Så kan du stärka elevers läsning

Här hittar du filmer som ger dig stöd och inspiration för ditt läsfrämjande arbete. Filmerna lyfter olika perspektiv på hur du kan stärka elevers läsintresse och förmåga att läsa och förstå olika texter. Du hittar också reflektionsfrågor och länkar till fördjupande artiklar.

Tre elever tittar på böcker i en bokhylla.
Konkreta tips

Filmerna vänder sig till dig som är lärare, skolbibliotekarie och andra som arbetar med läsfrämjande i skola och förskola. Nya filmer publiceras löpande.

Film: Bada i böcker – läsprojekt med äldre elever (08:05 min)

I filmen beskriver elever, lärare och skolbibliotekarie på en gymnasieskola arbetet med ett återkommande läsprojekt där hela skolan medverkar.

Reflektionsfrågor om läsning i gymnasieskolan

Diskutera gärna tillsammans med dina kollegor.

 • Vad gör ni idag för att stödja elevernas läsintresse?
 • Vilka fördelar och utmaningar kan ni se med ett ämnesövergripande läsprojekt?
 • Vad behövs för att starta upp ett skolprojekt om läsning på er skola?
 • Vilka syften och mål skulle ett läsprojekt kunna ha?

Fördjupa dig i läsning på gymnasieskolan

Därför läser vi skönlitteratur, artikel på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Läsfrämjande undervisning i gymnasieskolan: ett forsknings- och utvecklingsprojekt, rapport från Högskolan Väst och Kunskapsförbundet Väst Länk till annan webbplats.

Att lyfta oengagerade och lågpresterande pojkars läsning, artikel på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Film: Läsning i anpassad grundskola (23:26 min)

I filmen samtalar en rektor, lärare och skolbibliotekarie om hur skolan arbetar med läsintresse med elever i anpassad grundskola.

Reflektionsfrågor om läsning i anpassad grundskola

Diskutera gärna tillsammans med dina kollegor.

 • Vilka aktiviteter kan ni samarbeta kring i syfte att väcka elevernas intresse för läsning?
 • Vilka nya och alternativa sätt att läsa med eleverna kan ni prova i undervisningen?
 • Hur kan böcker synliggöras för eleverna i högre grad?
 • Vilka gemensamma mål för elevernas läsintresse och språkutveckling har ni på skolan? Vad behövs för att nå dessa mål?

Fördjupa dig i läsning i anpassad grundskola

Delat läsande som redskap för läsundervisning, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Lyssna på en podd om hur elever i anpassad grundskola kan inkluderas i den ordinarie skolan.

Didaktorn: Inkludering av särskoleelever", UR Plays webbplats Länk till annan webbplats.

Hitta mer material om elever som har intellektuell funktionsnedsättning på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats.

Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Organisera för läsfrämjande och skolbibliotek: rektor och huvudmans roll

När skolbiblioteket används på ett medvetet sätt kan verksamheten och skolbibliotekariens uppdrag gynna elevernas lärande och bidra till trygghet på skolan. En förutsättning är att det finns strukturer för arbetet på skolorna och hos huvudmannen.

Grunden är utbildade skolbibliotekarier, ändamålsenliga lokaler och resurser till ett mediabestånd. För att skolbibliotekets verksamhet ska vara en del av skolans pedagogiska uppdrag är det också viktigt att:

 • skolbibliotekets verksamhet är synligt i det systematiska kvalitetsarbetet,
 • det finns en handlingsplan för en skola eller en kommunal handlingsplan för bibliotekets verksamheter.

Film: Rektors ansvar: skolbibliotekets verksamhet är en del av undervisningen (01:15 min)

I filmen ger rektorn på Enbacksskolan i Tensta exempel på hur skolbibliotekets verksamhet kan bidra till elevernas språkutveckling och lärande och väcka deras intresse för läsning.

Diskutera gärna tillsammans i kollegiet.

För att kunna utvärdera och utveckla skolbiblioteket inom det systematiska kvalitetsarbetet behöver verksamheten vara genomtänkt.

 • Förutom att tillhandahålla böcker – på vilka sätt kan skolbibliotekets verksamhet bidra till elevernas kunskapsutveckling?
 • På vilka sätt kan skolbibliotekariens kompetens komplettera lärarnas undervisning?

En handlingsplan eller skolbiblioteksplan kan vara en del av att utveckla skolbibliotekets verksamhet.

 • Finns en sådan plan för er skola/era skolor? Hur inkluderas den i den pedagogiska verksamheten?
 • Hur kan ni skapa strukturer så att skolbiblioteket blir en del av den pedagogiska verksamheten?
 • Hur kan huvudmannen stödja rektors arbete i att utveckla skolbibliotekets verksamhet?

Film: Involvera eleverna i det läsfrämjande arbetet (00:41 min)

Elevernas behov är utgångspunkten för skol- och undervisningsutveckling. Elevers delaktighet i ett utvecklingsarbete kan bidra till att rätt saker görs av rätt anledning. Delaktighet kan också öka motivation till lärande. I filmen får ni exempel på hur elever involveras i läsfrämjande aktiviteter på hela skolan.

Diskutera gärna tillsammans i kollegiet.

 • Hur kan ni få mer kunskap om elevernas läsintresse och läsvanor?
 • Hur involveras eleverna i det läsfrämjande arbetet?

Film: Läsfrämjande i fritidshemmet (00:52 min)

I filmen får ni exempel på hur fritidshemmets verksamhet kan vara en del i ett läsfrämjande arbete.

Diskutera gärna tillsammans i kollegiet.

 • Hur kan aktiviteter på fritidshemmet organiseras för att inkludera läsfrämjande verksamhet?
 • Vilka kunskaper eller resurser behövs för att utveckla läsfrämjande aktiviteter i er fritidshemsverksamhet?

Skapa en läsande skola med skolbiblioteket som nav

Skolbibliotekets verksamhet är betydelsefull för att öka elevernas intresse för litteratur och stimulera dem till att läsa i skolan och på fritiden. Rektorn har en viktig roll för att det läsfrämjande arbetet ska blir strukturerat, långsiktigt och för att ge möjligheter till samarbete mellan till exempel skolbibliotekarie och lärare.

Film: Läsning i hela skolan – rektorns och skolbibliotekariens roll (20:56 min)

I filmen samtalar en rektor och en skolbibliotekarie om hur skolpersonalens samarbete kan stärka elevers läsning och hur arbetet kan organiseras.

Reflektionsfrågor om läsning i hela skolan - rektorns och skolbibliotekariens roll

Diskutera gärna tillsammans med dina kollegor.

 • Vilken roll har skolbiblioteket i ert läsfrämjande arbete idag? Vad skulle behöva utvecklas?
 • Hur ser samarbetet kring läsfrämjande aktiviteter och undervisning ut på er skola? Vad skulle behöva utvecklas?
 • I filmen lyfts olika delar som behövs för ett gemensamt läsfrämjande arbete. Vad skulle ni behöva förändra i det egna arbetet och vad behövs för att denna förändring ska ske?

Fördjupa dig i skolbibliotekens roll för elevers lärande

Skolbibliotek - ett nav för läskultur Länk till annan webbplats.

Bra skolbibliotek gynnar elevers läsutveckling Länk till annan webbplats.

Läsfrämjande arbete i grundskolan, Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Så kan du stötta elever att läsa - enskilt och gemensamt

I det centrala innehållet för svenska och svenska som andraspråk står det att läsande och skrivande ska ske både enskilt och gemensamt. I två filmer nedan får du ta del av samtal mellan skolbibliotekarier och forskare om hur du kan stötta elevers enskilda och gemensamma läsning.

Film: Enskild och gemensam läsning från förskoleklass till årskurs 3 (27:24 min)

I filmen samtalar en skolbibliotekarie och en forskare om olika delar av förmågan att läsa och hur arbetet på skolan kan utformas för att stärka de yngre elevernas läsning.

Reflektionsfrågor om enskild och gemensam läsning på lågstadiet och i förskoleklass

Diskutera gärna tillsammans med dina kollegor.

 • Vilka utmaningar möter ni i elevernas gemensamma läsning? Hur kan ni ta er an dessa?
 • Vad behöver ni uppmärksamma för att elevernas enskilda läsning ska utvecklas?
 • Hur kan ni utveckla samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarie för att stärka elevernas läsning? Vilka förutsättningar behöver finnas?
 • Hur kan ni gå vidare med planering och genomförande av undervisning utifrån det ni hörde i filmen?

Fördjupa dig i kreativ språkutveckling

Meningsskapande undervisning av Catarina Schmidt Länk till annan webbplats.

Fördjupa dig i undervisningsutveckling

Varför gör jag som jag gör? Medveten och kollegial reflektion av Catarina Schmidt med flera. Länk till annan webbplats.

Fördjupa dig i läsundervisning

Utmaning och motivation i läsundervisningen av Elisabeth Frank och Katarina Herrlin. Länk till annan webbplats.

Film: Enskild och gemensam läsning på mellan- och högstadiet (23:03 min)

I filmen samtalar en skolbibliotekarie och en forskare om intresset för att läsa och skolbibliotekariens roll i elevernas kunskapsutveckling.

Reflektionsfrågor om enskild och gemensam läsning på mellan- och högstadiet

Diskutera gärna tillsammans i kollegiet.

 • Vad känner ni igen i filmens beskrivning av läsfrämjande arbete? Hur skiljer sig ert arbete idag från det Eric och Olle lyfter?
 • Hur kan ni arbeta vidare med att utveckla elevernas enskilda och gemensamma läsning utifrån det ni hör i filmen? Vad behövs för att göra detta?
 • Vilka fördelar och utmaningar ser ni med att skolbibliotekarien regelbundet är en del av undervisningen?

Läsning i fritidshemmet

I fritidshemmet kan nyfikenhet och intresse för läsning väckas på många olika sätt. I reportaget Fritidshemmet där man läser tillsammans får du exempel från en F-6 skola. Skolan har arbetat för att utveckla elevernas motivation till att läsa tillsammans med Maria Heimer som är författare, lärare och skolbibliotekarie.

Fritidshemmet där man läser tillsammans

I filmen Vikten av läsning i fritidshemmet berättar forskaren Ann S. Philgren mer om varför läsning är viktig även på fritidshemmet och hur man kan planera för det.

Film: Vikten av läsning i fritidshemmet (09:05 min)

Reflektera och diskutera:

 • Vilka tankar väcker bildreportaget och filmen om att arbeta medvetet med läsning i fritidshemmet?
 • Hur skulle läsaktiviteter i fritidshemmet kunna se ut på er skola? Vilka på skolan kan involveras i arbetet? Vad behövs för att planera och genomföra detta?
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 28 mars 2024