Statsbidrag för praktiknära forskning och utveckling 2024/25

Det här statsbidraget ska användas för att ge lärare och förskollärare med forskarutbildning möjlighet att använda en del av sin arbetstid åt praktiknära forskning och utvecklingsarbete.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024/25

Ansökan kommer att vara öppen 15 mars–15 april 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för statsbidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla ihop de uppgifter som du behöver ange om lärarna och förskollärarna som du ska ansöka om bidrag för:
  • årslönekostnad för respektive lärare eller förskollärare
  • nedsättning i arbetstid för respektive lärare eller förskollärare för att bedriva forskning och utvecklingsarbete
  • underlag som visar att det finns en examen på forskarnivå
  • uppgifter om lärarens inriktning på examen.
 • Samla ihop de uppgifter som du behöver ange om projekten som lärarna och förskollärarna ska bedriva:
  • projektens namn och tidsplan
  • beskrivning av projekten utifrån syfte, användbarhet och genomförande.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begäran om utbetalning kommer att vara öppen 15 oktober–15 november 2025 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop de uppgifter som du behöver ange om lärarna och förskollärarna som du ska begära utbetalning av bidrag för, som
  • hur många lärare och förskollärare det handlar om
  • respektive lärares eller förskollärares ordinarie tjänstgöringsgrad
  • faktisk nedsättning i arbetstid för att bedriva forskning och utvecklingsarbete.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Begäran om utbetalning kommer att vara öppen 1 april–2 maj 2025 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med begäran om utbetalning har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop de uppgifter som du behöver ange om lärarna och förskollärarna som du ska begära utbetalning av bidrag för, som
  • hur många lärare och förskollärare det handlar om
  • respektive lärares eller förskollärares ordinarie tjänstgöringsgrad
  • faktisk nedsättning i arbetstid för att bedriva forskning och utvecklingsarbete.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av den som är kommunal, fristående eller övrig huvudman inom skolväsendet, vilket omfattar skolformerna:

 • förskolan
 • förskoleklassen
 • grundskolan
 • anpassade grundskolan
 • specialskolan
 • sameskolan
 • gymnasieskolan
 • anpassade gymnasieskolan
 • kommunala vuxenutbildningen.

I skolväsendet ingår också fritidshemmet som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer.

Statsbidraget kan också sökas för lärare eller förskollärare som är anställda hos en entreprenör, som enligt avtal med huvudmannen bedriver utbildningsverksamheten för huvudmannens räkning. Observera att det är huvudmannen som måste ansöka om bidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till ersättning för lön under den tid som forskarutbildade lärare och förskollärare ägnar åt praktiknära forskning och utveckling. Syftet med statsbidraget är att främja forskning och utvecklingsarbete i skolväsendet.

Statsbidraget riktar sig mot praktiknära forsknings- och utvecklingsarbete som genererar direkt nytta och användbarhet i verksamheten och som bidrar till att stärka utbildningens vetenskapliga grund.

Forskningsfrågor formuleras och undersöks av professionen utifrån dess behov av att utveckla sin verksamhet. Det kan till exempel handla om att generera kunskap om barns och elevers utveckling och lärande och hur detta kan utvecklas i olika undervisningspraktiker. Det kan också handla om att undersöka frågor som berör likvärdighet, demokrati och värdegrund.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få statsbidraget ska läraren eller förskolläraren

 • vara anställd hos huvudmannen
 • ha lärar- eller förskollärarlegitimation
 • ha en examen på forskarnivå (se inriktningskrav nedan)
 • ägna viss del av sin arbetstid åt praktiknära forskning och utveckling.

Inriktningskrav på examen:

 • Ämnesdidaktik eller ett ämne som huvudsakligen tillhör ett undervisningsämne inom skolväsendet eller motsvarande inom förskolans område.
 • Det specialpedagogiska området med nära anknytning till undervisningen i den skolform som läraren eller förskolläraren arbetar i. Detta gäller bara för de lärare eller förskollärare som har en speciallärarexamen eller en äldre motsvarande examen, det vill säga en äldre specialpedagogexamen som har utfärdats senast den 30 juni 2015, enligt 1 kap. 5 § förordningen (2011:326).

Huvudmannen ska själv finansiera minst lika stor del av kostnaderna för den arbetstid som läraren eller förskolläraren ägnar åt praktiknära forskning och utveckling, som bidrag ges för. Statsbidraget motsvarar kostnaden för högst 15 procent av lärarens eller förskollärarens lön under förutsättning att denna ägnar minst 30 procent av sin arbetstid åt praktiknära forskning och utveckling.

Om läraren på grund av sjukdom inte kan avsätta den tid till praktiknära forskning och utveckling som var beviljat i begäran om utbetalning 1, ska huvudmannen reducera nedsättningsgraden procentuellt motsvarande sjukfrånvaron i begäran om utbetalning 2.

En reducering behöver inte ske om sjukskrivningen inte påverkar omfattningen på det praktiknära arbetet under terminen eller om minskningen i avsatt tid under våren tas igen före begäran om utbetalning 2.

Om sjukfrånvaro, som medför att läraren inte kan avsätta den tid som var avsedd, sker efter beslut i begäran om utbetalning 2 ska huvudmannen mejla Skolverket på adressen som finns längst ner på den här sidan. Lämna inte personuppgifter om läraren i mejlet, eftersom uppgifter om hälsa är en så kallad känslig personuppgift enligt dataskyddsförordningen. Vi kommer i stället att registrera en omprövning och be er att skicka in uppgifterna via e-tjänsten för statsbidrag. Därefter kommer vi att handlägga och besluta om eventuellt återkrav.

Huvudmannen behöver inte kontakta oss om sjukskrivningen inte påverkar omfattningen på det praktiknära arbetet under terminen.

Huvudmän kan inte beviljas statsbidrag för lärare vars lön helt eller delvis finansieras av något annat statsbidrag.

Statsbidraget kan beviljas för lärare som huvudmannen får statsbidraget för karriärtjänster för, till exempel lektorer. Skolverket beräknar statsbidrag för praktiknära forskning på lärarens lön exklusive lönepåslag från statsbidraget för karriärtjänster.

Huvudmän kan beviljas statsbidraget för redan pågående projekt, om projektet inte finansierar lön till lärarna som ingår.

Entreprenörer som huvudmän kan beviljas bidrag för ska ha hyrts in för att utföra uppgifter inom skolväsendet, alltså utbildningsverksamhet. Därför går det inte att anlita någon för att endast bedriva forskning.

Läraren ska ha en anställning som just lärare hos huvudmannen. Huvudmän kan inte få bidrag för en forskarutbildad, legitimerad lärare som är anställd med någon annan befattning hos huvudmannen.

Hur stort är statsbidraget?

Storleken på bidraget för varje lärare beror på hur mycket tid som huvudmannen avsätter för läraren eller förskolläraren att arbeta med praktiknära forskning och utveckling.

Statsbidraget ska täcka hälften av huvudmannens kostnader i samband med ersättning för lärarens eller förskollärarens lön under tiden som avsätts för praktiknära forskning och utveckling.

Statsbidraget kan ges för ersättning för lön motsvarande maximalt 15 procent nedsättning i tid, om huvudmannen bekostar en minst lika stor del. Det innebär att den totala nedsättningen i tid då måste vara minst 30 procent.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor kan du mejla statsbidrag.praktiknaraforskning@skolverket.se.

Senast uppdaterad 29 februari 2024.

Frågor och svar

Det finns ingen begränsning för antalet lärare i en ansökan. Ni kan söka bidrag för flera lärare förutsatt att villkoren för bidraget är uppfyllda.

Ja, om att den andra läraren uppfyller kravet för bidraget.

Ja, om kraven i förordningen uppfylls.

Nej, ni kan som mest begära ut halva det beviljade beloppet under en termin.

Nej det är inte ett krav för att få bidraget.

Ni behöver inte redovisa statsbidraget men ni måste kunna visa att ni uppfyller kraven för bidraget om vi skulle göra stickprovskontroller.

Så kan du förbereda dig för ansökan

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för statsbidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Samla ihop de uppgifter som du behöver ange om lärarna och förskollärarna som du ska ansöka om bidrag för:
  • årslönekostnad för respektive lärare eller förskollärare
  • nedsättning i arbetstid för respektive lärare eller förskollärare för att bedriva forskning och utvecklingsarbete
  • underlag som visar att det finns en examen på forskarnivå
  • uppgifter om lärarens inriktning på examen.
 • Samla ihop de uppgifter som du behöver ange om projekten som lärarna och förskollärarna ska bedriva:
  • projektens namn och tidsplan
  • beskrivning av projekten utifrån syfte, användbarhet och genomförande.