Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Skolan ska göra en inledande bedömning av nyanlända elevers kunskaper för att sedan kunna placera eleverna i rätt årskurs och undervisningsgrupp. Till stöd för bedömningen finns Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2.

Materialet är avsett att användas för elever i grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan och specialskolan, men kan även användas i gymnasieskolans språkintroduktion. Kartläggningen sker i tre steg och ger skolan stöd i att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller han börjar skolan i Sverige. Det är endast de två första stegen i kartläggningsmaterialet som är obligatoriska för skolor att använda.

Placera eleven på rätt nivå

Resultatet av kartläggningens två första steg, tillsammans med elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt, ligger till grund för rektorns beslut om placering i årskurs och i undervisningsgrupp. Kartläggningen ligger också till grund för planeringen av elevens fortsatta undervisning och hur undervisningstiden ska fördelas mellan ämnena.

Kartläggningsmaterialets tre steg

Kartläggningsmaterialet består av tre steg. Steg 1 och 2 är obligatoriska att använda i den inledande bedömningen och steg 3 är ett frivilligt stöd för ämneslärare.

Handledning

För att du som lärare eller din rektor snabbt ska kunna komma igång finns ett informationsmaterial där du bland annat får svar på frågor som när en kartläggning ska genomföras, vilka kunskaper som ska kartläggas och hur kartläggningen blir underlag för beslut om årskursplacering och undervisningsgrupp.

Informationsmaterial för lärare och rektor Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Film: Att inleda och avsluta samtal (tid: 7:54)

I den här filmen får du se exempel på hur du som lärare kan tänka när du inleder och avslutar samtal. I filmen träffar vi läraren Karin som leder några olika samtal med elever med olika bakgrund och åldrar.

Kartläggningsmaterial steg 1 och 2

bilder på bokomslag

Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 (dnr 2016:428) är obligatoriskt att använda i grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan och specialskolan. Materialet ska användas för att ta reda på vilka kunskaper en nyanländ elev har med sig när hon eller han börjar skolan i Sverige. I vilken omfattning kartläggningsmaterialets steg 1 och 2 ska användas bestäms utifrån den enskilda elevens förutsättningar och behov.

I steg 1 kartlägger skolan elevens språk och erfarenheter.

Steg 1 (årskurs F-3) Länk till annan webbplats.

Steg 1 (årskurs 4-6) Länk till annan webbplats.

Steg 1 (årskurs 7-9) Länk till annan webbplats.

I steg 2 kartlägger skolan elevens kunskaper inom litteracitet och numeracitet. Litteracitet är användningen av skriftspråk i olika sammanhang och för olika syften. Numeracitet är användningen av matematiskt tänkande för att lösa problem, föra resonemang, argumentera och motivera lösningar.

Steg 2 - litteracitet finns översatt till flera olika språk.

Steg 2 - litteracitet (årskurs F-3) Länk till annan webbplats.

Steg 2 - litteracitet (årskurs 4-6) Länk till annan webbplats.

Steg 2 - litteracitet (årskurs 7-9) Länk till annan webbplats.

Steg 2 - numeracitet Länk till annan webbplats.

Kartläggningsmaterial steg 3

Omslag på ämnen inom steg 3

Kartläggningsmaterialets tredje steg riktar sig till den undervisande ämnesläraren och är tänkt att genomföras på den skola där eleven placerats. Med hjälp av materialet får läraren syn på vilka kunskaper elever har inom ett specifikt ämne. Läraren får på så sätt bättre möjlighet att planera elevens fortsatta undervisning.

Det tredje steget är frivilligt för skolan att använda, men ger ett gott stöd för ämneslärare i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling.

Bild

Steg 3 - bild (årskurs F-3) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - bild (årskurs 4-6) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - bild (årskurs 7-9) Länk till annan webbplats.

Biologi

Steg 3 - biologi (årskurs F-3) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - biologi (årskurs 4-6) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - biologi (årskurs 7-9) Länk till annan webbplats.

Engelska

Steg 3 - engelska (årskurs F-3) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - engelska (årskurs 4-6) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - engelska (årskurs 7-9) Länk till annan webbplats.

Fysik

Steg 3 - fysik (årskurs F-3) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - fysik (årskurs 4-6) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - fysik (årskurs 7-9) Länk till annan webbplats.

Geografi

Steg 3 - geografi (årskurs F-3) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - geografi (årskurs 4-6) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - geografi (årskurs 7-9) Länk till annan webbplats.

Hem- och konsumentkunskap

Steg 3 - hem- och konsumentkunskap (årskurs F-3) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - hem- och konsumentkunskap (årskurs 4-6) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - hem- och konsumentkunskap (årskurs 7-9) Länk till annan webbplats.

Historia

Steg 3 - historia (årskurs F-3) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - historia (årskurs 4-6) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - historia (årskurs 7-9) Länk till annan webbplats.

Idrott och hälsa

Steg 3 - idrott och hälsa (årskurs F-3) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - idrott och hälsa (årskurs 4-6) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - idrott och hälsa (årskurs 7-9) Länk till annan webbplats.

Kemi

Steg 3 - kemi (årskurs F-3) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - kemi (årskurs 4-6) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - kemi (årskurs 7-9) Länk till annan webbplats.

Matematik

Steg 3 - matematik (årskurs F-3) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - matematik (årskurs 4-6) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - matematik (årskurs 7-9) Länk till annan webbplats.

Lösenordsskyddade delar i matematik

Det krävs inloggning för att du ska få åtkomst till facit i steg 3 i matematik. I inloggat läge får du också tillgång till uppgifterna översatta till ett antal olika språk.

Mer om hur du får inloggning till lösenordsskyddat material

Moderna språk

Steg 3 - moderna språk (franska) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - moderna språk (spanska) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - moderna språk (tyska) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - moderna språk (övriga) ligger längst ned på sidan Länk till annan webbplats.

Musik

Steg 3 - musik (årskurs F-3) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - musik (årskurs 4-6) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - musik (årskurs 7-9) Länk till annan webbplats.

Religionskunskap

Steg 3 - religionskunskap (årskurs F-3) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - religionskunskap (årskurs 4-6) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - religionskunskap (årskurs 7-9) Länk till annan webbplats.

Samhällskunskap

Steg 3 - samhällskunskap (årskurs F-3) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - samhällskunskap (årskurs 4-6) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - samhällskunskap (årskurs 7-9) Länk till annan webbplats.

Slöjd

Steg 3 - slöjd (årskurs 4-6) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - slöjd (årskurs 7-9) Länk till annan webbplats.

Teknik

Steg 3 - teknik (årskurs 4-6) Länk till annan webbplats.

Steg 3 - teknik (årskurs 7-9) Länk till annan webbplats.

Den mest lämpade personalen gör kartläggningen

Rektorn utser den personal som är mest lämpad att göra kartläggningen. Personalen måste kunna bedöma och analysera elevens svar och resonemang utifrån de kunskaper som kartläggs i varje steg.

  • För steg 1 och steg 2 i litteracitet i är det viktigt med kompetens inom modersmål, flerspråkighet eller svenska som andraspråk.
  • För steg 2 i numeracitet i är det viktigt med matematisk ämneskompetens.
  • För steg 3 är det viktigt med ämneskompetens för det ämne som kartläggs.

Tolkning

Gör kartläggningen på ett språk som eleven behärskar väl, om möjligt elevens starkaste. Vid behov översätter en tolk så att läraren och eleven förstår varandra. Det kan vara en yrkesverksam tolk, en modersmålslärare eller någon annan med koppling till skolan.

Mer om tolkning Pdf, 74 kB, öppnas i nytt fönster.


Film: Tolkade samtal (tid 6:41)

I filmen får du träffa Cecilia Wadensjö, professor i tolkning och översättning. Hon berättar bland annat om vad god tolksed innebär. Du får även ta del av erfarenheter från lärare, tolkar och studiehandledare.

Anpassningar för elever med funktionsnedsättningar

I lärarhandledningarna till de olika stegen i materialet finns beskrivningar om hur du kan anpassa kartläggningen så att den fungerar för en elev vars fysiska, psykiska eller intellektuella förmåga är begränsad.

Informera om kartläggningsmaterialet på din skola

För dig som vill informera om kartläggningsmaterialet på din skola finns presentationsbilder som stöd. I presentationen beskrivs de nya bestämmelserna som ligger till grund för kartläggningen samt strukturen för steg 1 och 2 i kartläggningsmaterialet.

Presentationsbilder om kartläggningsmaterialet Pdf, 1 MB.

Senast uppdaterad 14 juni 2023

Innehåll på denna sida

    Relaterat