Organisera extra anpassningar och särskilt stöd

Ibland behöver en elev extra stöd i skolan. Som rektor ansvarar du för skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd.

Rutiner och förutsättningar för arbetet

Som rektor ansvarar du för att skolan har rutiner för att uppmärksamma och arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd och att all personal känner till dessa rutiner. Det ingår också i rektorns ansvar att se till att det finns tillräckliga resurser för att tillgodose elevernas behov av sådant stöd.

Organisera arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Ansvaret för extra anpassningar och särskilt stöd

Att göra extra anpassningar av undervisningen och ge särskilt stöd: vad är extra anpassningar och vad är särskilt stöd

Modell över arbetsgången i arbetet med stödinsatser

Barn som far illa

Övergång och samverkan inom och mellan skolformer

Extra anpassningar

Som rektor bör du se till att det finns rutiner så att

 • en elev vid behov får extra anpassningar,
 • elevhälsans kompetens tas tillvara i ett tidigt skede i arbetet med extra anpassningar, både för att identifiera en elevs behov och för att stödja lärare och övrig personal i deras arbete med extra anpassningar.

Utredning av behov av särskilt stöd

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte går att göra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Som rektor bör du se till att det finns rutiner så att

 • det tidigt kan uppmärksammas om en elev kan vara i behov av särskilt stöd,
 • det säkerställs att utredning görs om en elevs behov av särskilt stöd, och vem som ska ansvara för utredningen,
 • utredning görs i samråd med elevhälsa, om det uppenbart inte behövs,
 • det är tydligt vad som behöver ingå i en utredning och hur utredningen dokumenteras.

Den som utreder en elevs behov av särskilt stöd bör

 • kartlägga elevens skolsituation på individ-, grupp- och skolnivå,
 • utifrån kartläggningen göra en pedagogisk bedömning om eleven är i behov av särskilt stöd och i så fall vilket behov av stöd som eleven har,
 • dokumentera utredningen genom att beskriva elevens skolsituation utifrån såväl kartläggningen som den pedagogiska bedömningen.

Utredning av en elevs behov av särskilt stöd

Blanketter för utredning och åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram och särskilt stöd

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska det fattas beslut om ett åtgärdsprogram. Som rektor bör du se till att det finns rutiner för att

 • utarbeta, dokumentera och besluta om åtgärdsprogram, och vad som gäller om ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas,
 • eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas,
 • se till att en elev bara har ett åtgärdsprogram,
 • se till att beslut om särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång inte omfattar fler ämnen eller längre tidsperiod än nödvändigt,
 • se till alla möjligheter prövas för att en elev ska kunna fullfölja ett fullständigt program i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan på avsedd tid, innan skolan eventuellt beslutar om åtgärder som innebär förlängd skolgång eller reducerat program.

Den som utarbetar ett åtgärdsprogram bör

 • utgå från den pedagogiska bedömning av elevens behov av särskilt stöd som har gjorts i utredningen och utforma konkreta och utvärderingsbara åtgärder för arbetet med det särskilda stödet,
 • ange i åtgärdsprogrammet vem som ansvarar för vilka åtgärder.

Genomföra, följa upp och utvärdera

Som rektor bör du se till att det finns rutiner så att

 • åtgärder inleds så snart ett åtgärdsprogram är beslutat,
 • de som arbetar med åtgärderna kontinuerligt följer upp och utvärderar om åtgärderna är ett tillräckligt stöd för eleven, eller om det behövs andra eller kompletterande åtgärder,
 • eleven och elevens vårdnadshavare ges möjlighet att medverka vid utvärderingen.

Blanketter för utredning och åtgärdsprogram

Beslut

Som rektor kan du delegera uppdraget att göra utredningar om elevers behov av särskilt stöd, likaså beslutet om ett åtgärdsprogram ska utarbetas eller inte. Men om åtgärdsprogrammet innehåller beslut om att en elev ska få enskild undervisning, delta i särskild undervisningsgrupp eller anpassad studiegång, då måste du som rektor fatta beslutet själv.

När det bedöms att eleven inte längre är i behov av särskilt stöd är det rektorn, eller den som rektorn delegerat ansvaret till för att besluta om ett åtgärdsprogram, som också beslutar om att åtgärdsprogrammet ska avslutas.


Senast uppdaterad 26 juni 2023

Innehåll på denna sida