Så kan du stärka elevers läsning

Här hittar du filmer som ger dig stöd och inspiration för ditt läsfrämjande arbete. Filmerna lyfter olika perspektiv på hur du kan stärka elevers läsintresse och förmåga att läsa och förstå olika texter. Du hittar också reflektionsfrågor och länkar till fördjupande artiklar.

Tre elever tittar på böcker i en bokhylla.
Konkreta tips

Filmerna vänder sig till dig som är lärare, skolbibliotekarie och andra som arbetar med läsfrämjande i skola och förskola. Nya filmer publiceras löpande.

Så kan du stötta elever att läsa - enskilt och gemensamt

I det centrala innehållet för svenska och svenska som andraspråk står det att läsande och skrivande ska ske både enskilt och gemensamt. I två filmer nedan får du ta del av samtal mellan skolbibliotekarier och forskare om hur du kan stötta elevers enskilda och gemensamma läsning.

Film: Enskild och gemensam läsning från förskoleklass till årskurs 3 (27:24 min)

I filmen samtalar en skolbibliotekarie och en forskare om olika delar av förmågan att läsa och hur arbetet på skolan kan utformas för att stärka de yngre elevernas läsning.

Reflektionsfrågor om enskild och gemensam läsning på lågstadiet och i förskoleklass

Diskutera gärna tillsammans med dina kollegor.

  • Vilka utmaningar möter ni i elevernas gemensamma läsning? Hur kan ni ta er an dessa?
  • Vad behöver ni uppmärksamma för att elevernas enskilda läsning ska utvecklas?
  • Hur kan ni utveckla samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarie för att stärka elevernas läsning? Vilka förutsättningar behöver finnas?
  • Hur kan ni gå vidare med planering och genomförande av undervisning utifrån det ni hörde i filmen?

Fördjupa dig i kreativ språkutveckling

Läs artikeln Meningsskapande undervisning av Catarina Schmidt Länk till annan webbplats.

Fördjupa dig i undervisningsutveckling

Läs artikeln Varför gör jag som jag gör? Medveten och kollegial reflektion av Catarina Schmidt med flera. Länk till annan webbplats.

Fördjupa dig i läsundervisning

Läs artikeln Utmaning och motivation i läsundervisningen av Elisabeth Frank och Katarina Herrlin. Länk till annan webbplats.

Film: Enskild och gemensam läsning på mellan- och högstadiet (23:03 min)

I filmen samtalar en skolbibliotekarie och en forskare om intresset för att läsa och skolbibliotekariens roll i elevernas kunskapsutveckling.

Reflektionsfrågor om enskild och gemensam läsning på mellan- och högstadiet

Diskutera gärna tillsammans i kollegiet.

  • Vad känner ni igen i filmens beskrivning av läsfrämjande arbete? Hur skiljer sig ert arbete idag från det Eric och Olle lyfter?
  • Hur kan ni arbeta vidare med att utveckla elevernas enskilda och gemensamma läsning utifrån det ni hör i filmen? Vad behövs för att göra detta?
  • Vilka fördelar och utmaningar ser ni med att skolbibliotekarien regelbundet är en del av undervisningen?
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 30 juni 2022