aktiviteter du vill genomföra och vilka resurser som behövs för att uppnå målet. Du behöver även skriva ner önskvärda effekter.

I exemplet nedan finns fler aktiviteter än vad som är rimligt att genomföra under ett läsår. Detta har vi gjort för att visa bredden av möjliga aktiviteter kopplat till ett utvecklingsområde.Exempel på aktivitet

Exempel på resurs

Exempel på effekt

Enskilda samtal med elever som är mindre delaktiga på lektionerna.

Avsätta tid för samtal.

Eleven ges möjlighet till samtal och reflektion tillsammans med läraren.

Samtalen kan innebära att läraren får förståelse för bakomliggande faktorer vilket kan leda till förändrad undervisning.

Samarbeta med speciallärare/specialpedagog.

Avsätta tid och tillgång till speciallärare/specialpedagog.

Mer kunskap om hur undervisningen kan anpassas efter elevernas behov.

Avsätta tid under lektionen för reflektion. Elevernas synpunkter på lektionens innehåll och genomförande stäms av mot uppsatta mål.

Avsätta tid och förbereda reflektionsfrågor.


Elevernas synpunkter ger möjlighet att förändra undervisningens innehåll och upplägg. Både enskilda elever och undervisningsgrupper kan gynnas av detta.

Undervisningen planeras så att moment kan genomföras på olika sätt och olika nivåer.

Tid att planera och samarbeta med andra.

Eleverna kan genomföra aktiviteter på den nivå de befinner sig vilket kan resultera i ökat självförtroende.

Välja aktiviteter som utvecklar samarbetsförmåga och respekt för andra. Detta kan till exempel ske genom problemlösningsuppgifter.

Tid för att skapa eller leta rätt på undervisningsuppgifter.

Eleverna lär känna varandra bättre och kan få en ökad förståelse för varandra.


Konkretisera lektionens innehåll och mål för alla genom att gå igenom på stor skärm i idrottshallen.

Tillgång till projektor och duk eller stor skärm i idrottshallen.

Tillgång till digital enhet i idrottshallen.

Eventuellt tillgång till internet och skolans nätverk i idrottshallen.

Elevernas möjlighet till reflektion ökar när lektionens innehåll och mål är tydligt.

Individanpassa undervisningen genom bild- och filmstöd.

Tid för att skapa eller leta reda på material.

Tillgång till digitala enheter i idrottshallen.


Eleverna kan genomföra aktiviteter på den nivå de befinner sig vilket kan resultera i ökat självförtroende.

Variera undervisningen genom att till exempel orientera med en GPS-enhet eller använda pulsband.

Tillgång till GPS-enhet och pulsband eller andra digitala verktyg.

 

Tid för kompetensutveckling.


Elevernas motivationen och förståelse kan öka när de får visuellt stöd.

Läraren får fler sätt att konkretisera undervisningsmoment.

Använda ett digitalt klassrum (eller annan digital kanal) med till exempel information och instruktionsmaterial.

Tillgång till digitala enheter och plattform för digitalt klassrum.

Tillgång till internet och skolans nätverk i idrottshallen.

Elevernas förförståelse för lektionens innehåll kan öka.

Eleverna kan se instruktionsfilmer eller läsa instruktioner obegränsat antal gånger för ökad förståelse.


Hur blev det?

Det systematiska kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process. Genom att analysera vad som har gett effekt – och vad som inte har gjort det – blir det fortsatta utvecklingsarbetet bättre. Efter en termin eller ett år är det dags att avsätta tid för utvärdering av utvecklingsområdena. Efter utvärderingen blir nästa steg i kvalitetsarbetet att etablera ett nytt nuläge och svara på första frågan: Var är vi?

Forskning och fördjupning

För dig som vill läsa mer

Systematiskt kvalitetsarbete synliggör vad vi gör, varför och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.

Systematiskt kvalitetsarbete – så fungerar det

Senast uppdaterad 21 mars 2024