Statsbidrag för personalförstärkning av elevhälsa 2024

Det här statsbidraget ska göra det möjligt för huvudmän att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Beslut i ansökan

Vi har beviljat statsbidrag om totalt 208 900 525 kronor.

Beslut i ansökan om statsbidrag för personalförstärkning av elevhälsa 2024 Pdf, 295 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan var öppen 15 februari–15 mars 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående, statliga och regionala huvudmän för

 • förskoleklassen
 • grundskolan
 • anpassade grundskolan
 • gymnasieskolan
 • anpassade gymnasieskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan. Personalförstärkningen ska avse anställningar som varar minst sex månader på heltid eller deltid. Det går både att söka bidrag för ny personalförstärkning och för att bibehålla personalförstärkning som har finansierats en tidigare bidragsomgång enligt den tidigare förordningen (2016:400).

Personalförstärkningen ska ske inom personalkategorierna

 • skolläkare
 • skolsköterskor
 • skolkuratorer
 • skolpsykologer.

Vad kan bidraget inte användas till?

Det går inte att söka det här bidraget för andra yrkeskategorier än de som listas ovan. Det går till exempel inte att söka bidraget för att anställa en logoped eller sjukgymnast.

Bidraget får inte användas till att finansiera

 • personalförstärkningar som uppnås genom omfördelning av befintlig personal eller omorganisering av verksamheten
 • personalförstärkningar som finansieras genom andra statsbidrag, till exempel statsbidraget för Likvärdig skola
 • utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ny personalförstärkning

Ni kan söka bidrag för ny personalförstärkning som genomförs under bidragsåret, det vill säga för ökningen i årsarbetskrafter jämfört med föregående år. Förstärkningen avser en anställning eller ett uppdrag som varar minst sex månader på heltid eller deltid.

Bibehålla förstärkning

För bidragsomgången 2024 kan ni ansöka om att bibehålla de årsarbetskrafter som ni har beviljats bidrag för tidigare enligt förordning (2016:400).

Legitimation och behörighet

Skolläkare, skolsköterskor och skolpsykologer

Skolläkare, skolsköterskor, och skolpsykologer ska ha legitimation och behörighet för uppdraget eller anställningen.

Skolkuratorer

Skolkuratorer ska ha tillräcklig utbildning för anställningen eller uppdraget. Det är ni själva som gör bedömningen om vad tillräcklig utbildning innebär.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2023:117) om statsbidrag för personalkostnader för akutskolor, speciallärare och elevhälsan Länk till annan webbplats.

Viktigt att veta när ni ansöker

Här kan du läsa mer om de begrepp som ingår i villkoren för bidraget och som är bra att känna till när ni ansöker.

Vad är en årsarbetskraft?

En årsarbetskraft är en person som arbetar heltid under hela året. För timavlönade beräknar ni årsarbetskraften utifrån antalet arbetade timmar. En heltid (1,0 årsarbetskrafter) motsvarar 1 700 timmar. För hjälp med att beräkna årsarbetskrafter kan ni använda er av vårt beräkningsstöd.

Beräkningsstöd för årsarbetskrafter Excel, 17 kB.

I antalet årsarbetskrafter ska egenanställda såväl som inhyrd personal (konsulttjänster) ingå, men endast anställningar eller uppdrag som varar minst sex månader på heltid eller deltid. Tid som medarbetare är tjänstlediga (till exempel för studier), föräldralediga eller annan frånvaro under en sammanhängande period om mer än 30 dagar (till exempel sjukskrivning eller vård av sjukt barn) ska inte räknas med i antalet årsarbetskrafter. Kortare frånvaro behöver alltså inte räknas bort eller tas hänsyn till i sammanställningen av årsarbetskrafter. Tid för vikarier kan inkluderas, under förutsättning att vikarien uppfyller övriga villkor för bidraget.

Vad är en personalförstärkning?

En personalförstärkning är en ökning av antalet årsarbetskrafter i jämförelse med föregående år.

Hur stort är statsbidraget?

Anslaget för bidragsåret 2024 är 209 000 000 kronor.

Bidraget ska motsvara hälften av kostnaden för en heltidsanställning eller ett uppdrag under ett bidragsår. Det baseras på ett schablonbelopp i enlighet med nationell lönestatistik för de olika personalkategorierna. Bidragsbeloppet baseras alltså inte på era egna kostnader för förstärkningen.

Schablonbelopp för 2024

Följande schablonbelopp gäller för bidragsåret 2024:

 • skolläkare: 820 000 kronor
 • skolsköterska: 368 000 kronor
 • skolkurator: 329 000 kronor
 • skolpsykolog: 385 000 kronor.

Beräkning av bidragsbeloppet

Bidragsbeloppet beräknas utifrån schablonbeloppen ovan för det ökade antal årsarbetskrafter som ni tidigare har fått bidrag för inom ramen för det här statsbidraget och som ni vill fortsätta att söka statsbidrag för, samt ytterligare personalförstärkning av årsarbetskrafter.

Urval

Om det kommer in fler ansökningar som uppfyller villkoren för bidraget än det finns pengar att fördela gör vi ett urval. Vid urval prioriterar vi ansökningar från huvudmän som har störst behov av en förstärkt elevhälsa.

Vi gör bedömningen att det är de huvudmän med lägst personaltäthet inom elevhälsan det året som föregår bidragsåret och de huvudmän som har särskilt svåra förutsättningar som har störst behov av förstärkt elevhälsa. Bedömningen av vilka huvudmän som har särskilt svåra förutsättningar avgörs utifrån Skolverkets fördelningsnycklar för grundskolan och gymnasieskolan.


Redovisning av beviljat bidrag

De huvudmän som har beviljats bidrag för 2024 kommer i samband med bidragsårets slut att behöva redovisa antalet årsarbetskrafter för samtliga personalkategorier inom elevhälsan.

Om ni inte efterlever villkoren för bidraget kan ni behöva betala tillbaka hela eller delar av det beviljade bidragsbeloppet. Det kan till exempel vara om ni inte har uppnått en tillräckligt hög personalförstärkning som ni har ansökt för, eller om ni inte har haft kostnader (baserat på schablonerna) som motsvarar bidraget som har beviljats.

Särskilda skäl för att inte använda bidraget enligt förordningen

Vi kan godkänna en redovisning som visar att ni inte har använt bidraget enligt förordningen om det finns särskilda skäl för det. Vad särskilda skäl innefattar definieras inte på förhand. Det är upp till er själva att redogöra för eventuella särskilda skäl och vi gör därefter en bedömning i varje enskilt fall.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor kan du mejla statsbidrag.elevhalsa@skolverket.se.

Senast uppdaterad 27 juni 2024.

Frågor och svar

Nej, enligt den nya förordningen ska vi, om det kommer in fler ansökningar om statsbidraget än det finns pengar för, inte längre prioritera ansökningar som avser anställning eller uppdrag som skolpsykolog, före ansökningar som avser skolläkare, skolsköterska eller skolkurator.

Nej, det är inte tillåtet att omfördela beviljat bidrag från en personalkategori till en annan. Huvudmannen är återbetalningsskyldig om bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har lämnats för.

Det går att använda bidraget för att finansiera inhyrd personal så väl som egenanställda.

Ja, nytt för bidragsomgången 2024 är att ni kan beviljas bidrag för att bibehålla en specifik årsarbetskraft inom elevhälsan som ni någon gång tidigare har beviljats bidrag för.

Nej, enligt förordningen kan ni endast ansöka om bidrag för de listade personalkategorierna.

Det här statsbidraget kan sökas för den personalförstärkning som ni som huvudman har kostnader för. Det innebär att ni inte kan ansöka om det här statsbidraget för den delen av personalförstärkningen som finansieras av andra stöd eller bidrag, utan endast för den delen som ni bekostar själva.

I en ansökan eller redovisning ska dock samtliga årsarbetskrafter inom elevhälsa räknas med där det totala antalet årsarbetskrafter ska anges för varje år. Både anställd personal och inköpta tjänster samt tjänster eller anställningar som finansieras av andra stöd eller bidrag ska inkluderas.

Nej, statsbidraget söks och redovisas på huvudmannanivå. I det fall en huvudman har flera skolenheter är det således uppgifterna om årsarbetskrafter och elevantal för huvudmannen som helhet som ska anges i en ansökan eller redovisning. Hur beviljat statsbidrag sedan fördelas mellan skolenheter är upp till respektive huvudman att avgöra.

Det här är ett statsbidrag som är varaktigt till dess att regeringen meddelar något annat. Regeringens prioriteringar när det gäller statsbidragssatsningar förändras över tid och statsbidragen är riktade medel för att främja skolutvecklingen i den riktning som regeringen önskar. Statsbidragen kan därför inte användas som en grund för finansiering av verksamheten, utan ska ses som tillfälliga finansiella stöd som kan komma att försvinna.