Digital kompetens och digitala verktyg i förskolan

Det är viktigt att förskolan använder digitala verktyg på ett medvetet sätt som gynnar barnens lärande. Här får du förslag på hur du kan arbeta med digitala verktyg, tjänster och medier i förskolan.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till en adekvat digital kompetens hos barnen. Den fördjupas sedan i förskoleklassen och de skolformer som följer därefter. Begreppet adekvat digital kompetens, som används i läroplanen, kan uppfattas som abstrakt. Men läroplanstexten ska hålla länge, och vad som är digital kompetens förändras över tid i takt med att samhället, tekniken och olika digitala tjänster förändras. Det varierar också med barnets ålder.

Fyra aspekter av digital kompetens

De fyra aspekterna ger en bild av vad adekvat digital kompetens kan vara. De har många beröringspunkter och går in i varandra.

De fyra aspekterna löper genom skolsystemet från förskolan till vuxenutbildningen men har olika karaktär beroende på ålder och kunskaper. Ett barn i förskolan kan förstås inte förstå hur man förhåller sig kritiskt och ansvarsfullt till medier och information på samma sätt som en gymnasieelev kan, men förskolan kan lägga grunden till det.

Mer om fyra aspekter av digital kompetens

Digitala verktyg och medier

Digitala verktyg används ofta som ett övergripande begrepp. Ett digitalt verktyg kan vara en fysisk enhet som exempelvis

 • en dator, smart telefon eller en kamera
 • ett program som exempelvis ett ordbehandlingsprogram eller ritprogram en internetbaserad tjänst som till exempel hanterar närvarorapportering.

Digitala medier är olika plattformar och verktyg som kan användas för kommunikation och skapande. Det kan till exempel vara

 • webbsidor
 • digitala tidningar
 • webbtjänster för strömmande film/medier
 • sociala medier.

Digitala verktyg är verktyg bland andra

Att digitala verktyg tar plats i förskolan betyder inte att något annat ska tas bort. Digitala och andra verktyg behöver finnas sida vid sida och det är personalen i förskolan som avgör vad som passar att använda vid olika tillfällen. Det kan till exempel vara lämpligt att använda digitala verktyg när man undersöker något i skogen.

I förskolan är gruppen viktig för barnens utveckling och lärande. Fundera hur ni kan använda de digitala verktygen för samarbete så att ni undviker mycket väntetid eller konflikter om när och hur länge barnen får använda exempelvis kameran eller surfplattan.

På fritiden använder många barn digital teknik främst för att ta del av det andra har producerat, som film och spel. Men digitalisering i förskolan handlar inte om att barnen ska sitta mer framför skärmar, utan istället kan förskolan medvetet använda sig av ett varierat utbud av aktiviteter.

Film: Samtala om text med de yngsta (tid 4:33 min)

I filmen använder två förskollärare en digital bok till läsestunden, vilket gör det lättare för alla barn att se och delta.

Ett kritiskt förhållningssätt

Digitaliseringen innebär möjligheter men också risker. Det är viktigt att resonera om hur barnen kan bete sig på ett ansvarsfullt sätt på internet. Att ha ett kritiskt förhållningssätt handlar också om att börja fundera över vad som är äkta och manipulerat på internet. Till exempel kan bilder och filmer ha redigerats och det kan finnas information på webbsidor som inte är korrekt. Därför är det bra att arbetslaget och förskolan diskuterar hur man förhåller sig kritiska och exempelvis se över innehåll i böcker som finns på förskolan. Men även vilken representation som finns i litteratur och i digitala lärresurser.

Ofta är det förskolläraren och arbetslaget som bestämmer vilka digitala lärresurser förskolan ska använda. När personalen väljer digitala verktyg behöver de fundera över om verktygen bidrar till barnens lärande och utveckling och i sådana fall hur.

Barn har rätt till sin integritet

Barn har rätt till sin kroppsliga och personliga integritet. Det är viktigt att tänka på när man arbetar med eller använder sig av exempelvis foto och film på förskolan. Både vuxna och barn behöver reflektera över och utveckla ett ansvarsfullt sätt till bilder, film och annan dokumentation som visar personer. Till exempel kan personalen ha som regel att de alltid frågar innan de fotograferar en person och att denne efteråt får frågan om bilden ska finnas kvar eller inte. Personalen kan också fråga ifall om de skulle vilja visa upp den för andra, till exempel på ett föräldramöte eller på en anslagstavla. Upplever personalen att ögonblicket går förlorat när de frågar inför att en bild tas kan de kanske ha som regel att istället fråga efteråt och att personen på bilden får bestämma om den ska tas bort. Det kan vara bra att diskutera i barngruppen och höra vad barnen själva ser på att bli fotade eller filmade och vad de tycker ska gälla.

Ansvaret för bilder och filmer gäller även då förskolan väljer att spara och lagra materialet eller eventuell publicera det. Eftersom det går att spara stora mängder digitalt material är det viktigt att förskolan har rutiner för på vilket sätt och hur länge personalen får spara materialet. Det bör även finnas rutiner för gallring.

Låt världen komma in i förskolan

I läroplanen står det att ”kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar.” Digitala verktyg kan utveckla möjligheterna att ta in världen i förskolan. Använd en digital karttjänst för att se hur Sverige, staden eller kvarteren runt förskolan ser ut. Hur låter olika språk? Hur ser det ut och låter på olika platser i världen? Hur ser japanska snabbtåg ut? Olika program för kommunikation kan också användas för att skapa utbyten med andra förskolor runt om i Sverige.

Internationalisering är ett av flera sätt att arbeta med skolutveckling och höja utbildningskvaliteten i förskolor. Det digitalt verktyg eTwinning används för att skapa internationella samarbeten och knyta kontakter mellan förskolor i Europa.

Länk till Gapminder: Dollar Street Länk till annan webbplats.

Utvecklas genom internationella utbyten och knyt kontakter med det digitala verktyget eTwinning, Universitets- och högskolerådets webbplats Länk till annan webbplats.

Använd barnens alla språk

Med hjälp av digitala verktyg blir det lättare att ta tillvara flerspråkiga barns alla språk i förskolan. Vissa appar kan läsa upp texten på flera olika språk, man kan lyssna på sagor på olika språk eller använda digitala översättningstjänster för att kommunicera med barn som inte kan så mycket svenska.

Man kan också låta barnen få lyssna på hur språk från olika delar av världen låter, till exempel genom att visa filmklipp där språken talas eller genom att lyssna på sånger på olika språk.

Upplev kultur via webben

Även de förskolor som har långt till museer och andra kulturinstitutioner kan ta del av deras samlingar med hjälp av digitala tjänster. Nationalmuseum har till exempel gjort över 5 000 olika konstverk tillgängliga via webben och Moderna museet har en digital samling där man bland annat kan se fotografi, skulptur och måleri digitalt. Nordiska museet har en digital samling av fotografier och föremål. Konserthuset i Stockholm erbjuder gratis musik i sin play-tjänst och även Kungliga Operan har musik och filmklipp som visar balett och opera.

Besök Nationalmuseums digitala samling Länk till annan webbplats.

Besök Moderna museets digitala samling Länk till annan webbplats.

Besök Nordiska museets digitala samling Länk till annan webbplats.

Besök Museum of modern art:s samling Länk till annan webbplats.

Besök Konserthusets play-tjänst Länk till annan webbplats.

Besök Kungliga Operans play-tjänst Länk till annan webbplats.

Besök Göteborgssymfonikernas play-tjänst Länk till annan webbplats.

Skapa stämningar och miljöer

De digitala verktygen ger nya möjligheter att skapa mysiga, spännande eller inspirerande stämningar inne på förskolan. Med hjälp av en dator eller surfplatta och en projektor kan man till exempel projicera en skog, ett snölandskap eller en stadsmiljö i ett rum där man har högläsning eller bygg och konstruktion för att inspirera och förhöja upplevelsen för barnen. Att spela in ljud och filma på platser som man besöker på utflykter, i skogen, en park eller på en byggarbetsplats, gör det möjligt att samtala om förändringar i miljön som barnen upplever i sin vardag. Hur blir känslan vid mellanmålet om man hör fågelkvitter som man själv har spelat in på en utflykt?

Lär barnen delta i och påverka samhället

Digitaliseringen ger också möjligheter för människor att påverka sin egen situation och påverka det samhälle de lever i. Med hjälp av digitala verktyg kan det vara lättare att till exempel eller spela in en film att visa för föräldrarna varför det är viktigt att ha cykelhjälm på sig när man cyklar.

Film: Samhället och individen (tid 1:10 min)

Låt barnen själva bli producenter

Att skapa med digitala verktyg handlar, precis som allt skapande, till att börja med om att skaffa sig materialkunskaper. Ska barnen kunna sjunga, skapa med lera eller måla behöver de få lära sig sångtexten och rörelserna, veta hur de bearbetar leran och hur de använder penseln på ett sådant sätt att den inte förstörs. Ska barnen använda digitala verktyg behöver de få lära sig hur verktyget fungerar och vad de kan göra med det.

De digitala verktygen ger barnen möjlighet att själva skapa något som hade varit svårt att göra utan digitala verktyg:

 • En rytm med digitala trummor.
 • Spela in en film när man dansar med kompisarna.
 • Göra ett eget fotokollage över favoritställena på förskolegården.

Det blir också lättare visa upp verken och förskolans verksamhet för exempelvis barnen på en annan avdelning eller för vårdnadshavare.

Ett sätt för barnen att utveckla sin digitala kompetens kan exempelvis vara genom att de själva får möjlighet att undersöka ett fenomen, genom att skapa och samarbeta med digitala verktyg. Personalen behöver planera undervisningen, vara med och utmana barnen i sitt undersökande. Exempelvis genom att undersöka fenomenet snö som smälter, då kan barnen och personalen tillsammans spela in en film där barnen visar sina teckningar och berätta om sina hypoteser. Det går även att bara spela in deras röster utan att filma barnen, då får även de barn som inte känner sig bekväma att stå framför kameran en möjlighet att uttrycka sig. Filmen eller ljudinspelningen blir sedan ett sätt för arbetslaget att få en sammanfattning av vad barnen har lärt sig, vilka frågor de har och ge tankar om hur personalen kan utveckla undervisningen vidare.

Film: Barns berättande med hjälp av digitalisering (tid 1:04)

Senast uppdaterad 08 augusti 2023

Innehåll på denna sida

  Relaterat