Statsbidrag för föräldraorganisationer 2024

Syftet med det här statsbidraget är att öka föräldrars inflytande i skolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Beslut i ansökan

Vi har fattat beslut om att bevilja 3 organisationers ansökningar statsbidrag om totalt 1 050 000 kronor.

Beviljade belopp i anöskan om statsbidrag för föräldraorganisationer 2024 Pdf, 416 kB.

Ansökan var öppen 1 oktober–1 november 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Utbetalning 1

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i februari 2024.

Utbetalning 2

Vi kommer att betala ut 50 procent av det belopp vi beviljar i juni 2024.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Föräldraorganisationer som har en riksomfattande verksamhet riktad mot skolväsendet. Det innebär att organisationen ska ha en verksamhet med flera lokala eller regionala föreningar, alternativt vara öppen för medlemmar i hela landet.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för att öka föräldrars inflytande i skolan.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

 • Utöver att vara en riksomfattande verksamhet ska organisationen även ha avslutat minst ett verksamhetsår. Minst 60 procent av medlemmarna i organisationen ska vara föräldrar till elever.
 • Föräldraorganisationen ska arbeta med frågor som är av gemensamt intresse för föräldrar till elever. I organisationens stadgar ska det framgå hur organisationen profilerar sig.

Underlag till ansökan

I ansökan ska det framgå information kring den sökande organisationen. Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och ha en verksamhet som inte strider mot demokratiska grundidéer. Stadgar och annat regelverk ska vara formulerade så att medlemmarna har formell beslutanderätt över verksamheten. Verksamhetens syfte, innehåll och idémässiga grund får inte strida mot grundläggande demokratiska principer

Efter att ansökan har stängt kommer Skolverket även att begära in

 • aktuella stadgar
 • verksamhetsberättelse
 • årsmötesprotokoll.

Hur stort är statsbidraget?

Anslaget för år 2024 är 1 050 000 kronor. Utdelningen av bidraget är beroende av om pengar tilldelas bidraget i regleringsbrevet för Skolverket.

Hur stort bidrag som respektive organisation får beror på

 • hur mycket pengar som Skolverket har att fördela
 • hur många organisationer som ska dela på bidraget.

Statsbidraget till föräldraorganisationer fördelas som ett verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget består av ett fast grundbidrag om maximalt 400 000 kronor.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget för elev- och föräldraorganisationer kan du mejla statsbidrag.org@skolverket.se.

Senast uppdaterad 22 maj 2024.