Statsbidrag för stimulans av sfi 2023

Det här statsbidraget ska användas för att stimulera anordnandet av utbildning för vissa personer som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Totalt har vi beviljat 100 000 000 kronor i statsbidrag för stimulans av sfi 2023. Det är 209 kommuner som har ansökt och beviljats statsbidrag.

Beslut i ansökan för statsbidraget för stimulans av sfi 2023 Excel, 121 kB.

Beslutet om ansökan fattades den 13 oktober 2023. Ansökan var öppen 1–15 september 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Redovisningen är öppen mellan den 1 december 2023 och den 15 januari 2024. Vi beräknar att fatta beslut om redovisningen sommaren 2024.

Uppgifter som ska lämnas vid redovisningen

Vid redovisningen ska ni lämna in uppgifter om

 • antal elever som har tagit del av statsbidragsfinansierad undervisning i sfi
 • antal genomförda undervisningstimmar som har finansierats av statsbidrag
 • hur bidraget har använts (kort beskrivning av era kostnader).

Observera att ni inte behöver skicka in revisorsintyg i redovisningen. Det kravet togs bort när förordningen ändrades den 25 oktober 2023.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för kommunal vuxenutbildning. Det är kommunen som erbjuder utbildningen som söker och tar emot statsbidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas för att stimulera anordnandet av utbildning i svenska för invandrare för vissa personer. Bidraget lämnas med ett belopp per erbjuden undervisningstimme. En erbjuden undervisningstimme är en timme som ni planerar och har kapacitet för. Ni behöver alltså ha en kostnad för den erbjudna undervisningstimme som ni söker statsbidrag för.

Statsbidraget kommer med all sannolikhet inte att vara kostnadstäckande och ni behöver ha det i åtanke när ni planerar antalet timmar. Tänk på att ansöka om ett realistiskt antal timmar. Vid uppföljning eller kontroll kan ni behöva lämna in underlag som styrker att ni har haft kostnader för de undervisningstimmar som ni har sökt bidrag för.

Antalet undervisningstimmar som ni erbjuder och vill söka statsbidrag för beräknas per individ.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ni kan söka statsbidraget för att erbjuda kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för personer som avses i 1 § första stycket 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Detta gäller om dessa personer

 • saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge
 • erbjuds utbildning från och med andra kalenderhalvåret det år som de fyller 18 år.

Statsbidraget lämnas inte för insatser som bidrag lämnas för på annat sätt. Bidraget lämnas i den mån som det finns tillgång på pengar.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

Anslaget för bidragsåret 2023 är 100 miljoner kronor.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla till statsbidrag.stimulans.sfi@skolverket.se

Senast uppdaterad 29 december 2023.

Frågor och svar

Undervisningstimmar beräknas per individ. Är det till exempel en grupp på 15 elever som har undervisning 10 timmar beräknas antal timmar med 15 * 10 = 150. Ni behöver även inkludera tidsperioden i beräkningen för undervisningen. Bedriver ni undervisning för en grupp på 15 elever i 25 veckor och antalet totala timmar för individerna är 150, så behöver ni ta 150 timmar * 25 veckor. Statsbidraget lämnas för erbjudna undervisningstimmar under perioden 1 juni–31 december 2023. Detta eftersom riksdagsbeslutet fattades den 1 juni 2023. Ni kan således ansöka om statsbidraget för kostnader från och med den 1 juni 2023.

Skolverket gör tolkningen att en erbjuden timme är en timme ni planerar och har kapacitet för, ni behöver ha en kostnad för den erbjudna timmen.

I förordningen finns det inget krav på samverkan, dock finns det inte heller något hinder för samverkan. Det är därför möjligt för både kommunalförbund och kommuner att ansöka.

Skolverket gör bedömningen att det är en fördel att ni redovisar så nära inpå bidragsåret som möjligt. Under våren 2024 är det mycket arbete med redovisning av regionalt yrkesvux och nytt ansökningsförfarande för regionalt yrkesvux 2025. För att slippa redovisa hösten 2024 ser vi därför att en redovisning som öppnar 1 december 2023 är att föredra.

Antalet redovisade undervisningstimmar är inte en grund för ett återkrav. Det är beskrivningarna av hur statsbidraget har använts och hur mycket ni har nyttjat av statsbidraget som kommer att ligga till grund för ett eventuellt återkrav. I redovisningen kontrollerar vi att kostnaderna är giltiga inom ramen för villkoren för statsbidraget, kopplade till undervisningstimmarna. Det kan till exempel handla om lokalkostnader eller personalkostnader.

Det tilldelade beloppet i statsbidrag grundar sig på antalet undervisningstimmar som varje huvudman har ansökt om. Är det ett lågt eller högt antal undervisningstimmar genererar det ett lågt respektive högt statsbidrag. Efter att fördelningen av bidraget har gjorts så har beloppet per undervisningstimme multiplicerats med antalet sökta timmar. Ni kan därför se över ert anspråk på undervisningstimmar.

Det totala anslaget för stimulans av sfi är 100 miljoner kronor, fördelningen har gått till genom följande tre steg:

 1. I ansökan angav huvudmännen hur många undervisningstimmar per individ som de sökte bidrag för.
 2. Vi har dividerat det totala anslaget med det totala antalet sökta undervisningstimmar (1 714 297 undervisningstimmar) vilket genererade ett belopp per timme. Beloppet per timme blev cirka 58,33 kronor.
 3. Tilldelat statsbidrag för huvudmännen motsvarar sökta undervisningstimmar multiplicerat med beloppet per timme.

Nej, ni ska inte skicka in ett revisorsintyg i redovisningen. Tidigare fanns ett krav om revisorsintyg i förordningen (2012:993), men förordningen ändrades den 25 oktober 2023 och kravet om revisorsintyg för stimulansbidrag för sfi togs då bort.

Inledningsvis hade regeringen i sin kommunikation uttryckt att pengar avsätts för svenska för invandrare för ukrainska medborgare. I den beslutade förordningen framgår det dock inte uttryckligen att bidraget avser just ukrainska medborgare. I förordningen hänvisar man till de personer som avses i 1 § första stycke 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som i sin tur hänvisar till bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen. I 21 kap § 2 utlänningslagen framgår att ”En utlänning som omfattas av ett beslut om tillfälligt skydd enligt direktiv 2001/55/EG och som i enlighet med direktivet överförs till eller tas emot i Sverige ska ges ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.”

Det har sedan varit upp till kommunerna själva att bedöma vilka av sina elever som då ska räknas med i ansökan.

Den kommun som har kostnaden för utbildningen är den kommun som ska ansöka om statsbidraget. En kommun kan söka bidraget både för utbildning i egen regi och upphandlad.