Statsbidrag för ämneslärarorganisationer 2024

Det här statsbidraget är ett stöd till ämneslärarorganisationer som arbetar med att främja ämnesutveckling.

Viktiga datum och beslut

Ansökan för bidragsomgången år 2024 kommer att ske under hösten år 2023.

Utdelningen av bidraget är beroende av om medel tilldelas bidraget i regleringsbrevet för Skolverket för år 2024. Regleringsbrevet beslutas av regeringen i december 2023. Vid ansökan vet Skolverket därför inte om medel kommer att tilldelas eller hur stor den eventuella summan blir.

Bidragsomgången 2024

Så här kan du förbereda dig inför ansökan

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e‑tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare eller inte.

Om din organisation har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett och att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på sidan Sök statsbidrag i e-tjänsten.

Om din organisation inte har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse ett ombud. Du kan läsa mer om hur du gör på sidan Sök statsbidrag i e-tjänsten.

Sista datum är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter sista datumet för förberedelser går det ändå att ansöka men det kommer att behöva göras på ett annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni att behöva registrera er verksamhet för att er ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets mejladress som du hittar längst ner på den här sidan.

Då behöver du ha registrerat organisationen

Det beror på vilken bolagsform organisationen har, hur många dagar innan ansökan för bidraget stänger som du behöver ha registrerat organisationen. Följande gäller för olika bolagsformer.

5 arbetsdagar innan bidraget stänger

Organisationer som inte bedriver skolverksamhet och fristående förskolehuvudmän som har någon av bolagsformerna:

 • aktiebolag
 • ekonomisk förening
 • enskild firma
 • handelsbolag eller kommanditbolag.

10 arbetsdagar innan bidraget stänger

Organisationer som inte bedriver skolverksamhet och fristående förskolehuvudmän med annan bolagsform än ovan.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Ämneslärarorganisationer som har en riksomfattande verksamhet. Det innebär att organisationen ska ha verksamhet med flera lokala eller regionala föreningar, alternativt vara öppen för medlemmar i hela landet.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till ämneslärarorganisationer som främjar ämnesutveckling inom ämnen med en nationell kursplan och ämnesplan.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidrag ska ämneslärarorganisationen:

 • bestå av minst 60 procent medlemmar som är verksamma som lärare inom skolan
 • i huvudsak vända sig till lärare inom ämnen med en nationell kursplan och ämnesplan
 • ha fler än 100 medlemmar
 • vara registrerad som en ideell förening och bedriva allmännyttig verksamhet
 • ha avslutat minst ett verksamhetsår.

Underlag till ansökan

I ansökan ska det framgå antal bidragsgrundande medlemmar och information om den sökande organisationen. Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och ha en verksamhet som inte strider mot demokratiska grundidéer. Stadgar och annat regelverk ska vara formulerade så att medlemmarna har formell beslutanderätt över verksamheten. Verksamhetens syfte, innehåll och idémässiga grund får inte strida mot grundläggande demokratiska principer.

Efter att ansökan har stängt kommer Skolverket även att begära in

 • aktuella stadgar
 • verksamhetsberättelse
 • årsmötesprotokoll
 • revisorsintyg för medlemmar.

Hur stort är statsbidraget?

Hur stort bidrag som respektive organisation får beror på

 • hur mycket pengar som Skolverket har att fördela
 • hur många organisationer som ska dela på bidraget
 • hur stora de olika organisationerna är utifrån bidragsgrundande medlemsantal.

Statsbidraget för ämneslärarorganisationer fördelas på följande sätt:

 • 65 procent av det totala bidraget fördelas som ett fast grundbidrag per organisation
 • 35 procent av det totala bidraget fördelas som ett rörligt bidrag som baseras på antal bidragsgrundande medlemmar, där varje medlem motsvarar en fast summa.

Hur mycket bidrag som Skolverket har att fördela för 2024 anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december 2023.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget för ämneslärarorganisationer kan du mejla statsbidrag.org@skolverket.se.

Senast uppdaterad 04 november 2022.