Sex åtgärder vid en akut kris

Skriv ut listan på åtgärder och ha den i en pärm på skolan och förskolan.

1. Rädda liv

 • Ge första hjälpen.
 • Undsätt skadade.

2. Larma

 • Ring SOS Alarm på telefonnummer 112. Möt polis och räddningspersonal och var tillgänglig och till hjälp för dem.
 • Kontakta närmaste chef och informera dina kolleger.
 • Anmäl akuta situationer med misstanke om pågående grova brott, även hot, till polisen på telefonnummer 112. (Vid polisärenden som inte är akuta 114 14.)

3. Aktivera krisgruppen

Vid kris i skola eller förskola behöver krisgruppen aktiveras. Rektor har huvudansvaret för krisledningen, men kan delegera uppdraget i det akuta läget.

 • Ta fram kontaktuppgifter till krisgruppens olika medlemmar och exempelvis polisen, fastighetsförvaltare, larmbolag, socialtjänsten och lokalmedia.
 • Kalla in krisgruppen och utse en krisledare.
 • Krisledningsgruppen behöver hålla sig à jour med vad som händer, analysera situationen och besluta vem som gör vad.
 • Utse en sekreterare som för loggbok över vad som händer och vilka beslut som tas.
 • Utse vem som är ansvarig för den ordinarie verksamheten.
 • Utse en talesperson som ansvarar för mediekontakter. Se till att talespersonen får uppdaterad information och är tillgänglig för media.
 • Förbered gruppen på att bemöta vårdnadshavare och andra anhöriga och svara på deras frågor.

Ibland kan en händelse utanför förskolan eller skolan leda till en kris i verksamheten. Följ då instruktionerna som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ger på krisinformation.se − eller via appen − och på telefonnummer 113 13. Agera enligt krisplanen.

4. Reducera skador

När larmet har gått och krisgruppen är aktiverad handlar det om att löpande bedöma läget och sätta in åtgärder. Kriser är ofta oförutsedda och därför går det inte att säga vad som fungerar bäst.

 • Utrym lokaler, lås dörrar eller gör vad som krävs för att sätta barn och personal i säkerhet. Följ rutiner vid uppsamlingsplatserna.
 • Motverka att de som vill hjälpa skadade och hitta anhöriga eller kompisar springer tillbaka in om en lokal är utrymd.
 • Spärra av vid behov och förstärk eller bevaka avspärrningen om det behövs.

5. Informera snabbt och korrekt

Ge snabb och korrekt information om

 • vad som har hänt, när och varför
 • vilka som har drabbats
 • vad som händer nu och vad ni gör nu
 • när och hur nästa information kommer
 • vem som är talesperson och hur den personen nås.

6. Planera återgång till vanlig skoldag

Eleverna bör samlas på skolan efter det att en kris har inträffat. Berätta vad som händer den närmaste tiden, till exempel om undervisningen ställs in, om det ordnas klassrumssamtal och hur eleverna kan delta i möten. Sträva efter att alla elever får informationen samtidigt.

Rektor kan, med hjälp av till exempel kurator eller skolpsykolog, behöva stötta personalen om hur de ska prata med barn och elever under och efter krisen. Det är viktigt att personalen inte för över sin egen oro till barnen. Försök att skydda barnen från sådan information som de kan ha svårt att hantera. Berätta inte mer än de frågar efter.

Avveckla krishanteringen, men se till att det finns fortsatt krisstöd för dem som behöver det.

Så pratar du med barn om svåra händelser, Rädda barnen Länk till annan webbplats.

Att prata med barn och unga om krig och kriser

Senast uppdaterad 11 oktober 2023

Innehåll på denna sida