Stöd till arbetsplatser och handledare inför och under apl i kombinationsutbildningar

Här kan du som är rektor i komvux eller apl-ansvarig läsa om hur arbetsplatser och handledare kan stöttas inför och under apl i kombinationsutbildningar. Exemplen och erfarenheterna har vi hämtat från utbildningar i Skolverkets nationella ESF-projekt Kombinationsutbildning sfi.

På bilden fr. v.: Eva Björklin, Neranchala Dhungana, Anna-Karin Zachrisson, Preeyanoot Ditsara, Malin Ahlman och Naima Omar. Foto: Jakob Hydén.

Samverkan är nyckeln till framgång

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv är avgörande för en relevant kombinationsutbildning som ger eleverna den beredskap de behöver för sitt kommande arbetsliv.

Här följer ett antal framgångsfaktorer med koppling till apl:

 • Samsyn mellan utbildningsanordnare och arbetsplats om syftet med apl och förväntningar på eleverna.
 • Samsyn mellan utbildningsanordnare och arbetsplats om att språkutveckling är ett delat ansvar (ett ”gemensamt tänk” där elevernas utbildning och språkutveckling är allas ansvar).
 • Utbyte mellan arbetsplats och utbildning utöver apl, exempelvis genom lektionsbesök från branschen, studiebesök och fältstudier.
 • Uppföljning av huvudmannen och dialog med utbildningsanordnare om hur väl de lyckas med sin apl.
 • Välutbildade apl-handledare med kunskap om hur de kan hjälpa eleverna i sin språkutveckling.
 • Bredare beredskap på arbetsplatserna för att möta elever med lägre språknivå.
 • Att det finns språkombud på arbetsplatserna.
 • Arbete på arbetsplatserna med attityder att ta emot utrikesfödda på apl och som kollegor generellt.
 • Kännedom bland arbetsplatserna om de relativt stora möjligheter som finns att påverka kombinationsutbildningens utformning och innehåll.

Källa: Skolverket (2023). Kartläggning av kombinationsutbildningar. Slutrapport inom ESF-projektet Kombinationsutbildning sfi.

Skolverket rekomenderar

Samverkan med arbetsplatser om apl är viktigt, men det kan vara svårt att få till samverkan i praktiken. Här nedanför kan du ta del av erfarenheter om vad som är viktigt att tänka på och konkreta exempel på hur komvux kan stötta arbetsplatser och handledare både inför och under apl inom kombinationsutbildningar.

Inför apl: utbilda och informera

Det är viktigt att arbeta med utbildning och information till arbetsplatser och handledare inför apl inom kombinationsutbildningar. Många arbetsgivare känner inte till vad kombinationsutbildning är sedan tidigare och det kan även finnas en ovana att ta emot språksvaga elever på arbetsplatsen.

Trots stora individuella olikheter mellan nyanlända vuxna elever finns det en del generella saker som kan vara viktiga att lyfta fram. Elever i behov av språkligt stöd behöver ofta

 • tydliga instruktioner
 • konkreta arbetsuppgifter
 • kontinuerlig feedback under arbetsdagen
 • förståelse från handledare och övriga kollegor för elevens språkliga utmaningar.

Viktigt att prata om syftet

Det är viktigt att arbetsgivaren som ska ta emot elever på apl förstår vad kombinationsutbildning är och förstår målgruppen för kombinationsutbildningar. Den förståelsen hjälper arbetsgivaren att identifiera personer som är lämpliga att vara handledare för elever inom kombinationsutbildning. Den förståelsen hjälper också arbetsgivaren förstå hur de kan kommunicera kring uppdraget att vara handledare.

Det är också viktigt att prata med arbetsplatserna om syftet med apl och vilka förväntningar man kan ha på eleverna, särskilt om eleverna går ut på apl tidigt i kombinationsutbildningen.

Integrera utbildningsupplägget

Språkträningen är en lika viktig del som yrkesträningen under apl inom kombinationsutbildningar. Som utbildningsanordnare kan ni skapa förutsättningar för att det ska kunna bli så i praktiken genom hur ni lägger upp kombinationsutbildningen.

Goda förutsättningar skapar ni genom ett integrerat utbildningsupplägg, där språk- och yrkeslärarna i ett tätt samarbete arbetar med språk och yrkesinnehåll samtidigt och där apl både planeras och bedöms tillsammans.

När språk- och yrkesundervisningen sker parallellt, och det inte finns så mycket samarbete mellan språk- och yrkeslärare om undervisningen, är det svårt att involvera språkläraren i det arbetsplatsförlagda lärandet då det traditionellt hör till yrkeslärarens område.

Stärk handledarnas kompetens

Kombinationsutbildning kräver ett annat stöd av handledare än vad handledare generellt är vana vid. Att vara handledare för en elev som går en kombinationsutbildning kräver en del förståelse och kunskap kring målgruppen.

Handledare behöver därför få sin kompetens stärkt för att skapa goda förutsättningar att handleda elever som läser på kombinationsutbildningar:

 • Skolverkets webbaserade apl-utbildning är en bra grund som kan byggas ut med det som är särskilt viktigt för handledning av elever inom kombinationsutbildning. Exempelvis hur arbetsplatsen och handledare konkret kan stötta elevens språkutveckling.
 • Genomför handledarutbildningen tillsammans.
 • Uppmuntra alla på arbetsplatsen att gå Skolverkets handledarutbildning. Det ger en gemensam kunskap och förståelse. Medarbetarna blir säkrare i sina roller och eleverna tryggare.

Inspiration och konkreta tips

Både arbetsplatser, handledare och elever behöver rustas inför apl. Här nedan hittar du konkreta exempel på dagordning, diskussionsfrågor och tips till handledare som du kan använda eller förmedla till arbetsplatser och handledare.

 • Presentation av varandra.
 • Eleverna presenterar sig.
 • Elevernas medskick (se kommentar längre ned).
 • Elevernas utbildning: kombinationsutbildning, språk och yrke integreras (ge konkret exempel på hur).
 • Elevernas respons från förra apl-perioden.
 • Diskussion i grupp, fika.
 • Tips till språklig handledning.
 • Checklista och mål under apl.
 • Uppgifter från oss.
 • Apl-besök - hur utformar vi dessa på bästa sätt?
 • Apl i höst, förslag.
 • Övriga frågor.

Kommentar till Elevernas medskick, som hade samlats in inför handledarträffen: Medskicken utgörs av konkreta saker som eleverna vill att arbetsplatserna tänker på, exempelvis "prata lite långsammare än vanligt, prata lugnt", "förklara tydligt, i stället för att säga 'har du förstått?' är det bättre att be eleven repetera det som de ska göra, då visar det sig om de har förstått eller inte" och "ge tid de två första dagarna till att få en genomgång om var saker och ting finns och även tid till att lära sig det".

Från Falköpings kombinationsutbildning för kockar.

 • Vilken är din roll som handledare?
 • Hur kan man stärka eleven vad gäller språket?
 • I vilka situationer är det svårt rent språkligt för elever från andra länder? Vilka situationer är särskilt utmanande för eleverna på apl?
 • Vilket språk är viktigt på arbetsplatsen?
 • Hur kan vi stärka eleverna i dessa situationer? Konkret!
 • Hur stärker vi elevernas sociala relationer på arbetsplatser?

Från Falköpings kombinationsutbildning för kockar.

 • Lägg inte orden i mun på eleven.
 • Vänta in, ge talutrymme.
 • Sätt ord på så mycket som du orkar, ge namn på det du gör.
 • Hjälp till med synonymer, dvs. olika ord för samma sak (exempelvis steka-bryna).
 • Finns det textade skyltar eller instruktioner, prata om dem.
 • Fråga inte så mycket ja/nej-frågor, t.ex. har du förstått? Ställ i stället öppna frågor t.ex. vad ska du göra nu?
 • Be eleven repetera, till exempel en instruktion.
 • Rätta talet (ordföljd, ord, uttal etc.) genom att upprepa det sagda på ett riktigt sätt.
 • Uppmuntra, bjud in till samtal.

Från Falköpings kombinationsutbildning för kockar.

 • Träffa eleven och lärare– skaffa kunskap om elevens styrkor och utmaningar. Ta hjälp av elev och komvuxpersonal i upplägg av arbetet.
 • Få överblick över de kunskapsmål eleven förväntas uppnå.
 • Se över arbetsmiljön – fungerar den för eleven?
 • Gör en handlingsplan, tillsammans med eleven och skolan, för vad ni gör om något blir fel.
 • Informera dina kollegor om eleven som kommer utan att lämna ut onödiga detaljer.

Framtagen av Skolverket.

Under apl: stötta och samarbeta

Ett gott samarbete under apl grundläggs till stora delar i förberedelsearbetet. Under apl kan ni stötta arbetsgivare och elever på flera sätt. Arbetsgivare som tar emot elever från kombinationsutbildning önskar ofta att lärare besöker elevens apl-plats regelbundet, att det sker avstämningar under elevens apl och att skolan ger information och vägledning om vad arbetsplatsen ska fokusera på.

 • Hjälp gärna både handledaren och eleven genom checklistor över vad de bör tänka på eller göra.
 • Ha ett nära samarbete med de utbildade handledarna. Låt dem få känna sig delaktiga. Handledarna sitter på viktig kunskap om vad eleverna behöver kunna hantera i arbetslivet.
 • Integrera språk- och yrkesförmåga i de områden handledaren ska bedöma - utgå från styrdokumenten och de konkreta behov av svenska som eleverna har för att kunna lära och hantera faktiska situationer i arbetslivet.

Inspiration och konkreta tips

Det nära samarbetet kan se ut på olika sätt. Här nedan hittar du konkreta exempel på checklista till arbetsplatserna under apl-perioden och tips till eleverna om hur de kan träna språket under sin apl.

 • Förbered arbetsdagen tillsammans med eleven – gör till exempel checklistor eller tidschema.
 • Följ upp kontinuerligt så att eleven har något att göra och har förstått sina uppgifter.
 • Stötta, om det behövs, på raster och under lunchen.
 • Utvärdera dagen innan eleven går från jobbet så att du kan fånga upp om eleven är bekymrad över något.
 • Se till att återkoppla och följa upp med eleven och elevens lärare så att läraren får ett underlag för bedömning.

Framtagen av Skolverket.

 • Var tydlig med att du ska träna språket på praktiken och be om hjälp med det.
 • Anteckna nya ord i en anteckningsbok (som du kan ha med dig hela tiden).
 • Repetera dina nedskrivna ord och sätt gärna in orden i meningar.
 • Berätta högt, muntligt, för din handledare moment som du gör.
 • Upprepa det som din handledare säger.
 • Fråga vad det heter som du inte kan namnet på, fråga mycket.
 • Läs skrivna allmänna rutiner och instruktioner som du hittar på din arbetsplats! Fotografera gärna om det är ok.
 • Ställ frågor om du inte förstår eller om du är osäker.
 • Be handledaren rätta dig när något blir språkligt fel.
 • Titta på de dokument som du har fått av din lärare och läs igenom dina kunskapskrav.
 • Skriv gärna dagbok (regelbundet skrivande stärker språket).
 • Prata mycket med dina kollegor.
 • Var nyfiken, fråga, prata, diskutera med de som du träffar under din praktik.

Från Falköpings kombinationsutbildning för kockar.

Omdömesunderlag för språk- och yrkesförmågor

I Falköpings kommuns kombinationsutbildning med inriktning kock har man arbetat fram ett omdömesunderlag att arbeta utifrån tillsammans med arbetsplatsen under och efter apl.

Underlaget integrerar språk- och yrkesförmågor samt visar på vikten av att dessa samspelar med varandra. Använd gärna underlaget som inspiration.

Exempel på omdömesunderlag

Senast uppdaterad 20 november 2023

Innehåll på denna sida