Undervisning i förskolan

Begreppet undervisning har förts in i förskolans läroplan, Lpfö 18. Trots att begreppet är relativt nytt i förskolan så är själva företeelsen inte ny. Förskolan har förmodligen bedrivit undervisning sedan de första förskolorna etablerades i Sverige under 1800-talet.

en förskollärare och ett barn arbetar med siffror

Vad är det då som kännetecknar undervisning i förskolan? I del 1 av Lpfö 18 står det under rubriken Förskolans uppdrag: ”Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt.”

Man kan alltså säga att undervisning tar avstamp i läroplanen, och det innebär att alla i arbetslaget behöver vara väl förtrogna med hela läroplanen och intentionerna med utbildningen i förskolan. När hela arbetslaget tillsammans kontinuerligt reflekterar över och diskuterar läroplanens formuleringar och mål och alla har läroplanen ”i ryggmärgen” finns det goda möjligheter att både planera undervisningens innehåll och vilka metoder man ska använda. Det gör det förstås också lättare för alla som arbetar med barnen att se och fånga de spontana tillfällena för undervisning som uppstår under dagen.

Målen bildar en helhet i utbildningen

Helheten är något som kännetecknar utbildningen i förskolan, och det avspeglas också i läroplanen. Läroplanen ska ses som en helhet, där både del 1 och del 2 är viktiga. I undervisningen går olika mål in i varandra, till exempel kan målet om fantasi och föreställningsförmåga i avsnitt 2.2 under rubriken Omsorg, utveckling och lärande på olika sätt kombineras med de övriga målen i avsnittet och/eller med målen i avsnitt 2.1 under rubriken Normer och värden och 2.3 under rubriken Barns delaktighet och inflytande. Det ger arbetslaget oändliga möjligheter att - utifrån den befintliga barngruppens erfarenheter, kunnande, behov och intressen - skapa undervisningstillfällen som ger just den barngruppen en intressant och meningsfull utbildning.

Undervisning under hela dagen

Barn målar vid ett staffli

Barnen är på förskolan under en stor del av sin vakna tid, och olika barn har olika vistelsetider. Därför är det viktigt att planera in flera olika undervisningstillfällen under hela dagen. Den planerade undervisningen kan bedrivas när som helst under dagen och var som helst i eller utanför förskolebyggnaden. Den spontana undervisningen är till sin natur sådan att den kan bedrivas när och var som helst.

Film: På spaning – undervisning utomhus i förskolan (tid 6:18 min.)

I den här filmen följer vi med barnen på förskolan Skorstenen ut på spaning tillsammans med förskolläraren Frida. Barnen har gjort en linbana som de nu ska sätta upp i skogen.

Konkreta tips

Podd och fördjupad läsning 

Undervisning i förskolan – en kunskapsöversikt

Kunskapsöversikten ger ett forskningsperspektiv på undervisning i förskolan. I översikten ingår kapitel skrivna av fjorton forskare från fyra svenska universitet. Den kan läsas som en helhet, men kapitlen kan även läsas fristående. Översikten riktar sig till barnskötare, förskollärare, rektorer och huvudmän, och andra som är intresserade av undervisning i förskolan.

Ladda ner Undervisning i förskolan - en forskningsöversikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undervisning tillsammans med de yngsta förskolebarnen

Sedan 2010 står det i skollagen att undervisning bedrivs i förskolan, men vad betyder det? Den här texten utgår från exempel om undervisning och de yngsta barnen i förskolan, det vill säga barn i åldrarna 0–3 år. Läs och diskutera i arbetslaget med hjälp av diskussionsfrågorna. En text av fil. lic. Ebba Hildén.

Ladda ner Undervisning tillsammans med de yngsta förskolebarnen Länk till annan webbplats.

Podd: Undervisning i förskolan (tid 00:55 min.)

I den här podcasten medverkar forskare från fyra svenska universitet. Tillsammans ger de sin syn på vad undervisning är och exempel på hur man kan tänka när det gäller planerad och spontan undervisning.

Podcasten riktar sig till barnskötare, förskollärare, rektorer, huvudmän och andra som är intresserade av undervisning i förskolan.

Medverkande:
Anna Palmer, Stockholms universitet
Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborgs universitet
Sonja Sheridan, Göteborgs universitet
Ann-Christine Vallberg Roth, Malmö universitet
Pia Williams, Göteborgs universitet
Eva Ärlemalm-Hagsér, Mälardalens högskola

Ansvar

Förskollärares, barnskötares och övrig personals roll i undervisningen

Ett utmärkande drag för förskolan är att personalen arbetar tillsammans i arbetslag. Förskollärare, barnskötare och övrig personal har alla sin kompetens och tillsammans ska man utmana och stimulera barnens utveckling och lärande. Det är rektorns ansvar att organisera arbetet så att allas kompetens används på bästa sätt. I arbetslaget behöver det finnas breda kunskaper inom de områden som läroplanen behandlar. Alla kan inte kunna allt, men tillsammans kan man i arbetslaget ha den kunskap man behöver för att kunna utmana och stimulera barnen och ge dem möjlighet att utvecklas, förundras, leka och lära.

Förskollärarnas ansvar

Förskollärarna har ansvar för det pedagogiska innehållet i undervisningen och att leda undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen uppfylls. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, till exempel barnskötare, till barnens utveckling och lärande. Det står i skollagen att det måste finnas förskollärare i förskolan, men skollagen anger inte hur många förskollärare det måste finnas per enhet eller avdelning. Skrivningarna i förskolans läroplan utgår ifrån att det finns förskollärare, och att de ges förutsättningar att ansvara för undervisningen. Det är huvudmannens och rektorns ansvar att se till att det finns förskollärare i sådan omfattning att de nationella målen kan uppfyllas, det vill säga de bestämmelser i skollagens olika kapitel som gäller förskolan samt både del 1 och del 2 i läroplanen.

Barnskötarnas och övrig personals roll

I förskolan arbetar många barnskötare. I skollagen är det formulerat som att ”utöver förskollärare får det i undervisningen finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas”. Det kan till exempel vara barnskötare. Inte heller här anges något antal, utan det är upp till varje huvudman och rektor att bedöma. Förskollärarna har ansvaret i undervisningen som personalen genomför gemensamt. Det kan till exempel innebära att om förskolläraren har planerat att man ska jobba med vatten kan alla i arbetslaget hjälpas åt att visa barnen vattnets egenskaper, eller läsa böcker för barnen om ämnet. Det är då förskollärarens ansvar att planera för vilken undervisning som ska ske, hur den ska genomföras, vad den anknyter till i läroplanen, och så vidare.

Senast uppdaterad 08 augusti 2023

Frågor och svar

Hur mycket planeringstid som förskollärare och andra i arbetslaget ska ha finns inte reglerat, utan det är något som rektorn bestämmer. Rektorn ansvarar för att personalen får förutsättningar att arbeta på ett sådant sätt att man uppfyller kraven i skollagen och läroplanen, och behöver därför bedöma hur mycket planeringstid som behövs för olika personer och olika arbetslag.