Statsbidrag för internationella vetenskapstävlingar 2024

Syftet med statsbidraget är att möjliggöra elevers deltagande i internationella vetenskapstävlingar och anordnande av internationella vetenskapstävlingar i Sverige.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Vem kan söka statsbidraget?

Svenska organisationer som gör det möjligt för elever att delta i internationella vetenskapstävlingar.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till kostnader för

 • elevers deltagande i internationella vetenskapstävlingar utomlands
 • genomförande av lokala och regionala kvalificeringstävlingar i Sverige
 • anordnande av internationella tävlingar i Sverige.

Exempel på kostnader som godkänns för statsbidraget är

 • resekostnader för elever och medföljande lärare
 • kost och logi
 • anmälningsavgifter
 • hyra av lokal i Sverige
 • informations- och tävlingsmaterial
 • försäkringar
 • träningsläger
 • lagdress eller kläder
 • webbsida
 • logikostnader till jurymedlemmar/domare/bedömare och översättare.

Kostnader som inte bedöms vara direkt relaterade med deltagande i internationella tävlingen eller genomförandet av deltävlingar i Sverige godkänns inte av Skolverket.

Exempel på kostnader som inte är godkända för statsbidraget är

 • priser i form av pengar
 • samordning, administration och resekostnader för samverkansmöte
 • resa, kost och logi för medföljande arrangörer exklusive lärare
 • löner och arvode
 • administrationskostnader kopplade till ordinarie verksamhet
 • kostnader som inte bedöms vara direkt relaterade med genomförande av tävlingen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Vi betalar ut bidrag till organisationer som ger elever möjlighet att delta i internationella vetenskapstävlingar som genomförs under 2024. Utifrån regleringsbrevet kommer bidraget att fördelas enligt följande prioritering:

 1. internationella vetenskapstävlingar
 2. nationella vetenskapstävlingar och kvalificeringstävlingar.

Nationella vetenskapstävlingar och kvalificeringstävlingar kan bara fördelas bidrag om det finns bidrag kvar efter fördelningen till internationella vetenskapstävlingar.

I ansökan ska organisationer beskriva bland annat de totala kostnaderna för elevernas deltagande i internationella tävlingar eller för att arrangera internationella tävlingar i Sverige.

När vi fördelar bidraget tar vi hänsyn till

 • rimligheten i förhållandet mellan aktiviteterna och kostnaderna i ansökan
 • att tävlingen ska genomföras under samma kalenderår som organisationen får bidrag för.

Hur stort är statsbidraget?

Hur mycket bidrag som vi har att fördela för 2024 anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december 2023.

Enligt regleringsbrevet för Skolverket för 2023 finns det 4 miljoner kronor att dela ut till de ansökningar som uppfyllde villkoren för statsbidraget.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Mejla till statsbidrag.vetenskapstavlingar@skolverket.se.

Har du tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag, till exempel registrering av verksamheten, behörigheter eller inloggning kan du läsa mer på sidan Så här använder du e-tjänsten för statsbidrag. Där finns även kontaktuppgifter till teknisk support.

Senast uppdaterad 09 april 2024.