Statsbidrag för yrkesvux kombination 2023

Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning inom komvux som kombineras med svenska för invandrare och eller svenska som andraspråk. Utbildningarna ska även kombineras med stödjande insatser. Yrkesvux kombination är ett av fem statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Beslut om ansökan fattades den 8 september 2022. Totalt har vi beviljat 924 257 363 kronor i statsbidrag för yrkesvux kombination 2023.

289 kommuner i samverkansgruppen har ansökt och beviljats statsbidrag.

Beslutsbilaga regionalt yrkesvux ansökan 2023 Excel, 90 kB.

Samverkande kommuner 2023 Excel, 53 kB.

Ansökan var öppen 1 april–2 maj 2022 i e-tjänsten för statsbidrag.

Extra medel för regionalt yrkesvux 2023

Regeringen bedömer att det fortsatt finns en hög efterfrågan på gymnasial yrkesutbildning för vuxna. Anslaget har därför ökat med 270 miljoner kronor för bidragsåret 2023.

Redovisning

Redovisningen för bidragsåret 2023 är öppen i e-tjänsten för statsbidrag 15 januari–15 februari 2024.

Alla kommuner som får bidrag för yrkesvux kombination ska redovisa vad bidraget har använts till. Det är den kommun som skickar in ansökan som ansvarar för att skicka in redovisningen.

Blankett för redovisning av statsbidrag för yrkesvux kombination 2023 Excel, 879 kB.

Beslut om redovisning

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten för statsbidrag.

Förändringar i förordning (2016:937)

EU-medel delfinansierar statsbidragen 2020-2023

Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen har enats om att fördela ett tillfälligt återhämtningsstöd på totalt 750 miljarder euro. För att få ta del av medlen ska medlemsstaterna och därmed även Sverige lämna in återhämtningsplaner. Av de 34 miljarder kronor som ingår i Sveriges återhämtningsplan går knappt en miljard kronor till Skolverket avseende åren 2020–2023. EU-medlen utgör en del av anslaget för statsbidrag för regionalt yrkesvux.

Beviljat statsbidrag för 2023 kommer delvis bestå av EU-medel. Skolverket betalar ut den delen av bidraget separat. Ni kommer alltså att få fler utbetalningar än vad ni är vana vid.

Förordning (2016:937) har ändrats med anledning av att EU-medel delfinansierar statsbidraget. Förordningsändringen trädde i kraft 10 januari 2022 och kommer alltså gälla samtliga beslut som fattas i ansökan för 2023. Ändringen innebär att ni ska medverka vid en eventuell uppföljning samt synliggöra att statsbidraget delfinansieras av EU-medel.

För att läsa de nya förordningsändringarna, se paragraferna 34 a, 34 b, 35 och 36 i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Ni ska medverka vid en eventuell uppföljning

Ändringen i förordning (2016:937) innebär att ni som mottagare av statsbidrag för regionalt yrkesvux behöver medverka vid en eventuell uppföljning och utvärdering som kan initieras av Ekonomistyrningsverket (ESV) och EU.

Ni ska synliggöra att EU-medel delfinansierar statsbidragen

Utöver att delta i en eventuell uppföljning ska ni synliggöra att en del av finansieringen kommer från EU.

Här finns tips om kommunikation kring EU-finansiering Länk till annan webbplats.

Här finns en vägledning för hur EU-emblem ska användas Länk till annan webbplats.

Här kan du ladda ner EU-emblem Länk till annan webbplats.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän för

 • kommunal vuxenutbildning
 • kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning.

Förordningen förutsätter att kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen, och därför ska minst tre kommuner stå bakom en ansökan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för vuxna elever inom yrkesutbildning kombination med sfi och sva och tillgodose behoven på arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna.

Bidraget ska gå till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå som kombineras med sfi/sva och stödjande insatser.

Kurser och ämnen som statsbidraget omfattar

I kurslistan och ämneslistan för anpassad utbildning kan du se vilka kurser och ämnen som berättigar till statsbidraget. Av listorna framgår vilket belopp som betalas ut för varje årsstudieplats. Kontakta oss om ni har frågor om listorna, till exempel om ni tycker att någon kurs saknas.

Kurslista Excel, 129 kB, öppnas i nytt fönster.

Ämneslista Excel, 68 kB.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen. En kommun ansvarar för att skicka in en gemensam ansökan, och även en gemensam redovisning. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls.

Kommunerna ska:

 • Planera sammansättningen av utbildningen efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns i de samverkande kommunerna.
 • Planera utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen.
 • I ansökan visa på ett behov av utbildningen på arbetsmarknaden hos de samverkande kommunerna.
 • Ha ett eller flera yrkesråd för samråd mellan kommunerna och företrädare för utbildningen och arbetslivet. Ett yrkesråd får vara gemensamt för flera utbildningar. Det får även vara gemensamt med motsvarande funktion inom gymnasieskolan.
 • Prioritera sökande med kort tidigare utbildning och svag ställning på arbetsmarknaden om kommunerna inte kan ta emot alla behöriga sökande till utbildningen.

Organisera och genomföra kombinationsutbildningar inom komvux

 • Det ska finnas en möjlighet till validering.
 • Eleverna ska erbjudas studie- och yrkesvägledning. När kommunerna planerar och genomför utbildningen ska de också ta vara på de kunskaper och kompetenser som eleverna redan har.
 • Arbetsplatsförlagt lärande (apl) ska ingå i alla sammanhållna yrkesutbildningar. Omfattningen ska vara minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats för varje elev.

Så kan huvudman och rektor organisera arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det finns inget krav om medfinansiering för årsstudieplatser inom Yrkesvux kombination.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsåret 2023 har Skolverket cirka 3,5 miljarder att fördela för bidragen inom regionalt yrkesvux. Anslaget kommer att fördelas proportionerligt utifrån söktrycket för Yrkesvux, Yrkesvux kombination, Lärlingsvux, Lärlingsvux kombination och Yrkesförare.

EU-medel delfinansierar statsbidraget för regionalt yrkesvux. Europeiska unionens råd, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen har enats om att fördela ett tillfälligt återhämtningsstöd (Recovery and Resilience Facility, RRF) på totalt 750 miljarder euro. För att få ta del av stödet ska medlemsstaterna lämna in återhämtningsplaner. Av de 34 miljarder kronor som utgör Sveriges återhämtningsplan fördelas knappt en miljard kronor till Skolverket för perioden 2020–2023 och utgör en del av anslaget för regionalt yrkesvux. För bidragsår 2023 utgör EU-medlen 66 000 000 kronor av anslaget.

Ersättningsnivåer

En årsstudieplats motsvarar 800 verksamhetspoäng och kan fördelas mellan flera elever.

Yrkesutbildningar som ger 110 000 kronor per årsstudieplats

 • barn och fritid
 • försäljning och service
 • hotell och turism
 • vård och omsorg
 • bygg och anläggning
 • el och energi
 • fordon och transport
 • hantverk
 • industriteknik
 • naturbruk
 • restaurang och livsmedel
 • VVS och fastighet
 • yrkesämnen i kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning

Dessa utbildningar ska kombineras med sfi/sva och stödjande insatser.

Utbildningar som ger 30 000 kronor per årsstudieplats

Orienteringskurser på gymnasial nivå och för kurser på gymnasial nivå i ämnena:

 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • samhällskunskap.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Medfinansieras av Europeiska unionen
Senast uppdaterad 01 februari 2024.

Frågor och svar

I yrkesvux kombination lämnas bidrag för yrkesutbildning som kombineras med svenska för invandrare (sfi) och/eller svenska som andraspråk (sva). I yrkesutbildningen ska även stödjande insatser ingå. Det finns inget medfinansieringskrav för kombinationsutbildningar som kombineras med stödjande insatser.

Skillnaden ligger även i hur många poäng i orienteringskurserna en deltagare kan läsa. I yrkesvux kan en person läsa 200 poäng i orienteringskurser. I yrkesvux kombination kan en person läsa 400 poäng i orienteringskurser. Statsbidrag lämnas med 110 000 kronor per årsstudieplats för yrkesutbildning som kombineras med sfi/sva och stödjande insatser.

Kombinationsutbildningar kan genomföras genom att vara kombinerade eller integrerade. Kombinerade utbildningar betyder ofta att kurserna läses parallellt med varandra. Integrerade utbildningar innebär att språk- och yrkeskunskaper tränas samtidigt i en sammanhållen grupp i ett strukturerat sammanhang.

Sfi/sva och yrkeskurser kan läsas parallellt eller integrerat. För att en utbildning ska ses som en kombinationsutbildning ska utbildningen utformas så att yrkeskurser och sfi/sva läses samtidigt. Att först erbjuda enbart språkutbildning och sedan erbjuda enbart yrkesutbildning är inte en kombinationsutbildning. Integrerande utbildningar innebär att språk- och yrkeskunskaper tränas samtidigt i en sammanhållen grupp i ett strukturerat sammanhang.

Syftet med kombinationsutbildningar är att förkorta vägen till arbete för nyanlända genom att eleven studerar svenska språket och ett yrke samtidigt, vilket gör att den sammanlagda tiden i utbildning blir kortare. Motivet för kombinerade och integrerade utbildningar är bland annat att eleverna ska få möjligheter att utveckla språk- och yrkeskunskaper samtidigt.

Organisera och genomföra kombinationsutbildningar inom komvux

I yrkesvux får en elev läsa 200 poäng i orienteringskurser per bidragsår.

I yrkesvux kombination får en elev läsa 400 poäng i orienteringskurser per bidragsår. Högst 200 poäng av dessa får bestå av orienteringskurser som syftar till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål. Högst 200 poäng av dessa får bestå av övriga orienteringskurser.

Villkoren för orienteringskurser regleras av 21 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Kurser i vissa ämnen (svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och svenska som andraspråk) får utgöra 25 procent av en elevs utbildning. Om en elev läser 800 poäng totalt får alltså högst 200 poäng utgöras av kurser i vissa ämnen. Detta gäller både för yrkesvux och yrkesvux kombination.

Tänk också på att kurser i vissa ämnen ska vara på gymnasial nivå.

Villkoren för kurser i vissa ämnen regleras av 22 § i förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Apl räknar ni ut genom att räkna ut 15 % av de poäng som eleven läser. Om en elev läser 800 verksamhetspoäng ska alltså apl utgöra minst 120 poäng av dessa (0,15*800=120).

Tänk också på att heltidsstudier motsvarar 20 verksamhetspoäng i veckan.

Ja. Om eleven kan validera delar av utbildningen ska kvarvarande poäng/kurser, oavsett lång eller relevant yrkeserfarenhet, bestå av minst 15 % arbetsplatsförlagt lärande.

Statsbidrag utgår som ersättning för utbildningsplatser, men inte för själva valideringen. Om ni validerar något, ska dessa poäng räknas bort och inte redovisas.

15 % apl beräknas på nationella kurser (d.v.s. kurser med en utbildningsplan) som ingår i den sammanhållna yrkesutbildningen (4 § i förordningen). Teoretiska kurser så som sva på gymnasial nivå omfattas då de är nationella kurser. Orienteringskurser ingår inte.

Sfi/sva på grundläggande nivå måste läsas parallellt eller integrerat med yrkeskurserna för att det ska var möjligt att söka statsbidrag för yrkeskurserna i yrkesvux kombination. Dock utgår inget statsbidrag för kurserna på grundläggande nivå i sig, och de kan därför inte heller räknas med i den apl-förlagda delen.

Ja. I ansökan behöver ni dock tänka på att ni ansöker om årsstudieplatser, 800 verksamhetspoäng. Utbildningen för en elev som läser på en lägre studietakt motsvarar därför kanske inte en årsstudieplats. Ha det i åtanke när ni beräknar hur många årsstudieplatser ni vill söka.

Det är upp till er att bestämma hur ni vill fördela bidraget. Ni ska planera och bedriva utbildningen i samverkan och i planeringen av utbildningen ska ni fokusera på arbetsmarknadens behov.

Skolverket betalar ut statsbidraget till den huvudsökande kommunen som ansvarar för att bidraget fördelas på det sätt ni gemensamt har bestämt. Tänk på att det blir två utbetalningar per år.

Nej, ni får statsbidrag för genomförda poäng oavsett om eleven har fått ett betyg eller vilket betyg eleven fått.

Om en elev ”hoppar av” redovisar ni de poäng som eleven har läst. Ni behöver betala tillbaka för det antal poäng som eleven inte genomfört.

Om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl kan ni ta emot en elev på vuxenutbildning som är yngre än 20 år och alltså också söka statsbidrag för den eleven. Det är rektorn som beslutar om det finns särskilda skäl.

Ja. Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in och fördela behörigheten uppgiftssamordnare till personer som tillhör en annan kommun.

Så här går det till:

Den kommun som ansvarar för att skicka in ansökan kan bjuda in användare och fördela behörigheter till personer från sin och andra kommuner. En användare från den kommunen med behörigheten ombud eller representant i e-tjänsten loggar in och klickar på [Administrera användare] och sedan [Lägg till och ta bort behörigheter]. Välj behörigheten uppgiftssamordnare till personal som tillhör en annan kommun. Den behörigheten kan se ansökan och alla handlingar för bidragsärendet i e-tjänsten, men den personen har inte behörighet att skicka in ansökan.

OBS: Fördela inte behörigheten representant till användare från en annan kommun!

Om du fördelar behörigheten representant till en person som tillhör en annan kommun kommer den personen också ha behörighet att skicka in ansökan för alla bidrag för din kommun.

Det går absolut att ni gör så, så länge ni är överens om vem som redovisar eleven. Generellt är det hemkommunen som söker statsbidrag för sina elever, men det kan finnas IKE (Interkommunal ersättning). I vår kontroll kommer vi att se om en elev är dubbelredovisad och då behöver ni vara överens om hur ni gör så det blir rätt.

Ni ska i redovisningen enbart redovisa de kurspoäng som eleverna har läst under det aktuella bidragsåret.

Statsbidrag lämnas inte för kurser på grundläggande nivå, utan lämnas bara för kurser på gymnasial nivå som är godkända. Statsbidraget ska gå till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå. Ni kan alltså inte söka för eller redovisa kurser på grundläggande nivå.

Bidraget ska användas till insatser som gör att det går att kombinera yrkesstudier med studier inom sfi och sva. För att vara berättigad statsbidraget krävs att huvudmannen kombinerar yrkesstudier med språkstudier på sådant sätt att det bidrar till att ge eleverna ökade möjligheter att nå målen för utbildningen. Insatserna kan handla om anpassningar, öka flexibiliteten, ge särskilt stöd men även öka pedagogisk personal eller liknande.

En orienteringskurs är inte en stödjande insats. Stödjande insatser måste vara något utöver det som redan erbjuds.

Organisera och genomföra kombinationsutbildningar inom komvux