Statsbidrag för företagsetableringar 2024

Statsbidraget ska användas till yrkesinriktad utbildning inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå som syftar till att leda till kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden vid företagsetableringar och företagsexpansioner.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Beslut i ansökan

Totalt har vi beviljat 125 miljoner kronor.

Beviljade belopp för statsbidrag för företagsetableringar 2024 Pdf, 81 kB.

Ansökan var öppen 15 februari–15 mars 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Redovisningen är öppen 15 januari–17 februari 2025 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

De kommuner som har tagit del av bidraget ska redogöra för vilka utbildningar som statsbidraget har använts till och elevunderlaget i enlighet med § 8 i förordningen (2023:603).

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Det är kommunen som anordnar utbildningen som kan söka statsbidraget, oavsett om det är elevens hemkommun eller inte.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till yrkesinriktad utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Utbildningen ska planeras, dimensioneras och erbjudas under medverkan av arbetslivet. Syftet med statsbidraget är att leda till kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden vid företagsetableringar och företagsexpansioner.

Bidraget kan sökas för kostnaden för yrkesinriktad utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Utbildningen ska syfta till att leda till kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden med anledning av företagsetableringen eller företagsexpansionen. Utbildningen behöver dock inte enbart vara kopplad till kompetenser som efterfrågas i det specifika företaget som etableras eller expanderas. Det finns ingen reglering kring bidragsnivåer när ni ska räkna ut vilket belopp som ni vill ansöka om.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ni kan söka statsbidraget för att erbjuda yrkesinriktad utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå om:

 1. ni är en kommun som har eller står inför en stor företagsetablering eller företagsexpansion eller gränsar till en sådan kommun
 2. utbildningen syftar till att leda till kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden med anledning av företagsetableringen eller företagsexpansionen
 3. utbildningen planeras, dimensioneras och erbjuds under medverkan av företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i den kommun eller det län som har eller står inför företagsetableringen eller företagsexpansionen
 4. kommunens utbildningsutbud planeras efter samråd med den kommun eller det län som avses i punkt 3 och Arbetsförmedlingen
 5. sökande från hela landet kan tas emot till utbildningen.

Om det finns särskilda skäl får statsbidraget även lämnas till en kommun som ligger nära en kommun som har eller står inför en stor företagsetablering eller företagsexpansion, utan att gränsa till den.

I det här bidraget finns inget krav på medfinansiering, som till exempel i statsbidraget för regionalt yrkesvux.

Statsbidraget får inte användas till att finansiera utbildning som också finansieras genom andra statsbidrag. Bidraget får inte lämnas för utbildning som bedrivs enligt förordningen (1192:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet.

Bidraget får inte lämnas för utbildning som interkommunal ersättning lämnas för. Ni kan därmed inte ansöka om finansiering till utbildning som kommunen får interkommunal ersättning för.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2024 finns det 125 miljoner kronor att fördela.

Hur fördelar Skolverket statsbidraget?

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns pengar för kommer vi att göra ett urval. Då kommer vi att prioritera enligt följande ordning:

 1. företagsetableringar eller företagsexpansioner i glest befolkade län
 2. företagsetableringar eller företagsexpansioner som är stora vid en nationell jämförelse
 3. företagsetableringar eller företagsexpansioner som är stora för de kommuner som har eller står inför dem.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor kan du mejla statsbidrag.foretagsetableringar@skolverket.se.

Senast uppdaterad 22 april 2024.

Frågor och svar

Nej, i det här statsbidraget finns inget krav på medfinansiering, så som det till exempel finns i statsbidraget för regionalt yrkesvux.

Statsbidraget kan sökas för yrkesinriktad utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Utbildningen behöver inte enbart vara kopplad till kompetenser som efterfrågas i företaget som etableras eller expanderas. Om ni ser ett ökat behov av till exempel barnskötare med anledning av ökad inflyttning till följd av en stor företagsetablering eller företagsexpansion kan ni därmed söka bidraget för utbildning inom det området.

Av 5 § i förordningen framgår att bestämmelserna om urval i 3 kap. 7 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning inte behöver tillämpas. Det är därmed upp till er om ni väljer att tillämpa dem eller inte. Väljer ni att inte tillämpa urvalskriterierna finns det inga andra regleringar att utgå från.

Det är kommunen som anordnar utbildningen som kan söka statsbidraget, oavsett om det är elevens hemkommun eller inte. Detta eftersom det är kommunen som anordnar utbildningen som har kostnaden för utbildningen med anledning av att interkommunal ersättning inte får lämnas från hemkommunen.

Statsbidraget ska användas till yrkesinriktad utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Bidraget ska endast användas till kostnader som är direkt kopplade till utbildningen och för att utbildningen ska kunna genomföras i enlighet med gällande regelverk, till exempel skollagen och förordningen om vuxenutbildning. Skolverket kan inte på förhand definiera vilka exakta kostnader som kan innefattas i totalkostnaden för utbildningen. Det är därför viktigt att ni som huvudman kan motivera att de kostnader ni söker bidrag för är kopplade till utbildningen och är nödvändiga för att utbildningen ska kunna genomföras.