Statsbidrag för entreprenörskap till organisationer 2023

Det här statsbidraget ska gå till organisationer som arbetar med att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Ansökan är öppen 15 januari–15 februari 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan

Vi planerar att fatta beslut om ansökan under april 2023. Vi kommer att publicera samtliga beslut på bidragets webbsida. Sökande kan ta del av sitt enskilda beslut i e‑tjänsten för statsbidrag.

Utbetalning 1: vårterminen

I samband med beslutet kommer vi att betala ut 50 procent av det belopp som vi beviljar i ansökan för 2023.

Utbetalning 2: höstterminen

Vi planerar att betala ut 50 procent av det belopp som vi beviljar i ansökan för 2023 under augusti och september.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Ta fram uppgifter om:

 • varje enskild insats som ni planerar att genomföra
 • beskrivning av den insats ni planerar att genomföra
 • beskrivning av kopplingen till entreprenörskap och entreprenöriellt lärande
 • vilken eller vilka skolformer insatsen riktar sig mot
 • personuppgifter på ledamöter i styrelsen, firmatecknare och vald revisor i organisationen.
 • redogörelse för om ni har ansökt om eller beviljats andra bidrag för år 2023 och vilka andra inkomster ni har för året.

Förbered bilagor

Förbered även de bilagor som ska skickas in i samband med ansökan. Det ska vara den senaste versionen av organisationens:

 • stadgar
 • verksamhetsberättelserna för de två senaste åren
 • årsredovisning
 • revisionsberättelse
 • protokoll för årsmöte
 • protokoll från konstituerande styrelsemöte.

Observera att ni inte kan skicka in bilagorna när ni ansöker i e-tjänsten. Vi kommer i stället att begära in bilagorna när vi har tagit emot er ansökan.

Hur söker du statsbidraget?

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare eller inte.

Om din organisation har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett och att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på sidan Sök statsbidrag i e-tjänsten.

Om din organisation inte har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse därefter ett ombud. Du kan läsa mer om hur du gör det på sidan Sök statsbidrag i e-tjänsten.

Sista datum är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter det sista datumet för förberedelser går det ändå att ansöka, men det kommer att behöva göras på annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni att behöva registrera verksamheten för att ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets funktionsbrevlåda som du hittar längst ner på denna webbsida.

Se nedan när du behöver ha registrerat er organisation och skickat in en ombudsansökan.

Du behöver ha registrerat organisationen och skickat in en ombudsansökan senast 10 arbetsdagar innan bidraget stänger. Det vill säga den 1 februari 2023.

Redovisningen är öppen i e-tjänsten för statsbidrag 15 augusti–16 september 2024.

Beslut om redovisning

Beslut om redovisning fattas preliminärt i november 2024. Vi kommer att publicera beslutet i e-tjänsten och här.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Du ska redovisa hur ni har använt bidraget. Ta fram följande uppgifter :

 • beskrivning av de insatser som ni har genomfört inom ramen för bidraget
 • uppskattning av det totala antalet elever som har deltagit i insatserna
 • uppskattning av det totala antal skolpersonal som har deltagit i insatserna
 • vilken eller vilka skolformer som insatsen eller insatserna riktade sig till
 • personuppgifter på ledamöter i styrelsen, firmatecknare och vald revisor i organisationen.

Redovisning av kostnader

Redovisa följande kostnader för genomförandet av insatsen eller insatserna:

 • löner (lön, sociala avgifter och skatter)
 • utbildningsmaterial
 • teknisk utrustning
 • lokalkostnader
 • kompetenshöjande insatser (exempelvis utbildning)
 • övriga kostnader
 • outnyttjade medel och skälet till detta.

Om ni inte har kunnat genomföra en eller flera av era planerade insatser behöver ni ange en förklaring till detta.

Förbered bilagor

Förbered även de bilagor som ska skickas in i samband med redovisningen. Det ska vara den senaste versionen av organisationens

 • protokoll för årsmöte där det framgår vem som är firmatecknare för organisationen
 • protokoll från konstituerande styrelsemöte
 • årsredovisning
 • revisorsintyg underskrivet av en oberoende revisor som utför en ekonomisk granskning och redogörelse.

Om det bidrag som har tagits emot har uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (motsvarande 262 500 kronor år 2023) ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Detta betyder att om ni har fått bidrag från Skolverket med ett belopp motsvarande 262 500 kronor eller mer ska det vara ett revisorsintyg från en auktoriserad eller godkänd revisor som skickas in.

Revisorsintyget ska innehålla:

 • vilket statsbidrag det handlar om
 • namnet på den organisation som revisorsintyget avser och vilken period som redovisas
 • storleken på det beviljade statsbidraget
 • utgifter inom kostnadsposterna
  • lönekostnader
  • utbildningsmaterial
  • teknisk utrustning
  • lokalkostnader
  • kompetenshöjande insatser
  • övriga kostnader
 • redogörelse för hur granskningen har gått till och vilka handlingar som har legat till grund för granskningen
 • om statsbidraget har använts för att genomföra insatser om entreprenörskap i skolan
 • uppgifter om huruvida sociala avgifter och skatter är betalda till Skatteverket eller inte
 • redovisning av eventuella avvikelser som har framgått av granskningen.

Revisorsintyget ska innehålla kontaktuppgifter till revisorn och vara underskrivet av revisorn. Intyget skickas in i pdf-format i samband med redovisningen.

Observera att ni inte kan skicka in revisorsintyget och bilagorna när ni redovisar i e-tjänsten. Skolverket kommer att begära in underlaget när vi har tagit emot er redovisning.

Vem kan söka statsbidraget?

Organisationer som arbetar med entreprenörskap i skolformerna

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola
 • gymnasieskola, gymnasiesärskola
 • vuxenutbildning.

Vad ska statsbidraget användas till?

De organisationer som får statsbidraget ska använda det till att främja entreprenörskap i skolan.

Kostnader kan sökas för

 • lönekostnad för personal som administrerar, samordnar eller på annat sätt arbetar med entreprenörskap
 • lokalkostnader (en ändamålsenlig lokal med kostnader för hyra, elektricitet och internet)
 • teknisk utrustning
 • utbildningsmaterial
 • kompetenshöjande insatser
 • övriga kostnader (kostnad för revisor och andra kostnader kopplade till genomförandet av insatser för entreprenörskap i skolan).

Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller för att säkerställa att det finns underlag som styrker kostnaderna.

Organisationerna ska främja entreprenörskap i skolan genom att

 • utveckla kunskaper om projekt och företagande
 • stimulera entreprenöriella kompetenser och förhållningssätt
 • stimulera skolors samarbete med entreprenörer inom näringsliv, kulturliv och föreningsliv
 • uppmuntra flickors och unga kvinnors entreprenörskap.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att en organisation ska kunna söka bidrag krävs att den

 • inte har något vinstsyfte
 • inte är huvudman inom skolväsendet
 • är demokratiskt uppbyggd och ger insyn i verksamheten
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter
 • har bedrivit insatser om entreprenörskap i skolan under minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt
 • arbeta riksomfattande med lokal eller regional förankring eller bedriva verksamhet av riksintresse
 • helt eller delvis har som syfte att främja entreprenörskap i skolan
 • har barn, elever eller skolpersonal som målgrupp
 • har andra inkomster förutom statsbidraget
 • inte har svenska skatteskulder eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten
 • inte är i likvidation eller försatt i konkurs.

Förordningen (2011:192) ställer krav på att organisationer som får bidrag för entreprenörskap i skolan bedriver en verksamhet som respekterar demokratins idéer, principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Förordningen ställer även krav på att organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och erbjuda insyn i verksamheten.

Krav på demokratisk uppbyggnad

Om organisationen är demokratiskt uppbyggd och erbjuder insyn ska det i organisationens stadgar, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelser framgå att:

 • Organisationen är en självständig förening. Det innebär att organisationen ska ha antagit egna stadgar där föreningens namn, ändamål och verksamhet framgår.
 • Det finns en vald styrelse eller motsvarande som har mandat att ta beslut om verksamheten och ekonomin mellan årsmötena.
 • Medlemskapet är frivilligt. Det innebär att medlemmarna ska ha tagit ställning för sitt medlemskap. Det får inte ske per automatik när en person exempelvis deltar i aktiviteter eller går med i en annan organisation.
 • Medlemskapet är öppet. Öppenhetskravet innebär att ingen får vägras inträde som medlem eller uteslutas som medlem om det inte finns särskilda skäl för det. Det ska även framgå att medlemmar har rätt till utträde.
 • Medlemmarna ska ha möjlighet att påverka verksamheten och dess ekonomi. Det innebär att medlemmarna ska ha rätt att närvara och rösta vid årsmöte eller annat högsta beslutande organ, eller att de har rätt att skicka ombud som företräder dem vid årsmötet.
 • Medlemmarna väljer styrelse och beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen, stadgeändring och upplösning enligt demokratiska inflytandeformer. Det ska vara reglerat i stadgarna och ansvarsfriheten ska ha behandlats på årsmötet eller annat högsta beslutande organ, vilket ska framgå av protokollet från mötet, för att kravet på demokratisk uppbyggnad ska anses vara uppfyllt.
 • Medlemmarna utser en oberoende revisor som granskar organisationens ekonomi och styrelsens förvaltning. Det innebär att det inte ska förekomma någon jävsituation mellan revisorn och styrelsen.
 • Årsmöten ska hållas regelbundet och dokumenteras (kan även kallas för föreningsstämma eller årsstämma). Ansvarsfriheten ska ha behandlats på årsmötet eller annat högsta beslutande organ, vilket ska framgå av protokollet från mötet.
 • Dokumenten ska sammanfattningsvis innehålla tydliga tecken på öppenhet och medlemsinflytande.

Krav på demokratisk verksamhet

Utöver demokratisk uppbyggnad ska organisationen i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter.

Det innebär att bidrag inte får lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:

 1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter
 2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde
 3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i punkt 1 eller 2
 4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Organisationen ansvarar för sina företrädare, medlems- eller lokalföreningar och samarbetsorganisationer. Organisationen ansvarar även för medlemmar som representerar organisationen i ett visst sammanhang och inbjudna föreläsare under vissa omständigheter.

I beslutade dokument (stadgar, årsmötesprotokoll, programförklaringar), på webbsidor kopplade till organisationen, i social media, ska det inte finnas skrivningar eller på annat sätt uttryckas sådant som strider mot demokratins idéer inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter.

Skolverket tar vid behov stöd i Demokrativillkorsutredningens förslag om demokrativillkor för bidrag till civilsamhället och tillhörande stödmaterial (SOU 2019:35).

Underlag som granskas

Skolverket tar ställning till om organisationen och verksamheten kan anses vara demokratisk i uppbyggnad och verksamhet genom att kontrollera:

 • stadgar
 • årsmötesprotokoll
 • verksamhetsberättelse.

Vid behov kan myndigheten även kontrollera exempelvis:

 • föreningens övriga policydokument
 • ekonomisk redovisning
 • föreningens webbsida
 • öppen social media
 • nyhetsrapportering.

Hur stort är statsbidraget?

För denna bidragsomgång finns ett anslag på 6 000 000 kronor att fördela för perioden 1 januari–31 december 2023.

Hur stort bidrag respektive organisation får beror på

 • hur mycket pengar som Skolverket har att fördela
 • hur många organisationer som söker
 • de kostnader som organisationen har angett i ansökan.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.entreprenorskap.organisation@skolverket.se.

Har du tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag, till exempel registrering av verksamheten, behörigheter eller inloggning kan du läsa mer på sidan Sök statsbidrag i e-tjänsten. Där finns även kontaktuppgifter till teknisk support.

Senast uppdaterad 12 januari 2023.

Frågor och svar

Medlen ska användas under aktuellt bidragsår, det vill säga före den 31 december 2023. Med det menas att aktiviteten ska vara genomförd och betald innan årsskiftet. Den enda kostnad som går att redovisa nästa år är kostnaden för revisor.

Statsbidraget ska användas för enskilda verksamheter. Två olika organisationer kan därför inte ansöka om bidrag för att genomföra olika delar av samma verksamhet.

Ja, enligt 2 § förordningen (2011:192) krävs det att organisationen har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt. Skolverkets tolkning av detta är att organisationer ska ha bedrivit två års verksamhet med att främja entreprenörskap inom skolväsendet för att kunna vara berättigad till bidrag.

Verksamhet inom skolväsendet syftar på insatser som bedrivs inom alla skolformer. Utöver det omfattas även den verksamhet som bedrivs på fritidshem i anslutning till skolans början och slut eller under lov. Detta innebär att de insatserna som bidrag söks för ska rikta sig till barn och elever när de befinner sig inom skolans verksamhet. Detsamma gäller insatser som riktar sig till skolpersonal där verksamheten behöver ske under tid som räknas som arbetstid.