Statsbidrag för kartläggning och validering 2023

Syftet med statsbidraget är att stimulera utvecklandet av kartläggning och validering inom ramen för yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning för att öka antalet valideringar som genomförs.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Beslut om ansökan

Totalt har vi beviljat 35 000 000 kronor i statsbidrag för kartläggning och validering. 207 kommuner och kommunalförbund i samverkansgrupper har ansökt om och beviljats statsbidrag.

Beslut om ansökan för statsbidrag för kartläggning och validering 2023 Pdf, 614 kB.

Vi fattade beslutetet om ansökan den 7 december 2022. Ansökan var öppen 1 oktober–1 november 2022.

Den kommun som har skickat in ansökan får beslutet i e-tjänsten.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Redovisningen är öppen 15 augusti–16 september 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om redovisning

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten för statsbidrag. Det är den kommun som skickar in ansökan som får beslutet i e-tjänsten.

Vi kommer att följa upp

  1. hur många kartläggningar och valideringar som statsbidraget har använts till i de olika kommunerna
  2. inom vilka yrkesområden som valideringar har genomförts
  3. hur många personer som påbörjat kompletterande utbildning efter validering
  4. om det har funnits några hinder för de kommuner som mottagit statsbidraget att öka antalet valideringar.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän och kommunalförbund för kommunal vuxenutbildning.
Minst två kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om att erbjuda elever kartläggning och validering.

Om det finns särskilda skäl kan kommuner få statsbidrag även om de inte genomför insatserna i samverkan med andra kommuner.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget lämnas för en sammanhängande insats som består av kartläggning och validering. Bidraget lämnas för insatser som sker under kalenderåret 2023.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidrag lämnas för kartläggning och validering för elever som läser inom kommunal yrkesinriktad vuxenutbildning.

Statsbidrag får bara lämnas om de samverkande kommunerna har samrått med den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen (RUA).

Statsbidrag får lämnas till kommuner som i samverkan med andra kommuner erbjuder studerande som genomgår yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning en sammanhängande insats som består både av

  • kartläggning av den studerandes kunskaper och kompetens
  • validering.

Hur stort är statsbidraget?

För år 2023 har vi 35 miljoner kronor att fördela.

Statsbidrag lämnas per bidragsår och i den utsträckning det finns tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 januari och ni kan därmed ansöka om bidrag för insatser som genomförs under år 2023 om de uppfyller villkoren för bidraget.

Hur fördelas statsbidraget?

Om det totala sökta beloppet för 2023 är högre än anslaget kommer Skolverket fördela bidraget. Enligt förordningen ska vi vid fördelning av statsbidrag ta hänsyn till i vilken grad den sammanhängande insatsen kan bidra till ökad kvalitet i kartläggningen och valideringen

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

  • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
  • värna om våra skattemedel
  • få kunskap om hur statsbidragen används
  • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor kan du mejla statsbidrag.validering@skolverket.se.

Senast uppdaterad 20 maj 2024.