Rörelseaktiviteter och digitala verktyg

Möt lärare som använt digitala verktyg inom området rörelseaktiviteter i ämnet idrott och hälsa. De berättar om sina erfarenheter och läser studier som fokuserar på området. Du får även fundera över begreppet fysisk bildning och betydelsen av elevernas delaktighet.

Den här sidan är en del av vår utbildning ”Digitala verktyg och viktiga iakttagelser i idrott och hälsa”.

Konkreta tips

Introduktion rörelseaktiviteter och digitala verktyg

Reflektera och skriv

Inom vilka områden och hur ofta ges eleverna möjlighet att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter?

Reflektera över om detta ger eleverna tillräckliga kunskaper som kan ligga till grund för deras fortsatta intresse för motion eller träning och hälsosamma levnadsvanor.

Inspirera till rörelse och att möjliggöra reflektion

Film: Rörelseaktiviteter (tid 07:33 min.)

I filmen ges exempel på hur lärare använder digitala verktyg för att underlätta elevernas möjlighet att reflektera.

Reflektera och skriv

  • I filmen berättar läraren att eleverna inspirerats av material på internet för att skapa sina träningsprogram. Vilka fördelar och utmaningar finns med detta arbetssätt?
  • Hur kan användandet av pulsband öka förståelsen för kroppens reaktion på motion och träning?
  • Vilka fördelar och utmaningar finns med användandet av pulsband?

I filmen pratar läraren om vikten av reflektionstillfällen så att eleverna har möjlighet att bli medvetna om sitt lärande. Detta styrks av rapporten Kvalitetsgranskning i ämnet idrott och hälsa i årskurs 7-9.

Reflektera och skriv

Hur undervisar du för att ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sitt lärande och utveckla allsidiga rörelseförmågor?

Förstå, känna och uppleva istället för att ”göra”

Film: Digitala verktyg används av studenter på lärarhögskolan (tid: 04:06 min.)

På högskolan Dalarna används digitala verktyg av studenter och lärare. För att underlätta lärandet av rörelser filmas övningarna. Det digitala verktyg som används för att tydliggöra vad i rörelsen som bör ändras finns i appar med funktioner som kan mäta vinklar.

Reflektera och skriv

Utifrån det du har sett i filmen, vad inspirerade dig som du vill praktisera i din undervisning?

I en studie vid Göteborgs universitet fick gymnasieelever och lärare genomföra lektioner som analyserades, följdes upp och förbättrades. Studien fokuserade på två olika rörelseförmågor - spänningsreglering samt kroppshållning vid löpning. Eleverna skulle inte bara ”göra” en rörelse, utan också förstå, känna och uppleva vad som sker i kroppen. Eleverna fick till exempel se videofilmer av personer som springer på olika sätt och jämföra dessa. De fick också filma sig själva när de sprang.

Resultaten av studien publicerades i lektor Heléne Bergentofts doktorsavhandling ”Lärande av rörelseförmåga i idrott och hälsa ur ett praktikutvecklande perspektiv”. Den visar att det är elevernas egen rörelseförmåga som ska vara i fokus, vilket betyder att eleverna själva behöver utföra rörelsen och inte bara se eller höra andra utföra eller prata om den.

Avhandlingen visar också att när lärande av rörelse är i lärarnas fokus istället för bedömning av rörelse, karaktäriseras undervisningen av fysisk bildning istället för enbart fysisk aktivitet. Detta då eleverna får resurser och verktyg för att utveckla sin rörelseförmåga.

Avhandlingen ”Lärande av rörelseförmåga i idrott och hälsa ur ett praktikutvecklande perspektiv” Länk till annan webbplats.

Reflektera och skriv

Vad kännetecknar en undervisningen som karaktäriseras av fysisk bildning istället för enbart fysisk aktivitet?

Alla elevers inflytande över sitt lärande

I utdraget ur texten ”Alla elevers inflytande över sitt eget lärande” förstärker Daniel Östlund, universitetslektor i pedagogik, vikten av elevers delaktighet:

Reflektera och skriv

  • På vilka sätt har eleverna möjlighet att vara delaktiga i din undervisning i dag?
  • Hur gör du för att alla elever ska ges möjlighet att uttrycka sin mening och påverka undervisningens innehåll och genomförande? Skriv 2-5 konkreta exempel.
  • Vad i undervisningen ska eleverna inte få påverka?

Kan exergames motivera till rörelse?

Det finns fler digitala verktyg som kan användas för att träna rörelse. I styckena ovan berättades det om hur filmning kan bidra till att utveckla en rörelse. I det här avsnittet får du läsa om det som kallas för exergames, det vill säga tv-spel där spelaren rör på sig medans hen spelar. Ett spel kan till exempel handla om att härma någon som dansar eller så ska spelaren ta sig genom en hinderbana.

Kan exergames motverka stillasittande? Kan spelen fungera som instruktioner så att eleverna lär sig till exempel en viss dans? Vad är utbildningsvärdet av dessa spel?

2015 publicerades en rapport av Mikael Quennerstedt vid Örebros universitet som handlade om exergames och lärande; ”TV-spel som hälsofostran -om ungdomars lärande om kropp, fysisk aktivitet och hälsa (LEXIS-Learning Exergames in School)”.

Det här kom rapporten fram till:

Reflektera och skriv

Hur säkerställer du att de inköp som görs uppfyller de krav och önskemål som du och eleverna har?

Forskning och fördjupning

För dig som vill läsa mer

Specialpedagogiska skolmyndigheten ger exempel på hur du kan tillgängliggöra och anpassa undervisningen i ämnet idrott och hälsa.
Rörelse och fysisk aktivitet, spsm Länk till annan webbplats.

Funktionsnedsättning inget hinder för rörelse, idrottsforskning.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 27 mars 2024