Statsbidrag för ämneslärarorganisationer 2024

Det här statsbidraget är ett stöd till ämneslärarorganisationer som arbetar med att främja ämnesutveckling.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Beslut i ansökan

Vi har beslutat att bevilja 11 organisationer statsbidrag om totalt 700 000 kronor.

Beviljade belopp i ansökan om statsbidrag för ämneslärarorganisationer 2024 Pdf, 422 kB.

Ansökan var öppen 1 oktober–1 november 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Utbetalning 1

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp som vi beviljar i februari 2024.

Utbetalning 2

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp som vi beviljar i juni 2024.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Ämneslärarorganisationer som har en riksomfattande verksamhet. Det innebär att organisationen ska ha verksamhet med flera lokala eller regionala föreningar, alternativt vara öppen för medlemmar i hela landet.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till ämneslärarorganisationer som främjar ämnesutveckling inom ämnen med en nationell kursplan och ämnesplan.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidrag ska ämneslärarorganisationen:

 • bestå av minst 60 procent medlemmar som är verksamma som lärare inom skolan
 • i huvudsak vända sig till lärare inom ämnen med en nationell kursplan och ämnesplan
 • ha fler än 100 medlemmar
 • vara registrerad som en ideell förening och bedriva allmännyttig verksamhet
 • ha avslutat minst ett verksamhetsår.

Underlag till ansökan

I ansökan ska det framgå antal bidragsgrundande medlemmar och information om den sökande organisationen. Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och ha en verksamhet som inte strider mot demokratiska grundidéer. Stadgar och annat regelverk ska vara formulerade så att medlemmarna har formell beslutanderätt över verksamheten. Verksamhetens syfte, innehåll och idémässiga grund får inte strida mot grundläggande demokratiska principer.

Efter att ansökan har stängt kommer Skolverket även att begära in

 • aktuella stadgar
 • verksamhetsberättelse
 • årsmötesprotokoll
 • revisorsintyg för medlemmar.

Hur stort är statsbidraget?

År 2024 kan vi fördela 700 000 kronor till ämneslärarorganisationer.

Hur stort bidrag som respektive organisation får beror på

 • hur mycket pengar som Skolverket har att fördela
 • hur många organisationer som ska dela på bidraget
 • hur stora de olika organisationerna är utifrån bidragsgrundande medlemsantal.

Statsbidraget för ämneslärarorganisationer fördelas på följande sätt:

 • 65 procent av det totala bidraget fördelas som ett fast grundbidrag per organisation
 • 35 procent av det totala bidraget fördelas som ett rörligt bidrag som baseras på antal bidragsgrundande medlemmar, där varje medlem motsvarar en fast summa.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget för ämneslärarorganisationer kan du mejla statsbidrag.org@skolverket.se.

Senast uppdaterad 02 februari 2024.