Statsbidrag till lokalkostnader till svenska utlandsskolor 2024

Statsbidraget till lokalkostnader lämnas för att ge utlandssvenska barn och ungdomar utbildning som motsvarar förskoleklassen, grundskolan och så långt det är möjligt gymnasieskolan.

Viktiga datum och beslut

Ansökan om statsbidrag för 2024 skickas in av huvudmannen för utlandsskolan mellan den 15 oktober och den 15 november 2023.

Skolverket fattar beslut under det första kvartalet av 2024.

Justering av faktiska lokalkostnader skickas in av huvudmannen för utlandsskolan mellan den 15 januari och den 15 februari nästkommande år.

Bidragsomgången 2024

Ansökan ska lämnas in via tjänsten för säker inlämning av underlag

Ansökan om statsbidrag ska lämnas till Skolverket via tjänsten för säker inlämning av underlag senast den 15 november 2023. En länk till denna tjänst kommer att mejlas till alla utlandsskolor senast den 15 oktober 2023.

Genom tjänsten för säker inlämning av underlag kan svenska utlandsskolor skicka in ansökan om statsbidrag och det underlag som behövs för Skolverkets prövning av om en elev uppfyller villkoren i 3 § förordning (1994:519).

Ansökningsblankett publiceras här senast den 15 oktober 2023.

Ansökan skickas in via tjänsten för säker överföring av underlag.

Beslut om ansökan för lokalkostnader 2024 förväntas fattas i slutet av mars 2024. I det beslutet kommer det även framgå om en justering för 2023 har skett, och vilken slutsumma som kommer att betalas ut under 2024. Slutsumman utgår från eventuell justering för 2023 samt beviljat bidrag för förväntade kostnader under 2024.

Blankett för justering av lokalkostnader 2023 publiceras här senast den 15 januari 2024.

Justeringen av faktiska lokalkostnader för 2023 är öppen 15 januari–15 februari 2024. Justeringen lämnas in via tjänsten för säker överföring av underlag.

I mars 2024 kommer beslut om justering av tidigare beviljade lokalkostnader att fattas. Det innebär att Skolverket justerar beslutet för bidragsåret 2023, utifrån den faktiska årskostnaden som huvudmännen har uppgett.

Vem kan söka statsbidraget?

De som kan söka statsbidraget är

 • huvudmän för svenska utlandsskolor som är berättigad till statsbidrag för utbildning i förskoleklass och i årskurserna 1–6
 • huvudmän för svenska utlandsskolor som får anordna utbildning i grundskolans årskurser 7–9 samt i gymnasieskolan som reguljär utbildning vid skolan.

För närvarande finns det 15 utlandsskolor som får statsbidrag i England, Frankrike, Kenya, Mocambique, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidrag lämnas med 50 procent av årskostnaden för de lokaler som behövs för utbildning av utlandssvenska elever.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget regleras av förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar samt Skolverkets föreskrift SKOLFS 2008:9 om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Statsbidrag för lokalkostnader

Regleras i 28, 39 §§ förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar samt i 7 § Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:9) om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Kontakt

Mejla till statsbidrag.lokalkostnader.utlandsskolor@skolverket.se.

Senast uppdaterad 15 november 2022.

Frågor och svar

Nej, vårdnadshavare kan inte ansöka direkt till Skolverket. Det finns ett statsbidrag som utlandsskolorna kan söka för sina elever. Om skolorna beviljas bidrag för en elev ordnar de ibland det så att avgiften sänks för dessa elever. Det är dock upp till skolan att bestämma hur de lägger upp det.

Bidraget regleras av förordningen 1994:519.

För att få ingå i skolornas ansökan om statsbidrag ska kraven i 3 § uppfyllas. Se nedan:

3 § Minst en av deras vårdnadshavare är svensk medborgare och minst en av dem vistas i utlandet på grund av

 1. tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation
 2. tjänstgöring vid en internationell organisation
 3. tjänstgöring vid ett företag i följande fall, nämligen
 4. tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 5. tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 6. tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige eller
 7. en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person
 8. studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön
 9. kulturarbete på vilket vederbörandes huvudsakliga försörjning beror eller
 10. verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Statens skolverk får medge att även andra elever än de som avses i första stycket får räknas med, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden.

Mer information om kraven i 3 § finns här. Länk till annan webbplats. (pdf, 200 kB)

Ansökan om statsbidrag sker via utlandsskolan den 15 oktober–15 november 2022.

Beslut om läsåret kommer inte att meddelas före februari/mars 2023. Ni kommer alltså inte veta innan dess om Skolverket bedömer att ni uppfyller 3 §. Kontakta skolan för att få reda på hur de hanterar detta.

För att få statsbidrag måste skolan vara godkänd som svensk utlandsskola. Det är Skolverket som ger den behörigheten. Om en ny skola vill ansöka om att bli behörig som svensk utlandsskola ska ni kontakta oss via:

info.svenskutlandsundervisning@skolverket.se