Statsbidrag för internationella vetenskapstävlingar 2023

Syftet med statsbidraget är att möjliggöra elevers deltagande i internationella vetenskapstävlingar och anordnande av internationella vetenskapstävlingar i Sverige.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Ansökan är öppen 1 mars–3 april 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så här kan du förbereda dig inför ansökan

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare.

Om din organisation har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett samt att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på sidan Så här använder du e-tjänsten för statsbidrag.

Om din organisation inte sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse därefter ett ombud. Du kan läsa mer om hur du gör på sidan Så här använder du e-tjänsten för statsbidrag.

Sista datum är satta för att Skolverket ska kunna handlägga de förberedelserna som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut.

Om du kontaktar Skolverket efter senast datum för förberedelser går det ändå att ansöka, men det kommer behöver göras på annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni behöva registrera er verksamhet för att ansökan ska kunna handläggas. I sådant fall skickar du ett mejl till bidragets funktionsbrevlåda som du hittar längst ner på denna webbsida.

Se nedan när du behöver ha registrerat er organisation och skickat in en ombudsansökan.

Då ska förberedelserna vara klara

Förberedelserna ska vara klara 7 arbetsdagar före ansökan till bidraget stänger för organisationer som inte bedriver skolverksamhet och fristående förskolehuvudmän som har någon av bolagsformerna:

 • aktiebolag
 • ekonomisk förening
 • enskild firma
 • handelsbolag eller kommanditbolag.

För organisationer som inte bedriver skolverksamhet och fristående förskolehuvudmän med annan bolagsform än ovan ska förberedelserna vara klara 14 arbetsdagar före ansökan till bidraget stänger.

Vem kan söka statsbidraget?

Svenska organisationer som gör det möjligt för elever att delta i internationella vetenskapstävlingar.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till kostnader för:

 • elevers deltagande i internationella vetenskapstävlingar utomlands
 • genomförande av lokala och regionala kvalificeringstävlingar i Sverige
 • anordnande av internationella tävlingar i Sverige.

Exempel på kostnader som godkänns för statsbidraget är

 • resekostnader för elever och medföljande vuxna och lärare
 • kost och logi
 • anmälningsavgifter
 • uthyrning av lokalkostnader i Sverige
 • informations- och tävlingsmaterial
 • administrationskostnader direkt kopplade till tävlingen
 • försäkringar
 • träningsläger
 • lagdress eller kläder
 • webbsida
 • resa, kost och logi till jurymedlemmar, domare, bedömare och översättare
  material som elever behöver för att genomföra tävlingar.

Kostnader som inte bedöms vara direkt relaterade med deltagande i internationella tävlingen eller genomförandet av deltävlingar i Sverige godkänns inte av Skolverket.

Exempel på kostnader som inte är godkända för statsbidraget är

 • priser i form av pengar
 • samordning, administration och resekostnader för nationellt samverkansmöte om dessa inte är direkt kopplade till arrangemanget av tävlingen
 • löner och arvode
 • resa, kost och logi för medföljande personal från science center, då vi bedömer att det inte finns ett klart syfte med deras deltagande i tävlingar
 • teambuilding.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Skolverket betalar ut bidrag till organisationer som ger elever möjlighet att delta i internationella vetenskapstävlingar som genomförs under 2023.

I ansökan ska organisationer beskriva bland annat:

 • totala kostnaderna för elevernas deltagande i internationella tävlingar eller för att arrangera internationella tävlingar i Sverige
 • hur mycket medel man söker för varje kostnadspost.

När Skolverket fördelar bidraget tar vi hänsyn till:

 • rimligheten i förhållandet mellan aktiviteterna och kostnaderna i ansökan
 • att tävlingen ska genomföras under samma kalenderår som organisationen får bidrag för.

Hur stort är statsbidraget?

Hur mycket bidrag Skolverket har att fördela för 2023 anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december 2022.

Enligt regleringsbrevet för Skolverket för 2023 finns det 4 miljoner kronor att dela ut till de ansökningar som uppfyllde villkoren för statsbidraget.

Kontakt

Mejla till statsbidrag.vetenskapstavlingar@skolverket.se.

Har du tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag, till exempel registrering av verksamheten, behörigheter eller inloggning kan du läsa mer på sidan Så här använder du e-tjänsten för statsbidrag. Där finns även kontaktuppgifter till teknisk support.

Senast uppdaterad 28 december 2022.