Del 1: Innan krisen

Planering är till stor nytta när en kris inträffar, kanske större än det som står i själva planen. Det är därför viktigt att ledningen övar och utvecklar krisberedskapen tillsammans med personalen och att alla deltar i planeringsprocessen kring krisplanen.

Att vara beredd inför en kris kan bidra till att rädda människoliv. All personal behöver vara beredda på att agera snabbt i händelse av en kris. I ett akut läge kan det vara du som behöver kunna ingripa direkt.

Planering är viktigare än planen.

Övningarna på den här sidan syftar till att öka beredskapen hos personalen samt identifiera områden för ledningen som behöver utvecklas. Övningsledare är rektorn eller annan person som rektorn utser. Det är viktigt att eventuella brister som identifieras eller oro som uppstår i samband med övningarna hanteras av ledningen.

Vid en krissituation besitter ni som arbetar i verksamheten viktig kunskap som exempelvis räddningstjänst och polis behöver få ta del av för att utföra sitt arbete. Det kan exempelvis röra sig om hur många elever som befinner sig i lokalerna, var de brukar uppehålla sig eller flyktvägar. Det är därför viktigt att vara medveten om den kunskap ni besitter och hur den kan förmedlas i en krissituation. Regelbunden kontakt med lokal räddningstjänst och polis kan vara avgörande.

Konkreta tips

Övningar

Övning 1: Kännedom om lokalerna (tidsåtgång: cirka 20–45 minuter)

Det är viktigt att all personal har god kännedom om lokalerna, till exempel nödutgångar, flyktvägar, skyddsrum och eventuella larm. Det är bra att kartlägga om det finns möjlighet att låsa rum och salar. Om det finns olika byggnader, olika ingångar och flera våningsplan är det en fördel om dessa är tydligt märkta, exempelvis med olika bokstäver eller symboler. Då blir det enklare att informera såväl den egna personalen som barn eller elever om var den akuta händelsen pågår. Det blir också enklare att ge polisen information.

Övningsledaren leder samtalet och utsedd person dokumenterar.

Instruktioner

  • Gå en runda tillsammans för att identifiera nödutgångar, flyktvägar, skyddsrum och eventuella larm. Kontrollera möjligheten att låsa rum och salar. Kontrollera om byggnader, ingångar och våningsplan är märkta.
  • Om brister finns tar övningsledaren dessa vidare och ni gör en ny runda när de är åtgärdade.
Konkreta tips

Övning 2: Rutiner för kommunikation vid en krissituation (tidsåtgång: cirka 45 minuter)

Att ha en välfungerande kommunikation kan vara helt avgörande i en krissituation. Ledningen ansvarar för kommunikationen internt och externt, att rätt information går ut till personal, elever och vårdnadshavare i rätt tid. Detsamma gäller för kommunikation med media, myndigheter och exempelvis andra närliggande skolor. Det är viktigt att all personal känner till hur och om de förväntas kommunicera i en krissituation samt att alla har kunskap om kommunikationskanaler och rutiner.

Övningsledaren leder samtalet och utsedd person dokumenterar.

Instruktioner

Övningsledaren går igenom rutinerna som finns för kommunikation vid en krissituation.

Övningsledaren presenterar korta exempel på tänkbara scenarier, exempelvis brand i papperskorg, översvämning i korridor, knivattack i matsalen. Var och en funderar tyst för sig själv utifrån sin roll och sitt scenario:

  • Vilket ansvar har jag för kommunikationen vid en sådan krissituation?
  • Vem ska kommunicera med vem i en sådan krissituation?

Ta en runda där alla redogör kort för frågan.

Sammanfatta synpunkterna och identifiera frågor som behöver utvecklas utifrån rutinerna i krisplanen.

  • Hur tar ledningen arbetet vidare?

Bestäm nästa tillfälle för återkoppling.

Konkreta tips

Övning 3: Att skapa medvetenhet om risker och sårbarheter (tidsåtgång: cirka 1 timme)

Att analysera risker och sårbarheten i verksamheterna ger ansvariga underlag för att planera arbetet med krisberedskap och krisplaner. Det bidrar också till att öka medvetenheten och kunskapen om hot, risker och sårbarhet, hos all personal. Det är en fördel om analysen är en del av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.

Övningsledaren leder samtalet och utsedd person dokumenterar.

Instruktioner

Var och en funderar tyst för sig själv utifrån sin roll:

  • Vilka säkerhetsrisker och krissituationer kan uppstå i vår verksamhet?
  • Vad tycker du är viktigt för att skapa en trygg och säker miljö?

Ta en runda där alla redogör kort för frågan.

Sammanfatta diskussionen och jämför med de rutiner vi har i krisplanen.
Identifiera frågor som behöver utvecklas utifrån de rutiner vi har.

  • Finns oro som behöver bemötas? I så fall hur?
  • Hur tar ledningen arbetet vidare?

Bestäm nästa tillfälle för återkoppling.

Senast uppdaterad 11 oktober 2023