Statsbidrag till lokalkostnader till svenska utlandsskolor 2024

Det här statsbidraget lämnas till en svensk utlandsskolas lokalkostnader för de lokaler som behövs för utbildningen av utlandssvenska elever.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Redovisning av beviljat bidrag med hänsyn till faktiska lokalkostnader för 2024 är öppen 15 januari–17 februari 2025. Den avser en utlandsskolas faktiska årskostnader för de lokaler som behövs för utbildningen av utlandssvenska elever bidragsåret 2024.

Blanketten för redovisning för 2024 publiceras här senast den 15 januari 2025. Redovisningen lämnas sedan in via e-tjänsten för säker inlämning av underlag.

Läs om redovisning av faktiska årskostnader och justering av beviljat bidrag för 2023 på sidan Statsbidrag till lokalkostnader till svenska utlandsskolor 2023.

Vem kan söka statsbidraget?

De som kan söka statsbidraget är

 • huvudmän för svenska utlandsskolor som är berättigad till statsbidrag för utbildning i förskoleklass och i årskurserna 1–6
 • huvudmän för svenska utlandsskolor som får anordna utbildning i grundskolans årskurser 7–9 samt i gymnasieskolan som reguljär utbildning vid skolan.

För närvarande finns det 14 utlandsskolor som får statsbidrag i England, Frankrike, Kenya, Moçambique, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget utgör ett allmänt finansiellt stöd till skolverksamheten. Huvudmannen beslutar hur bidraget ska användas för att täcka kostnader för verksamheten.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget lämnas med 50 procent av årskostnaden för de lokaler som behövs för utbildningen av utlandssvenska elever.

Vi kan lämna statsbidrag för följande lokalkostnader:

 • Hyreskostnad för lokaler som är nödvändiga för undervisningen: klassrum, grupprum, bibliotek, slöjdlokaler, gymnastiksal, skolmatsal, samlingslokal enbart för skolans bruk, expeditionsutrymmen, personalutrymmen, elevvårdsutrymmen, kapprum, toaletter, städutrymmen och institutionslokaler.
 • Räntekostnad och avskrivning för investering i egen skolbyggnad i de delar som har godkänts av staten. Om annat statligt bidrag har betalats ut som täcker en del av godkänd investeringskostnad, lämnas ersättning med mellanskillnaden mellan det beloppet och den faktiska kostnaden.
 • Driftskostnader: värme, ventilation, belysning, städning, vatten och gas.
 • Fastighetsskatt.
 • Fastighetsförsäkring.
 • Löpande underhåll.
 • Arrende.
 • Vakthållning av skollokaler under särskilda förhållanden.

Förtydligande av bidragsberättigade lokalkostnader

Med löpande underhåll avses åtgärder så som reparationer och underhåll som syftar till att bibehålla lokalernas skick eller återställa lokalerna till ursprungligt skick.

Vi kan lämna statsbidraget för kostnader för löpande underhåll av de lokaler som behövs för utbildningen av utlandssvenska elever. Vi kan inte lämna statsbidraget för åtgärder som syftar till att markant förändra eller förbättra lokalernas skick.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Senast uppdaterad 03 april 2024.

Frågor och svar

För att få statsbidrag måste skolan vara godkänd som svensk utlandsskola. Det är Skolverket som ger den behörigheten. Om en ny skola vill ansöka om att bli behörig som svensk utlandsskola ska ni kontakta oss via:

info.svenskutlandsundervisning@skolverket.se