Statsbidrag för teknik- och naturvetenskapscentrum 2024 (science center)

Det här statsbidraget kan lämnas till teknik- och naturvetenskapscentrum.

Statsbidraget har bytt namn

Det här statsbidraget har bytt namn. Tidigare hette det Statsbidrag för science center, men nu heter det Statsbidrag för teknik- och naturvetenskapscentrum. I och med namnbytet kan ni behöva se över era behörigheter i e-tjänsten för statsbidrag, och eventuellt ansöka om nya behörigheter.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Ansökan är öppen 15 januari–15 februari 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig inför ansökan

För att kunna ansöka om statsbidraget via e-tjänsten måste du ha tillgång till e-tjänsten för statsbidrag. Vad du behöver göra beror på om din organisation har sökt bidrag via e-tjänsten tidigare eller inte.

I och med namnbytet på statsbidraget kan ni behöva se över era behörigheter, och eventuellt behöva ansöka om nya behörigheter för att använda e-tjänsten.

Om din organisation har sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Se till att din organisation har ett ombud utsett och att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Läs mer på sidan Sök statsbidrag i e-tjänsten.

Om din organisation inte sökt statsbidrag hos Skolverket via e-tjänsten tidigare

Registrera din organisation hos Skolverket och utse därefter ett ombud. Läs om hur du gör på sidan Sök statsbidrag i e-tjänsten.

Sista datum är satta för att vi ska kunna handlägga de förberedelser som krävs i tid. Tidsgränserna gäller bara för organisationer som inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten tidigare.

Om du kontaktar Skolverket efter senast datum för förberedelser går det ändå att ansöka, men det kommer att behöva göras på ett annat sätt än via e-tjänsten. Även då kommer ni att behöva registrera er verksamhet för att ansökan ska kunna handläggas. Då skickar du ett mejl till bidragets funktionsbrevlåda som du hittar längst ner på denna sida.

Då ska förberedelserna vara klara

Förberedelserna ska vara klara 7 arbetsdagar före ansökan till bidraget stänger för organisationer som inte bedriver skolverksamhet och fristående förskolehuvudmän som har någon av bolagsformerna:

 • aktiebolag
 • ekonomisk förening
 • enskild firma
 • handelsbolag eller kommanditbolag.

För organisationer som inte bedriver skolverksamhet och fristående förskolehuvudmän med annan bolagsform än ovan ska förberedelserna vara klara 14 arbetsdagar före ansökan till bidraget stänger.

Vem kan söka statsbidraget?

Teknik- och naturvetenskapscentrum, tidigare även kallade science center.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget lämnas till teknik- och naturvetenskapscentrum, i syfte att stärka den verksamhet som förvaltas och utvecklas vid centrumet.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att vi ska kunna lämna statsbidraget till ett teknik- och naturvetenskapscentrum måste verksamheten uppfylla förutsättningarna för statsbidraget. De aktiviteter som ett teknik- och naturvetenskapscentrumen ansöker om statsbidrag för ska stärka centrumets möjlighet att främja intresset för och kunskapen om naturvetenskap och teknik.

Statsbidraget får lämnas till ett vetenskapscentrum där verksamheten

 • i väsentlig utsträckning vänder sig till allmänheten
 • uppvisar bredd och mångfald när det gäller naturvetenskap eller teknik
 • syftar till att öka intresset för och insikterna om naturvetenskap och teknik med till största delen interaktiva metoder
 • har bedrivits under minst ett år och huvudsakligen finansieras på annat sätt än genom statsbidrag, till exempel genom ekonomiskt stöd av universitet, högskola, museum, kommun, region eller näringsliv
 • utgör en självständig verksamhet med personell och ekonomisk stabilitet
 • genomför årliga uppföljningar som tas tillvara i verksamheten.

Teknik- och naturvetenskapscentrumet behöver uppfylla alla kraven i punktlistan för att kunna ta del av statsbidraget.

Vid fördelning av statsbidraget tar vi bland annat hänsyn till om ett teknik- och naturvetenskapscentrums verksamhet

 • lägger vikt vid att barns och elevers lärande stimuleras
 • anlägger genusperspektiv
 • kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer
 • bidrar till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder och material
 • samarbetar med skolor, högskolor, folkbildningen, kulturinstitutioner, näringsliv, samhälle och andra science centers
 • skapar förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och naturvetenskap
 • kännetecknas av en tvärvetenskaplig kunskapssyn
 • stimulerar till nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och naturvetenskapliga området.

Lämna in ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse

Ett teknik- och naturvetenskapscentrum ska lämna in en ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse för senast avslutat räkenskapsår. Underlagen ska styrka uppgifterna som har lämnats i ansökan. Vi kan endast betala ut beviljat statsbidrag till ett teknik- och naturvetenskapscentrum som har inkommit med ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse för senast avslutat räkenskapsår. Den ekonomiska redovisningen ska omfatta en balansräkning och en resultaträkning.

Av balans- och resultaträkningen ska följande uppgifter framgå:

 • att balans- och resultaträkningen (huvudboken) är utskrivna direkt från det bokföringsprogram som använts
 • bokföringen ska vara specificerad på kontonivå
 • vilken organisation som huvudboken avser
 • vilken tidsperiod som huvudboken omfattar.

Hur stort är statsbidraget?

Anslaget för bidragsåret 2024 kommer att meddelas i Skolverkets regleringsbrev under december 2023. Anslaget för bidragsåret 2023 var 25,5 miljoner kronor.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor kan du mejla statsbidrag.vetenskapscentrum@skolverket.se.

Har du tekniska frågor om e-tjänsten för statsbidrag, till exempel registrering av verksamheten, behörigheter eller inloggning kan du läsa mer på sidan Sök statsbidrag i e-tjänsten. Där finns även kontaktuppgifter till teknisk support.

Senast uppdaterad 18 mars 2024.