Kvalitetsdialoger

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) erbjuder skolhuvudmän återkommande kvalitetsdialoger. Här kan du läsa om hur en kvalitetsdialog går till. Vi har också samlat information till er som är inbjudna om hur ni behöver förbereda er och hur ni kan arbeta vidare efter dialogen.

Pratbubblor kvalitetsdialoger

Under 2022 skickar vi ut inbjudningar till 100 huvudmän åt gången. För att få en jämn spridning över åren och per region, kommer huvudmännen att fördelas utifrån storlek och typ av huvudman, enskild eller offentlig.

Syftet med dialogerna är att underlätta och stärka huvudmännens systematiska kvalitetsarbete. De ska bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i skolan i förhållande till det kvalitetssystem bestående av nationella målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer som just nu utarbetas på myndigheterna. Dialogerna kommer att utgå från områdena likvärdighet, kvalitet samt barns och elevers utveckling och lärande och frågor som ni som huvudmän har identifierat som viktiga att diskutera.

Kvalitetsdialogernas delar

En kvalitetsdialog består av tre delar som ska uppfattas som en helhet:

  • introduktion inför kvalitetsdialog
  • genomförandet av kvalitetsdialog
  • återkoppling efter kvalitetsdialog.

Introduktion

Introduktionsmötet sker digitalt i grupp med flera huvudmän. Syftet är att presentera kvalitetsdialogernas upplägg och diskutera kvalitetssystemet med målsättningar, delmål, indikatorer, framgångsfaktorer och analysunderlag.

Genomförande

Dialogen sker i första hand i ett fysiskt möte som hålls enskilt med respektive huvudman.
Dialogen handlar om likvärdighet och kvalitet i utbildningen samt utveckling och lärande, med fokus på frågor som huvudmannen identifierat som viktiga.

Återkoppling

Återkopplingsmötet hålls digitalt. Syftet är att huvudmannen och myndigheterna reflekterar och diskuterar den genomförda kvalitetsdialogen och huvudmannens fortsatta arbete.

Konkreta tips

Så förbereder ni er inför kvalitetsdialogen

När ni har fått en inbjudan och tackat ja är det dags för ett digitalt introduktionsmöte. Ni behöver inte förbereda er inför mötet.

Efter introduktionsmötet får ni ett mejl från Skolverket med det analysunderlag som visar vilka områden som identifierats som centrala att lyfta under dialogen. Det är en sammanställning av ert resultat i förhållande till kvalitetssystemets delmål och indikatorer. Underlaget består också av sammanställd information som rör förutsättningar för era verksamheter. Det kan till exempel gälla andelen behöriga lärare, barngruppernas storlek eller hur resurser fördelas mellan olika delar av verksamheten.

Ni som inte ska delta i en kvalitetsdialog hittar uppgifter om era verksamheter i Siris och Skolenkäten.

Siris, sök statistik Länk till annan webbplats.

Skolenkäten, Skolinspektionen  Länk till annan webbplats.

Identifiera prioriterade frågor

När ni har tackat ja till att delta i en kvalitetsdialog behöver ni identifiera vilken eller vilka frågor som är mest prioriterade för er att ta upp under dialogen. Här är analysunderlagen som ni har fått en viktig källa.
Frågorna ska ha koppling till det nationella kvalitetssystemet och beröra områden som kan bidra till att öka likvärdighet, kvalitet och förutsättningar för barns och elevers lärande.
Det är också viktigt att frågorna är framtagna med utgångspunkt i en nulägesanalys av er verksamhet.

På sidan Nationellt kvalitetssystem finns information om hur ni går till väga för att göra en nulägesanalys av er verksamhet. Inför dialogen kan ni exempelvis fokusera särskilt på steg 1 och 2 i den beskrivningen.

Nationellt kvalitetssystem

Efter introduktionsmötet och innan själva dialogmötet berättar ni för myndigheterna på telefon vilka områden ni vill prata om under dialogen. Då får myndigheterna en möjlighet att förbereda sig bättre på vad dialogen ska handla om.

Så går dialogen till

När du får analysunderlaget får du också förslag på en tid för själva dialogen. En kvalitetsdialog pågår under några timmar, exakt hur lång den är kan variera. Du kommer att träffa medarbetare som jobbar med kvalitetsdialoger från både Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Dialogen handlar mycket om att hitta systematik och vägar framåt, inte om att hitta fel och brister. Se därför dialogen som ett bra tillfälle att ställa frågor om hur just er verksamhet kan utvecklas utifrån era förutsättningar.

Så arbetar du vidare efter dialogen

Det ni identifierar i analysen och under dialogen är ert utvecklingsarbete för att öka likvärdigheten och kvaliteten. Här kan vi på Skolverket och SPSM vara ett bra stöd för att sortera, prioritera och välja väg framåt.

Arbetet kan också handla om att se över och vidareutveckla:

  • det lokala systematiska kvalitetsarbetet
  • den egna utvecklingsorganisationen och
  • de processer ni arbetar i.

I arbetet kan framgångsfaktorerna vara en bra utgångspunkt.

Använd det nationella kvalitetssystemet, där framgångsfaktorerna ingår, i ert fortsatta utvecklingsarbete.

Nationellt kvalitetssystem

Varför ska skolhuvudmän tacka ja till kvalitetsdialoger?

Arbetet med kvalitetsdialoger inleddes redan under våren 2022, då en referensgrupp om cirka 15 huvudmän deltog i utprovning av dialogernas upplägg och innehåll. Det genomfördes även samråd med organisationer, myndigheter och huvudmän. Ta del av hur skolhuvudmän som deltagit i testdialoger har upplevt deltagandet.

Röster från skolhuvudmän, SPSM Länk till annan webbplats.

Se webbinarium om kvalitetsdialogerna

Den 31 maj 2022 hölls ett webbinarium med fokus på kvalitetsdialogerna. Webbinariet ingick i konferensserien Samtal skola, som vänder sig till dig som är skolchef eller arbetar med skolfrågor på annan strategisk nivå. Fokus på konferenserna är samtal och dialog med en ambition att skapa en gemensam förståelse och ansvar för en likvärdig förskola och skola av god kvalitet för alla Sveriges barn och elever.

Här kan du se webbinariet i efterhand Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 20 januari 2023