Utbildning och övningar i säkerhet och krisberedskap

Den här utbildningen vänder sig till dig som är rektor inom förskola, fritidshem eller skola. Du genomför utbildningen tillsammans med din personal. Den består av tre delar: innan, under och efter en kris har inträffat.

Forskningen visar att förberedelse och beredskap för en tänkbar krissituation leder till att man lättare kan hantera även andra krissituationer. Detta bygger på logiken att det är i själva planeringsprocessen som krishanteringsförmågan utvecklas. Att veta hur man ska agera samt ha koll på rutiner och kontaktvägar när det oförutsedda händer kräver såväl förberedelser som övningar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, beskriver att återkommande övningar i olika verksamheter kan bidra till att

  • utveckla förmågan att hantera och leda kriser
  • förbättra förmågan att samverka med andra aktörer
  • öka förmågan att fatta snabba beslut och delge lägesinformation
  • pröva och utveckla beredskapsplaner under verklighetsliknande former
  • visa på områden där ytterligare utbildning eller träning behövs
  • belysa svagheter och styrkor i resurser och teknik.

Utbildningens tre delar

Utbildningen består av tre delar. Varje del utgörs av kortfattad information och övningar. Rektorn är övningsledare, eller annan person som rektorn utser. Det är även bra om rektorn utser en person som dokumenterar arbetet. Fokus ska ligga på uppgifter, roller och andra frågor om hur personal ska agera vid en krissituation.

Utbildningen är framtagen i samarbete med Mittuniversitetet.


Den första och inledande delen handlar om säkerhet och krisberedskap innan en kris inträffar. Här ligger fokus på förberedelser, kommunikation och att identifiera risker och sårbarheter.

I den andra och kanske viktigaste delen är utgångspunkten att en kris utspelar sig. Här finns material för att genomföra en kortare scenarioövning.

I den tredje delen finns material för att utveckla krisberedskapen och dra lärdomar efter en kris, det vill säga efter scenarioövningen i del två alternativt efter en riktig krissituation.

Använd utbildningsmaterialet utifrån behov och förutsättningar

Den egna verksamhetens behov och förutsättningar styr hur du som rektor väljer att använda utbildningsmaterialet. De tre delarna kan användas fristående från varandra. Materialet är utformat för att fungera väl för kortare sammankomster och lätt kunna användas som en del i den ordinarie verksamheten.

Syftet med utbildningen är att förskolans eller skolans ledning ska få verktyg för att öva och stärka krisberedskapen tillsammans med all personal, även personal som inte arbetar direkt med barnen eller eleverna.

Representanter från skolhuvudmannen kan med fördel också delta i arbetet. Skolhuvudmannen har det övergripande ansvaret för att arbetet med säkerhet och krisberedskap sker systematiskt och blir en del av den ordinarie verksamheten. Rektor har det operativa ansvaret. Därför är det viktigt att det är ledningen på skolan som leder övningar och utvecklingsarbetet tillsammans med personalen. Det är även viktigt att poängtera att eventuella brister som identifieras eller oro som uppstår i samband med övningarna behöver hanteras av ledningen.

Konkreta tips

Del 1: Innan krisen

Planering är viktigare än planen.

Planering är till stor nytta när en kris inträffar, kanske större än det som står i själva planen. Det är därför viktigt att ledningen övar och utvecklar krisberedskapen tillsammans med personalen och att alla deltar i planeringsprocessen kring krisplanen.

I den här delen finns ett antal övningar för ledningen att genomföra tillsammans med all personal på förskolan eller skolan. Övningarna fokuserar bland annat på lokalkännedom och rutiner för kommunikation i händelse av kris.

Del 1: Innan krisen

Konkreta tips

Del 2: Under krisen

Krisövningar bör ha ett inbyggt osäkerhetsmoment vilket speglar verkliga krissituationer.

Forskningen visar att förberedelse och beredskap för en viss krissituation ökar chansen att klara andra krissituationer. Detta bygger på logiken att det är i själva planeringsprocessen som krishanteringsförmågan utvecklas.

I den här delen finns en övning för ledningen att genomföra tillsammans med all personal på förskolan eller skolan. Övningar syftar till att öva ledningen och personalen i hur man ska agera vid en krissituation. Syftet är främst att utveckla kunskap och skapa samsyn kring hur personalen ska agera vid en krissituation.

Del 2: Under krisen

Konkreta tips

Del 3: Efter krisen

Det är viktigt att ta vara på erfarenheter och lärdomar efter en kris. Genom att all personal får möjlighet att reflektera kring hanteringen får ledningen en ökad förståelse för hur verksamheten fungerat och kan bedöma resultatet. Tydlighet och öppenhet kring utvärderingsarbetet under arbetets gång ökar förutsättningarna för att resultaten accepteras och kommer till användning inom verksamheten.

I den här delen finns ett antal övningar för ledningen att genomföra tillsammans med all personal på förskolan eller skolan. Övningarna fokuserar bland annat på att vidareutveckla krisplanen för att den ska kunna möta de risker och sårbarheter som identifierats under en faktisk kris eller i övning.

Del 3: Efter krisen

Se även

Öva enkelt - med minimala resurser och förberedelser, MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 01 februari 2024

Innehåll på denna sida