Statsbidrag för ämneslärarorganisationer 2025

Det här statsbidraget är ett stöd till ämneslärarorganisationer som arbetar med att främja ämnesutveckling.

Viktiga datum och beslut

Utdelningen är beroende av tilldelade pengar i regleringsbrevet

Ansökan för bidragsomgången år 2025 kommer att ske under hösten år 2024. Utdelningen av det här statsbidraget är beroende av om och hur regeringen tilldelar det pengar i regleringsbrevet för år 2024. Regleringsbrevet beslutas av regeringen i december 2023. Vid ansökan vet vi därför inte om bidraget kommer att tilldelas pengar, eller hur stor den eventuella summan blir.

Bidragsomgången 2025

Ansökan är öppen 1 oktober–1 november 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Förbered dig inför ansökan

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e‑tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare eller inte.

Om din organisation har sökt statsbidrag via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett och att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Om din organisation inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse ett ombud.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Om du kontaktar Skolverket efter sista datumet för förberedelserna går det ändå att ansöka men det kommer att behöva göras på ett annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni att behöva registrera er verksamhet för att ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets mejladress som du hittar längst ner på den här sidan.

Sista datum för förberedelser är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelser som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Då behöver du ha registrerat organisationen

Hur många dagar innan ansökan för bidraget stänger som du behöver ha registrerat organisationen beror på vilken bolagsform som organisationen har. Följande gäller för olika bolagsformer.

5 arbetsdagar innan bidraget stänger

Organisationer som inte bedriver skolverksamhet och fristående förskolehuvudmän som har någon av bolagsformerna:

 • aktiebolag
 • ekonomisk förening
 • enskild firma
 • handelsbolag eller kommanditbolag.

10 arbetsdagar innan bidraget stänger

Organisationer som inte bedriver skolverksamhet och fristående förskolehuvudmän med annan bolagsform än ovan.

Vem kan söka statsbidraget?

Ämneslärarorganisationer som har en riksomfattande verksamhet. Det innebär att organisationen ska ha verksamhet med flera lokala eller regionala föreningar, alternativt vara öppen för medlemmar i hela landet.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till ämneslärarorganisationer som främjar ämnesutveckling inom ämnen med en nationell kursplan och ämnesplan.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidraget ska ämneslärarorganisationen

 • bestå av minst 60 procent medlemmar som är verksamma som lärare inom skolan
 • i huvudsak vända sig till lärare inom ämnen med en nationell kursplan och ämnesplan
 • ha fler än 100 medlemmar
 • vara registrerad som en ideell förening och bedriva allmännyttig verksamhet
 • ha avslutat minst ett verksamhetsår.

Underlag till ansökan

I ansökan ska det framgå antal bidragsgrundande medlemmar och information om den sökande organisationen. Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och ha en verksamhet som inte strider mot demokratiska grundidéer. Stadgar och annat regelverk ska vara formulerade så att medlemmarna har formell beslutanderätt över verksamheten. Verksamhetens syfte, innehåll och idémässiga grund får inte strida mot grundläggande demokratiska principer.

Efter att ansökan har stängt kommer vi även att begära in

 • aktuella stadgar
 • verksamhetsberättelse
 • årsmötesprotokoll
 • revisorsintyg för medlemmar.

Hur stort är statsbidraget?

Hur stort bidrag som respektive organisation får beror på

 • hur mycket pengar som Skolverket har att fördela
 • hur många organisationer som ska dela på bidraget
 • hur stora de olika organisationerna är utifrån bidragsgrundande medlemsantal.

Statsbidraget för ämneslärarorganisationer fördelas på följande sätt:

 • 65 procent av det totala bidraget fördelas som ett fast grundbidrag per organisation
 • 35 procent av det totala bidraget fördelas som ett rörligt bidrag som baseras på antal bidragsgrundande medlemmar, där varje medlem motsvarar en fast summa.

Hur mycket bidrag som vi har att fördela för 2025 anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december 2024.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor kan du mejla statsbidrag.org@skolverket.se.

Senast uppdaterad 20 november 2023.