Statsbidrag till lokalkostnader till svenska utlandsskolor 2025

Det här statsbidraget lämnas till en svensk utlandsskolas lokalkostnader för de lokaler som behövs för utbildningen av utlandssvenska elever.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2025

Ansökan ska lämnas till oss via e-tjänsten för säker inlämning av underlag

Ansökan är öppen 15 oktober–15 november 2024. Den avser en utlandsskolas beräknade årskostnader för de lokaler som behövs för utbildningen av utlandssvenska elever bidragsåret 2025.

Ansökningsblanketten publiceras på den här sidan senast den 15 oktober 2024. Den ska sedan lämnas till oss via e‑tjänsten för säker inlämning av underlag. Vi kommer att mejla en länk till e‑tjänsten till alla utlandsskolor senast den 15 oktober 2024.

Beslutet förväntas fattas i slutet av mars 2025

Vi planerar att fatta beslut om ansökan för lokalkostnader 2024 i slutet av mars 2025. I det beslutet kommer det även att framgå om en justering för 2024 har skett, och vilken slutsumma som kommer att betalas ut under 2025. Slutsumman utgår från eventuell justering för 2024 och beviljat bidrag för förväntade kostnader under 2025.

Redovisning av beviljat bidrag med hänsyn till faktiska lokalkostnader för 2025 är öppen 15 januari–16 februari 2026. Den avser en utlandsskolas faktiska årskostnader för de lokaler som behövs för utbildningen av utlandssvenska elever bidragsåret 2025.

Blanketten för redovisning för 2025 publiceras här senast den 15 januari 2026. Redovisningen lämnas sedan in via e‑tjänsten för säker inlämning av underlag.

Läs om redovisning av faktiska årskostnader och justering av beviljat bidrag för 2024 på sidan Statsbidrag till lokalkostnader till svenska utlandsskolor 2024.

Vem kan söka statsbidraget?

De som kan söka statsbidraget är

 • huvudmän för svenska utlandsskolor som är berättigade till statsbidrag för utbildning i förskoleklassen och i årskurserna 1–6
 • huvudmän för svenska utlandsskolor som får anordna utbildning i grundskolans årskurser 7–9 och i gymnasieskolan som reguljär utbildning vid skolan.

För närvarande finns det 14 utlandsskolor som får statsbidrag i England, Frankrike, Kenya, Moçambique, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike.

För att kunna söka statsbidraget måste skolan vara godkänd som svensk utlandsskola. Det är Skolverket som ger den behörigheten. Om ni vill ansöka om att bli behörig som svensk utlandsskola kan ni mejla oss:

info.svenskutlandsundervisning@skolverket.se

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget utgör ett allmänt finansiellt stöd till skolverksamheten. Huvudmannen beslutar hur bidraget ska användas för att täcka kostnader för verksamheten.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget lämnas med 50 procent av årskostnaden för de lokaler som behövs för utbildningen av utlandssvenska elever.

Vi kan lämna statsbidrag för följande lokalkostnader:

 • Hyreskostnad för lokaler som är nödvändiga för undervisningen: klassrum, grupprum, bibliotek, slöjdlokaler, gymnastiksal, skolmatsal, samlingslokal enbart för skolans bruk, expeditionsutrymmen, personalutrymmen, elevvårdsutrymmen, kapprum, toaletter, städutrymmen och institutionslokaler.
 • Räntekostnad och avskrivning för investering i egen skolbyggnad i de delar som har godkänts av staten. Om annat statligt bidrag har betalats ut som täcker en del av godkänd investeringskostnad, lämnas ersättning med mellanskillnaden mellan det beloppet och den faktiska kostnaden.
 • Driftskostnader: värme, ventilation, belysning, städning, vatten och gas.
 • Fastighetsskatt.
 • Fastighetsförsäkring.
 • Löpande underhåll.
 • Arrende.
 • Vakthållning av skollokaler under särskilda förhållanden.

Förtydligande av bidragsberättigade lokalkostnader

Med löpande underhåll avses åtgärder så som reparationer och underhåll som syftar till att bibehålla lokalernas skick eller återställa lokalerna till ursprungligt skick.

Vi kan lämna statsbidraget för kostnader för löpande underhåll av de lokaler som behövs för utbildningen av utlandssvenska elever. Vi kan inte lämna statsbidraget för åtgärder som syftar till att markant förändra eller förbättra lokalernas skick.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Senast uppdaterad 18 mars 2024.