Statsbidrag för elevorganisationer 2025

Syftet med det här statsbidraget är att öka elevers inflytande i skolan.

Viktiga datum och beslut

Utdelningen är beroende av tilldelade pengar i regleringsbrevet

Ansökan för bidragsomgången år 2025 kommer att ske under hösten år 2024. Utdelningen av det här statsbidraget är beroende av om och hur regeringen tilldelar det pengar i regleringsbrevet för år 2024. Regleringsbrevet beslutas av regeringen i december 2023. Vid ansökan vet vi därför inte om bidraget kommer att tilldelas pengar, eller hur stor den eventuella summan blir.

Bidragsomgången 2025

Ansökan är öppen 1 oktober–1 november 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Förbered dig inför ansökan

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e‑tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare eller inte.

Om din organisation har sökt statsbidrag via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett och att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Om din organisation inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse ett ombud.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Om du kontaktar Skolverket efter sista datumet för förberedelser går det ändå att ansöka men det kommer att behöva göras på ett annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni att behöva registrera er verksamhet för att er ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets mejladress som du hittar längst ner på den här sidan.

Sista datum är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Då behöver du ha registrerat organisationen

Hur många dagar innan ansökan för bidraget stänger som du behöver ha registrerat organisationen beror på vilken bolagsform som organisationen har. Följande gäller för olika bolagsformer.

7 arbetsdagar innan bidraget stänger

Organisationer som inte bedriver skolverksamhet och fristående förskolehuvudmän som har någon av bolagsformerna:

 • aktiebolag
 • ekonomisk förening
 • enskild firma
 • handelsbolag eller kommanditbolag.

14 arbetsdagar innan bidraget stänger

Organisationer som inte bedriver skolverksamhet och fristående förskolehuvudmän med annan bolagsform än ovan.

Vem kan söka statsbidraget?

Elevorganisationer som har en riksomfattande verksamhet riktad mot skolväsendet. Det innebär att organisationen ska ha verksamhet med flera lokala eller regionala föreningar, alternativt vara öppen för medlemmar i hela landet.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för att öka elevers inflytande i skolan.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

 • Utöver att vara en riksomfattande verksamhet ska organisationen även ha avslutat minst ett verksamhetsår.
 • Medlemmarna i organisationen ska vara elever, elevråd eller elevkårer. Minst 60 procent av medlemmarna ska vara elever inom skolväsendet.
 • Elevorganisationen ska arbeta med frågor som är av gemensamt intresse för elever inom skolan. I organisationens stadgar ska det framgå hur organisationen profilerar sig.

Underlag till ansökan

I ansökan ska det framgå antal bidragsgrundande medlemmar, bidragsgrundande föreningar och information kring den sökande organisationen. Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och ha en verksamhet som inte strider mot demokratiska grundidéer. Stadgar och annat regelverk ska vara formulerade så att medlemmarna har formell beslutanderätt över verksamheten. Verksamhetens syfte, innehåll och idémässiga grund får inte strida mot grundläggande demokratiska principer.

Efter att ansökan har stängt kommer vi även att begära in

 • aktuella stadgar
 • verksamhetsberättelse
 • årsmötesprotokoll
 • revisorsintyg, i syfte att verifiera antal bidragsberättigade medlemmar och föreningar.

Hur stort är statsbidraget?

Hur stort bidrag som respektive organisation får beror på

 • hur mycket pengar som Skolverket har att fördela
 • hur många organisationer som ska dela på bidraget
 • hur stora de olika organisationerna är utifrån bidragsgrundande medlemsantal
 • antal anslutna föreningar.

Fördelningsmodellen ger totalt mer i bidrag per förening än per medlem. Detta utifrån bedömningen att spridning i landet och lokal verksamhet har större betydelse än hur många medlemmar som organisationen har.

Statsbidraget till elevorganisationer fördelas som ett verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget består av

 • ett fast grundbidrag
 • ett rörligt bidrag som baseras på antalet bidragsgrundande medlemmar och lokala föreningar.

Hur mycket bidrag som vi har att fördela för 2025 anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december 2024.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor kan du mejla statsbidrag.org@skolverket.se.

Senast uppdaterad 08 november 2023.