Statsbidrag för internationell gymnasial utbildning (IB-utbildning) 2023

Bidraget riktar sig till internationell gymnasial utbildning (IB-utbildning) som anordnas av Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan humanistiska läroverket (SSHL).

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Vi betalar ut en fjärdedel av statsbidraget för utbildningskostnader vid fyra tillfällen, i januari, april, juli och oktober.

Redovisningen är öppen 15 februari–15 mars 2024.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

Om din huvudman inte har någon användare i e-tjänsten

Första gången din organisation ska söka statsbidrag i e-tjänsten behöver den person som är huvudansvarig för din organisation bli användare. Sedan kan den personen bjuda in nya användare och dela ut behörigheter till flera personer inom organisationen.

Om din huvudman redan har användare i e-tjänsten

Du som är ombud, representant och du som redan har behörighet till bidraget kan logga in och klicka på Administrera användare och Lägg till och ta bort behörigheter.

I redovisningen ska huvudmannen bland annat redovisa det faktiska utfallet av utnyttjade årselevplatser.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidrag kan sökas av Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan humanistiska läroverket (SSHL).

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till kostnader för utbildning för elever som läser internationell gymnasial utbildning hos någon av de tre huvudmännen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För varje budgetår kan huvudmännen få statsbidrag till kostnader för undervisning för

  • högst 90 årselevplatser i vardera Stockholm och Göteborg
  • högst 120 årselevplatser vid SSHL.

I ansökan får det inte ingå elever som hemkommunen är skyldig att betala kostnader för enligt 29 kap 17 § skollagen (2010:800).

Redovisningen infaller under perioden 15 februari–15 mars 2024. Huvudmannen ska där redovisa det faktiska utfallet av utnyttjade årselevsplatser.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Hur stort är statsbidraget?

Beloppet för 2023 uppgår till 102 100 kronor per elev. Bidrag lämnas med det belopp per elev som vi har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet, inklusive måltider.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2023:1) om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogram avseende 2023 Länk till annan webbplats.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

  • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
  • värna om våra skattemedel
  • få kunskap om hur statsbidragen används
  • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.ib@skolverket.se.

Senast uppdaterad 17 maj 2024.

Frågor och svar

Den elev som har sina vårdnadshavare stadigvarande boende utomlands men själv bor i Sverige.

Skolan bedömer om eleven är utlandssvensk när eleven börjar utbildningen och fortsätter vara det tills den byter skolform.

Det innebär att elevens båda vårdnadshavare vistas utomlands under en sammanhängande period på sex månader eller mer. Tillfälliga avbrott i utlandsvistelsen har ingen betydelse för bedömningen.