Statsbidrag för personalförstärkning av speciallärare 2024

Det här statsbidraget ska göra det möjligt för huvudmän att anställa eller ge uppdrag till speciallärare och speciallärare i särskilda undervisningsgrupper.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Ansökan är öppen 15 februari–15 mars 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Bidragsomgången avser perioden 1 januari–31 december 2024.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vi återkommer med information om redovisningen.

Vem kan söka statsbidraget?

Personalförstärkning speciallärare

Ni kan få bidrag för personalförstärkning av speciallärare om ni är huvudman för

 • förskoleklassen
 • grundskolan
 • anpassade grundskolan
 • gymnasieskolan
 • anpassade gymnasieskolan.

Personalförstärkning av speciallärare i särskilda undervisningsgrupper

Ni kan få bidrag för personalförstärkning av speciallärare i särskilda undervisningsgrupper om ni är huvudman för

 • grundskolan
 • anpassade grundskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Det här statsbidraget består av två delar: en del för generell personalförstärkning av speciallärare och en del för personalförstärkning av speciallärare i särskilda undervisningsgrupper. Samma villkor gäller för båda delarna, med undantag för vilka skolformer som omfattas. Läs mer under Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget ska användas till kostnader för personalförstärkning av

 • legitimerade speciallärare
 • lärare som deltar i fortbildning som leder till speciallärarexamen eller specialpedagogexamen.

Ni kan få bidrag motsvarande hälften av kostnaderna för

 • en eller flera anställningar eller uppdrag på heltid
 • en eller flera anställningar eller uppdrag på deltid.

Vad kan bidraget inte användas till?

Bidraget får inte användas till att finansiera

 • personalförstärkningar som uppnås genom omfördelning av befintlig personal eller omorganisering av verksamheten
 • personalförstärkning som finansieras genom andra statsbidrag
 • utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ny personalförstärkning

Ni kan söka bidrag för ny personalförstärkning som genomförs under bidragsåret, det vill säga för ökningen i årsarbetskrafter jämfört med föregående år. Förstärkningen avser en anställning eller ett uppdrag som varar minst sex månader på heltid eller deltid.

Bibehålla förstärkning

Från bidragsomgången 2024 kan ni ansöka om att bibehålla de årsarbetskrafter som ni har beviljats bidrag för under 2023. I 2023 års bidragsomgång kan ni dock inte ansöka om att bibehålla personalförstärkning från tidigare år.

Legitimation och behörighet

Läraren som ni söker bidrag för ska ha legitimation och behörighet som speciallärare, eller delta i fortbildning som syftar till att hen ska få en speciallärar-eller specialpedagogexamen.

Verksamhet

Huvudmannen ska ha bedrivit verksamhet under året som föregår bidragsåret för att bli berättigad bidrag för personalförstärkning.

Huvudmannen ska även öka antalet årsarbetskrafter jämfört med det föregående året. En ökning ska antingen ske för legitimerade speciallärare eller lärare som deltar i fortbildning för att få en speciallärare- eller specialpedagogexamen, i respektive skolform.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2023:117) om statsbidrag för personalkostnader för akutskolor, speciallärare och elevhälsan Länk till annan webbplats.

Viktigt att veta när ni ansöker

Här kan ni läsa mer om de begrepp som ingår i villkoren för bidraget och som är bra att känna till när ni ansöker.

Vad är en årsarbetskraft?

En årsarbetskraft är en person som arbetar heltid under hela året. För timavlönade beräknar ni årsarbetskraften utifrån antal arbetade timmar. En heltid (1,0 årsarbetskrafter) motsvarar 1 700 timmar.

För hjälp med att beräkna årsarbetskrafter kan ni använda er av vårt beräkningsstöd.

Beräkningsstöd för årsarbetskrafter Excel, 17 kB.

I antalet årsarbetskrafter ska egenanställda såväl som inhyrd personal (konsulttjänster) ingå, men endast anställningar eller uppdrag som varar minst sex månader på heltid eller deltid. Tid som medarbetare är tjänstlediga (till exempel för studier), föräldralediga eller annan frånvaro under en sammanhängande period om mer än 30 dagar (till exempel sjukskrivning eller vård av sjukt barn) ska inte räknas med i antalet årsarbetskrafter. Kortare frånvaro behöver alltså inte räknas bort eller tas hänsyn till i sammanställningen av årsarbetskrafter. Tid för vikarier kan inkluderas, under förutsättning att vikarien uppfyller övriga villkor för bidraget. 

Vad är en personalförstärkning?

En personalförstärkning är en ökning av antalet årsarbetskrafter i jämförelse med föregående år. Personalförstärkningen i ansökan beräknas separat för legitimerade speciallärare respektive lärare som deltar i fortbildning för att få en speciallärar- eller specialpedagogexamen, för respektive skolform.

Hur stort är statsbidraget?

Anslaget för bidragsåret 2024 är

 • 496 000 000 kronor för statsbidraget för personalförstärkning för speciallärare
 • 80 000 000 kronor för statsbidraget för personalförstärkning för speciallärare i särskilda undervisningsgrupper.

Bidraget ska motsvara hälften av kostnaden för en heltidsanställning eller ett uppdrag under ett bidragsår.

Bidraget baseras på ett schablonbelopp i enlighet med nationell lönestatistik för de olika personalkategorierna. Bidragsbeloppet baseras alltså inte på era egna kostnader för förstärkningen.

Schablonbelopp för 2024

Schablonbeloppet motsvarar halva kostnaden för en heltidstjänst. Följande schablonbelopp gäller för bidragsåret 2024:

 • Legitimerade speciallärare: 377 000 kronor.
 • Lärare som deltar i fortbildning för att få en speciallärar- eller specialpedagogexamen: 342 000 kronor.

Beräkning av bidragsbeloppet

Bidragsbeloppet för 2024 beräknas utifrån ökningen av årsarbetskrafter mellan 2023 och 2024 i kategorierna legitimerade speciallärare och lärare som deltar i fortbildning för att få en speciallärar- eller specialpedagogexamen. För 2022–2023 beräknades antalet årsarbetskrafter och bidragsbeloppet proportionellt utifrån bidragsårets längd, eftersom föregående års bidragsomgång endast avsåg perioden 12 april–31 december 2023.

Bidragsbeloppet för bidragsåret 2024 beräknas enligt: (Antalet årsarbetskrafter 2024 – antalet årsarbetskrafter 2023) * schablonlönen.

Urval

Om det kommer in fler ansökningar som uppfyller villkoren för bidraget än det finns bidrag att fördela gör vi ett urval. Vid urval prioriterar vi utifrån följande ordning:

Statsbidrag för personalförstärkning för speciallärare:

 1. grundskolan
 2. förskoleklassen
 3. anpassade grundskolan
 4. gymnasieskolan
 5. anpassade gymnasieskolan.

Statsbidrag för personalförstärkning för speciallärare i särskilda undervisningsgrupper:

 1. grundskolan
 2. anpassade grundskolan.

Vi ska också ta hänsyn till geografisk spridning och att bidrag lämnas till såväl offentliga som enskilda huvudmän.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor kan du mejla statsbidrag.personalforstarkning.spec@skolverket.se.

Senast uppdaterad 16 april 2024.

Frågor och svar

Det är för att personalförstärkning måste innebära att huvudmannen ökar antalet årsarbetskrafter under bidragsåret, i jämförelse med föregående år.

Ja, från och med bidragsomgången 2024 kan man ansöka om att bibehålla de årsarbetskrafter som man har beviljats bidrag för under 2023.

Ni behöver uppskatta hur mycket tid läraren lägger på arbetet i särskilda undervisningsgrupper. Detta är vad ni ska inkludera, omvandlat till årsarbetskrafter, i modulen för ”Speciallärare särskilda undervisningsgrupper” i e-tjänsten. Resterande tid, omvandlat i årsarbetskrafter, ska ni inkludera i modulen för ”Speciallärare”. Det viktiga är att årsarbetskrafterna för samma lärare inte dubbelräknas i respektive modul.

Alternativ 1

Ni har en speciallärare på heltid som arbetar 20 procent i en särskild undervisningsgrupp. Ni kan då fylla i 0,8 årsarbetskrafter i modulen ”Speciallärare” och 0,2 årsarbetskrafter i modulen ”Speciallärare särskilda undervisningsgrupper” i e-tjänsten.

Alternativ 2

Ett annat alternativ är att ni fyller i samtliga årsarbetskrafter för läraren, dvs. 1 årsarbetskraft, i modulen ”Speciallärare”. Därmed fyller ni i 0 årsarbetskrafter i modulen ”Speciallärare särskilda undervisningsgrupper” i e-tjänsten.

Bidraget omfattar inte personalförstärkning av redan utbildade specialpedagoger, utan endast personalförstärkning av lärare som studerar till specialpedagog.

Det krävs att läraren har legitimation som speciallärare för att en hen ska inkluderas i gruppen legitimerade speciallärare.

Ja, om det innebär en ökning av årsarbetskrafter under bidragsåret i jämförelse med föregående år.

Ja, det går att söka bidrag för lärare som studerar till speciallärare eller specialpedagog under 2024. Då gäller dock att ni justerar och fyller i årsarbetskrafterna utifrån hur stor del av bidragsåret som personen studerar. Om lärare arbetar 60 procent motsvarar det 0,3 årsarbetskrafter (0,5 * 0,6) under 2024.

Det går att ansöka om båda statsbidragen för samma lärare, men det här statsbidraget kan endast sökas för tiden som läraren är i tjänst och arbetar. Ni ska alltså inte räkna med den delen av tjänsten eller arbetstiden som läraren använder till studier i antalet årsarbetskrafter, utan bara den tiden som läraren arbetar.