Tillgängligt lärande i fritidshemmet

Här hittar du som arbetar i fritidshemmet stöd och inspiration för arbete med att skapa ett fritidshem som är tillgängligt för alla elever. Materialet består av en podd, ett bildreportage, två filmer, en artikel med tillhörande diskussionsfrågor samt ett case att samtala om.

Konkreta tips

Poddavsnitt: Tydliggörande pedagogik i fritidshemmet (tid 18:26 min.)

I det här poddavsnittet hör du Annelie Karlsson prata om fritidshemmets stora betydelse för många elevers välmående och hur lärmiljön kan organiseras för att vara tillgänglig för alla elever. Hon lyfter bland annat vikten av att rektor möjliggör ett samarbete mellan olika personalkategorier på skolan.

Avsnittet innehåller de gamla begreppen särskola och grundsärskola. Skolformen grundsärskola heter sedan den 1 juli 2023 anpassad grundskola. I övrigt är innehållet i avsnittet aktuellt.

Att fundera över som rektor

 • I vilka sammanhang har du som rektor en dialog med personalen i fritidshemmet om elevernas olika behov och om personalens möjligheter att tillgodose dem?
 • Hur har du som rektor organiserat för att personalen i fritidshemmet ska kunna samverka med andra personalkategorier och dela sina kunskaper om eleverna?
 • Hur skaffar du dig en bild av vilka personella och materiella resurser som fritidshemmet behöver för att utveckla en tydliggörande pedagogik?
 • Vilken roll har fritidshemmet i ert systematiska kvalitetsarbete kring elevhälsan?
 • Hur säkerställer du att elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd får det stöd de behöver även under fritidshemstiden?
 • Hur ser du på fritidshemmets roll i att bidra till ökad måluppfyllelse i skolan ämnen för elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd?

Bildreportage

Ta del av hur tre olika fritidshem arbetar för att anpassa lärmiljö och undervisningsmetoder efter elevernas behov. I bildreportaget får du även ta del av Annelie Karlssons syn på exemplen från de tre fritidshemmen. Hon har arbetat länge inom skolan som lärare, specialpedagog och rektor. Nu utbildar och handleder hon både personal och skolledningar som vill utveckla sin fritidsverksamhet.

"Ett bra fritidshem gynnar hela skolan" - bildreportage från Heleneborgsskolan i Svalöv, Karlbergs skola i Stockholm och Herrestaskolan i Järfälla. Pdf, 5 MB.


Inkluderande undervisning - fritidshemmets arbete med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd

Extra anpassningar och särskilt stöd handlar om hur skolan kan arbeta med att ge elever rätt förutsättningar för sitt lärande, sin personliga utveckling samt för fritidshemmet att också erbjuda en meningsfull fritid. I den här artikeln presenteras först generella riktlinjer för arbetet med att möta elevers olika och specifika behov. Därefter diskuteras och ges exempel på hur fritidshemmet kan bidra till en mer likvärdig utbildning och till att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla elever.

Artikel: Inkluderande undervisning i fritidshemmet, av Catarina Andishmand, Göteborgs universitet Pdf, 441 kB.

 

Ett tillgängligt fritidshem

På Liljeforsskolan i Uppsala samverkar personalen i fritidshem, skola och elevhälsa. Målet är ett tillgängligt fritidshem.

Film: Ett tillgängligt fritidshem (tid 07:33 min.)

Ett inkluderande fritidshem

På Svartedalsskolan i Göteborg har man sett att all personal och alla elever gynnas av ett tätt samarbete mellan grundskolans och den anpassade grundskolans fritidshem.

I filmen förekommer begreppet grundsärskola som sedan den 2 juli 2023 ersatts med anpassad grundskola.

Film: Ett inkluderande fritidshem (tid 6:30 min.)

Att diskutera i personalgruppen

 • Utgå från er aktuella elevgrupp. Är den lärmiljö du och dina kollegor erbjuder idag tillgänglig för alla elever eller skulle den kunna förbättras?
 • Vilka ändringar skulle kunna göras i er verksamhet på kort sikt (små, lätt genomförbara förändringar) och på längre sikt (mer övergripande förändringar)?
 • För att kunna tillgodose elevernas behov behöver fritidshemmet ha god kännedom om eleverna. Hur ser era rutiner ut för fritidshemmets medverkan i möten med andra personalkategorier och med vårdnadshavare?
 • Hur ser era rutiner ut för att ta reda på elevernas egna behov och önskemål?
 • Vilka möjligheter har personalen i fritidshemmet att bidra med sin kännedom om elevernas behov och hur de fungerar i olika situationer?
 • Hur kan de personella och materiella resurser som finns på skolan idag användas för att vidareutveckla undervisningen och verksamheten?
 • Hur ser era rutiner ut för att avgöra om en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd?
 • Hur ser ni på fritidshemmets roll i att bidra till ökad måluppfyllelse i skolan ämnen för elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd?

Case att arbeta med

Ta del av beskrivningen av Fatimas skoldag. Utgå sedan från frågorna och samtala om Fatimas skoldag ur ett tillgänglighetsperspektiv. Exemplet bygger på data från en studie gjord av Helene Elvstrand (verksam vid Linköpings universitet).

Case: Fatima 6 år Pdf, 88 kB.

Senast uppdaterad 04 april 2024

Det finns ingen utpekad sida att hämta puffar ifrån!