Statsbidrag för lärcentrum 2023

Statsbidraget kan användas till att stimulera utveckling av lärcentrum för att elever ska få stöd i sitt lärande och möjlighet att möta andra elever.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Beslut om ansökan

Skolverket fattade beslut om statsbidrag för lärcentrum den 20 december 2022. Totalt tilldelades 38 huvudmän statsbidrag för 2023. Skolverket har fått in 48 ansökningar om 161 641 740 kronor. Skolverket hade totalt 85 miljoner kronor att fördela. Beslutet har publicerats i e-tjänsten för statsbidrag. Det är den som skickar in ansökan som får beslutet i e-tjänsten.

Beslutsbilaga lärcentrum 2023 Pdf, 112 kB.

Utbetalningsplan

Vi kommer att betala ut beviljat statsbidrag i två utbetalningar. Den första utbetalningen gör vi i januari 2023. Den andra utbetalningen gör vi i september 2023.

Ansökan var öppen 1 oktober–1 november 2022 i e-tjänsten för statsbidrag. Det är den kommun som skickar in ansökan som får beslutet i e-tjänsten.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut i redovisningen

Beslut i redovisningen av statsbidraget för lärcentrum 2023 Excel, 115 kB.

Vi fattade beslut om redovisningen av statsbidraget för lärcentrum 2023 den 23 februari 2024. Redovisningen var öppen 1 januari–1 februari 2024.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän och kommunalförbund för kommunal vuxenutbildning. Minst två kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om utvecklingen av lärcentrum.

Vad ska statsbidraget användas till?

Kommuner kan använda statsbidraget till insatser för att utveckla ett nytt eller befintligt lärcentrum. Ni prioriterar vilka insatser som statsbidraget ska finansiera utifrån era specifika behov.

Vad är ett Lärcentrum?

Med lärcentrum avses i förordning (2017:1303) en verksamhet som organiseras av en eller flera kommuner och där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande.

Lärcentrum kan vara tillgängliga för studier inom

 • kommunal vuxenutbildning
 • yrkeshögskola
 • universitet och högskola eller
 • andra utbildningsformer.

Vilka kostnader får bidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till kostnader för att etablera nya lärcentrum eller för att utveckla befintliga lärcentrum. De kostnader ni ansöker om bidrag för ska vara knutna till insatsen som ni beskriver i er ansökan.

Det är ni samverkande kommuner som bäst vet vilken typ av utveckling som behövs för att utveckla lärcentrum. Insatsen behöver syfta till att ge något mer utöver det som kommunerna redan är skyldiga att tillhandahålla. Det ni behöver tänka på är att syftet med statsbidraget är att stimulera utveckling av lärcentrum i kommunerna, och att ni ska beskriva i vilken grad insatserna kommer främja tillgång till utbildning och genomströmning i utbildningen.

Vad får statsbidraget inte användas till?

Bidraget får inte användas för kostnader eller insatser som huvudmannen på annat sätt får bidrag eller särskild ersättning för.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Samverkan om minst två kommuner

Kommuner kan få statsbidrag om de i samverkan med andra kommuner genomför insatser för att etablera nya eller utveckla befintliga lärcentrum. Det innebär att ni behöver skicka in en gemensam ansökan, men en kommun ansvarar för att skicka in den i e-tjänsten. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls.

Om det finns särskilda skäl kan kommuner få statsbidrag även om de inte genomför insatserna i samverkan med andra kommuner.

Kriterier om Lärcentrum

För att kunna få statsbidrag ska insatsen bidra till att etablera nya lärcentrum eller utveckla befintliga lärcentrum.

Ett lärcentrum ska:

 • främja tillgången till utbildning och genomströmning i utbildningen 
 • erbjuda elever stöd från lärare och annan personal
 • vara en plats där studerande får möjlighet att möta andra studerande.

Hur stort är statsbidraget?

Anslaget för bidragsåret 2023 är 85 000 000 kronor.

Hur fördelar Skolverket statsbidraget?

Om det kommer in ansökningar om mer bidrag än det totalt finns att fördela gör Skolverket ett urval. Det innebär att vi kommer att väga insatserna mot varandra och bevilja statsbidrag till de insatser som vi bedömer i högst grad uppfyller kraven i förordningen.

Vid en fördelning kommer vi att ta hänsyn till

 • i vilken grad insatsen kan främja tillgång till och genomströmning i utbildningen
 • om ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det inte finns ett lärcentrum
 • behovet av geografisk spridning av lärcentrum
 • om samråd med regional utvecklingsansvarig aktör har skett.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Senast uppdaterad 20 maj 2024.

Frågor och svar

Nej, enligt förordningen ska bidrag lämnas till kommuner i samverkan om minst två. Om en kommun anser sig ha särskilda skäl till att söka enskilt (utan samverkan) behöver kommunen motivera varför, samt vilka steg som har tagits för att samverka med andra kommuner i sin ansökan. Skolverket kommer att göra en ny bedömning av särskilda skäl varje år.

Ja, så länge ni avser att utveckla ett befintligt eller nytt lärcentrum går det bra att söka statsbidrag för fler än ett lärcentrum i kommunerna.

Vid fördelning av bidraget ska Skolverket ta hänsyn till om samråd med regionalt utvecklingsansvarig aktör har skett. Med samråd innebär att det ska finnas någon form av kontakt med regionalt utvecklingsansvarig. I förordningen är det inte reglerat hur samråd ska ske och i bedömningen tar Skolverket därför bara hänsyn till om samråd har skett eller inte.

Enligt förordningen (2017:1203) § 5 ska Skolverket ta hänsyn till:

 1. i vilken grad insatserna kan främja tillgång till och genomströmning i utbildningen
 2. om ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det inte finns ett lärcentrum
 3. behovet av geografisk spridning av lärcentrum, och
 4. om samråd med regional utvecklingsansvarig aktör har skett.

I bedömningen tar Skolverket hänsyn till om ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det inte finns ett lärcentrum. Men att utveckla ett nytt lärcentrum är ingen garanti för att få statsbidrag. Skolverket gör en helhetsbedömning av ansökan och hur den står sig i konkurrens med andra.

I bedömningen tar Skolverket hänsyn till behovet av geografisk spridning av lärcentrum. Men att vara enda kommun i regionen som ansöker är ingen garanti för att få statsbidrag. Skolverket gör en helhetsbedömning av ansökan och hur den står sig i konkurrens med andra.

Att öka tillgången till utbildning kan definieras som att öka utbildningsutbudet. Det kan även ses som att främja möjligheten att studera genom anpassning av studier eller genom att tillhandahålla utökat stöd.

Att öka genomströmningen innebär att man ökar både elevernas studietakt och andelen elever som får ett godkänt betyg.