Statsbidrag för papperslösa barn 2023

Bidraget ska underlätta för kommuner att ge utbildning till barn som vistas i Sverige utan tillstånd, så kallade papperslösa barn.

Barn som kommer till Sverige med stöd av EU:s massflyktingsdirektiv omfattas inte av bidraget då dessa har lagligt stöd för att visas i landet.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Ansökan 1 är öppen 15 januari–15 februari 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Ansökan 2 är öppen 15 augusti–15 september 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Redovisningen är öppen 1 april–2 maj 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Beslut om redovisning

Beslut om redovisning kommer i maj 2024.

När räknas en elev som papperslös?

En elev räknas som papperlös när den har fått avslag på sin asylansökan men ändå uppehåller sig i Sverige, eller om den uppehåller sig i Sverige efter att visumet har gått ut. Asylsökande som inte har fått ett beslut eller asylsökande som inväntar överklagandeprocess räknas däremot inte som papperslös.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommuner som inom sitt område har barn som vistas i Sverige utan tillstånd och som har kostnader för barnens utbildning.

Rätten till utbildning gäller i skolformerna

 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola.

Papperslösa barn har ingen skolplikt och rätten till gymnasieutbildning gäller bara om barnet har påbörjat studierna före 18 års ålder.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragets anslag är 50 miljoner kronor årligen. Skolverket fördelar bidraget proportionellt till de kommuner som ansöker om bidrag. Vi använder då ett fördelningstal som vi tar fram för varje kommun utifrån statistik från Migrationsverket. Fördelningstalet bestäms utifrån ett medelvärde av antalet asylsökande barn i åldern 6-17 år i kommunen under de tre senaste åren före ansökan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Barn som vistas i landet utan tillstånd har i huvudsak samma rätt till utbildning som andra barn som bor i Sverige. Det här statsbidraget ska användas till att finansiera deras utbildning. Bidraget ska gå till kostnader som huvudmännen har för

 • undervisning
 • lärverktyg
 • elevhälsa
 • administration
 • mervärdesskatt
 • lokalkostnader
 • skolskjuts.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.papperslosa@skolverket.se.

Senast uppdaterad 15 november 2022.