Stärk elevers delaktighet och inflytande i utbildningen

Elever har rätt till delaktighet och inflytande i sin utbildning och arbetsmiljö, och ska kunna hålla möten och organisera sig. Det bidrar både till skolans utvecklingsarbete och ökar lusten att lära hos eleverna. Här får du stöd i att utveckla ett aktivt elevinflytande tillsammans med eleverna.

Fördjupning om elevers delaktighet och inflytande

Det här materialet ger dig stöd och kunskap om vad som menas med elevers delaktighet och inflytande, vilka former som finns för samverkan och hur du skapar rutiner för att fånga upp elevernas synpunkter.

Elevers delaktighet och inflytande i utbildningen Pdf, 166 kB.

Film: Utveckla elevinflytandet på skolan (tid: 8:20 min)

I den här filmen får du möta två rektorer och fyra elever som berättar om hur de ser på arbetet med elevers inflytande och organisering.

Film: Elevorganisationerna har ordet (tid: 6:43 min)

I den här filmen får du möta elevorganisationerna Elevernas riksförbund, Sveriges Elevkårer och Sveriges Elevråd. De berättar om sin verksamhet och ger konkreta förslag på hur rektor kan utveckla skolan.

Diskutera och analysera läget

Du som är rektor har ett ansvar att utveckla skolans arbetsformer för att gynna ett aktivt elevinflytande. Här är förslag på diskussionsfrågor som kan hjälpa er att få en bild av hur väl arbetet med elevers delaktighet och inflytande fungerar i din skola. Genom att analysera svaren kan du och eleverna se på vilket sätt elevinflytandet på skolan kan utvecklas. Vilka är styrkorna och svagheterna i verksamhetens arbete? Hur tar ledningsgruppen arbetet med att utveckla systematik i elevinflytandet vidare utifrån den här analysen? Och hur kan eleverna på skolan göras delaktiga i detta arbete?

Läs gärna det fördjupande materialet Elevers delaktighet och inflytande i utbildningen före diskussionen.

Elevers delaktighet och inflytande i utbildningen Pdf, 166 kB.

Diskussionsfrågor

 • Vilka möjligheter har eleverna idag att ta en aktiv del i att vidareutveckla utbildningen?
 • Har ni ett arbetssätt som sätter elevernas delaktighet och inflytande i relation till skolans demokratiuppdrag?
 • Har ni ett övergripande arbetssätt för elevernas delaktighet och inflytande i utbildningen, till exempel där eleverna har möjlighet att medverka i det systematiska kvalitetsarbetet?
 • Vad har ni för rutiner för att hålla eleverna informerade i frågor som berör dem?
 • Finns det möjlighet för elevföreträdare och övriga elever att under skoltid behandla frågor av gemensamt intresse?
 • Har elevskyddsombud/elevrådsrepresentant/elevföreträdare på skolan den utbildning, information och den tid som behövs för uppdraget? Har de kunskap om sina rättigheter till ledighet och kompensation för sitt uppdrag?
 • I vilken utsträckning sker en samverkan med elever i skolans likabehandlingsarbete? (Det vill säga arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering och kränkande behandling.)
 • Finns tydliga strukturer och rutiner för när, med vem, om vad och hur delaktighet och inflytande sker på skolan?
 • Är ni uppmärksamma på - och i förekommande fall vidtar åtgärder - så att skolan inte motverkar elevers organisering och inflytande?
Senast uppdaterad 20 december 2023

Innehåll på denna sida

  • Lärportalen

   Delaktighet och inflytande

   Få inblick i hur delaktighet och inflytande leder till högre motivation, ökat lärande och därmed bättre resultat för eleverna.

  • Leda och organisera

   Så arbetar du med värdegrunden

   Här finns stöd för hur skolledare kan jobba med värdegrundsfrågor i skolan. Det handlar bland annat om trygghet och lika möjligheter för barn och elever.