Övergripande om ändringarna

Sedan hösten 2022 gäller nya läroplaner och kursplaner i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Det har också kommit nya bestämmelser för betygssättning. Här kan du läsa om både nya och kommande ändringar och hur vi stöttar skolorna i arbetet.

Det här är nytt

 • Det har kommit nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i läroplanernas inledande delar.
 • Det finns ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå.
 • För lärare som sätter betyg har det införts nya bestämmelser för betygssättning. 
 • Från och med juli 2023 byter grundsärskolan namn till anpassad grundskola.

Ändrade läroplaner och kursplaner

Hösten 2022 kom det ändrade läroplaner och kursplaner i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Ändringarna tillämpas utan övergångsregler. Det betyder att de gäller för alla årskurser i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan samt för de elever på introduktionsprogrammen som läser grundskolans ämnen. Ändringarna i läroplanens inledande delar gäller också förskoleklassen och fritidshemmet.

Det här är ändrat i kursplanerna

Vi har gjort ändringar i alla tre delar av kursplanerna: i syftet, i det centrala innehållet och i betygskriterierna. I syftestexten har vi betonat fakta och förståelse, till exempel genom att använda uttrycket ”kunskaper om” i målen i vissa ämnen. Det centrala innehållet har vi anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression. Betygskriterierna har vi gjort mindre detaljerade för att ge lärarna bättre förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg och för att minska risken att betygskriterierna ska styra undervisningen. Syftet med att ändra kursplanerna är att de ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna. 

Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven har sett olika ut i olika ämnen. Här är de huvudsakliga förändringarna:

 • Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig.
 • Ämnets karaktär har lyfts fram tydligare.
 • Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner.
 • Skillnaden mellan stadierna i det centrala innehållet är tydligare. Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang introduceras successivt.
 • Det som tidigare kallades kunskapskrav i de ändrade kursplanerna i Lgr22, Lgrsär22, Lgrspec22 och Lgrsam22 har bytt namn till betygskriterier. I kursplanerna för lågstadiet och för ämnesområden i grundsärskolan och specialskolan har kunskapskrav bytt namn till kriterier för bedömning av kunskaper.
 • Betygskriterierna och kriterierna för bedömning av kunskaper är mindre detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer.
 • Kursplanerna i olika skolformer är samordnade med varandra samtidigt som det specifika med varje skolform är tydligare.
 • Ämnesinnehållet är tydligare i grundsärskolans ämnesområden.

Nationella minoriteter i kursplanerna

I kursplanerna är innehållet om nationella minoriteter stärkt. Undervisningen koncentreras och förstärks eftersom kvaliteten bedöms bli högre om innehållet finns samlat.
Mer om nationella minoriteter i kursplanerna

Läs kursplaner och kommentarmaterial

Här hittar du alla kursplaner med tillhörande kommentarmaterial. Kommentarmaterialen ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna.

Kursplaner för grundskolan

Kursplaner för grundsärskolan

Kursplaner för specialskolan

Kursplaner för sameskolan

Det här är nytt i läroplanernas inledande delar

Del 1 och 2 i läroplanerna innehåller både helt nya formuleringar och en del omformuleringar. De påverkar både undervisningen och hela skolans värdegrundsarbete.

Bland annat har kunskapsområdet sex och samlevnad stärkts och bytt namn till sexualitet, samtycke och relationer. Det har också kommit nya formuleringar om skolans ansvar för att förebygga och motverka olika former av intolerans, våld och förtryck. Dessutom finns det nya formuleringar som stärker trygghet och studiero.

Nytt i läroplanernas inledande delar

Grundsärskolan blir anpassad grundskola 2023

Regeringen har fattat beslut om flera ändringar i skollagen som syftar till stärkt elevhälsa och utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Ändringarna börjar att gälla den 2 juli 2023. Några av ändringarna rör benämningar som förekommer i skollagen:

 • Grundsärskolan byter namn till anpassad grundskola.
 • Benämningen träningsskola tas bort.
 • Uttrycket utvecklingsstörning ersätts av intellektuell funktionsnedsättning.

Nya namn på skolformerna samt stärkt utbildning

Nya bestämmelser för betygsättning

I de kursplaner som började gälla hösten 2022 är kunskapskraven ändrade. De har bytt namn till betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper och är mindre omfattande och detaljerade än tidigare.

Det har också införts också nya bestämmelser för betygssättning. De innebär att kravgränserna för betygen D-A inte längre är lika skarpa. På så sätt får lärare som sätter betyg större möjligheter att göra en sammantagen bedömning och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper med hjälp av betygskriterierna. För betyget E behålls regeln om att elevens kunskaper måste motsvara samtliga betygskriterier.

Skolverket har också tagit fram nya allmänna råd om betyg och prövning.

Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd

Stöd i arbetet

Vi har mer material för lärare, rektorer och skolchefer om de ändrade läroplanerna, kursplanerna och bestämmelserna för betygssättning.

För dig som är rektor eller skolchef

För dig som är rektor eller skolchef finns en sida med förslag på hur ni steg för steg kan planera och organisera implementering av styrdokument som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Så kan ni implementera ändrade styrdokument

Det finns också en sida med information om sådant som är bra att tänka på vid implementeringen av kursplanerna och läroplanerna.

Bra att tänka på när ni implementerar ändrade kursplaner och läroplaner 2022

För dig som är lärare

För dig som är lärare finns ett övergripande material om hur du och dina kollegor kan arbeta med kursplanerna.

Sätt er in i kursplaner och läroplaner inför hösten 2022

Det finns också ämnessidor med information om ändringarna i varje ämne, jämförelsedokument och diskussionsfrågor. På ämnessidorna hittar du också kommentarmaterialen. De ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna.

Ämnessidor för ändrade kursplaner 2022

Filmserien Läroplanerna i fokus innehåller föreläsningar med olika teman som kopplar till de ändrade läroplanerna och kursplanerna.

Föreläsningsserien Läroplanerna i fokus

Så fungerar läroplaner och kursplaner

Det är läroplanen och kursplanerna som styr utbildningen och undervisningen i grundskolan. De är också avgörande för likvärdigheten i skolan. De här texterna tydliggör hur kursplanen och kriterierna är uppbyggda, hur de olika delarna förhåller sig till varandra och hur det är tänkt att lärare ska använda dem för att planera och genomföra undervisningen samt sätta betyg.

Film: Vad är en kursplan? (2:47 min)

Den här filmen beskriver vad en kursplan är och förklarar kursplanens tre delar: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Filmen är grundläggande och vänder sig i första hand till den som vill få koll på hur kursplaner används i undervisningen. Filmen kan också passa bra att visa på föräldramöten.

Har du frågor?

Har du frågor om de ändrade kursplanerna eller om informationen på den här sidan? Välkommen att mejla eller ringa Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta upplysningstjänsten

Mer information

Läs vår redovisning till regeringen den 18 december 2019.

Förslag till ändringar i kursplaner, kunskapskrav och ämnesplaner

Frågor och svar

Senast uppdaterad 10 januari 2023

Frågor och svar

De nationella proven kommer att justeras utifrån de ändrade läroplanerna.

Vi kommer inte att ändra de obligatoriska nationella bedömningsstöden i årskurs 1 respektive kartläggningsmaterialet i förskoleklass, som alla siktar mot lågstadiets kursplaner och kriterier för bedömning. Det beror på att ändringarna i kursplanerna i just ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik är väldigt små för årskurs 1–3.

Vi informerar om förändringar i prov och bedömningsstöd på skolverket.se och i Skolverkets nyhetsbrev.

Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev

Bedömningen är att de nuvarande skrivningarna i läroplanen om fysisk aktivitet och rörelse är tillräckliga. Arbetet med mer rörelse i skolan är viktigt men kan aktualiseras på andra sätt än genom ändringar i läroplanen.

Vi planerar att det ska finnas tryckta läroplaner vid skolstarten hösten 2022.

Nej, allt material finns bara på svenska.

De inledande delarna i läroplanen ska även förskoleklassen och fritidshemmet följa och förändringarna påverkar därför även dessa verksamheter. I de delar som specifikt gäller för förskoleklassen respektive fritidshemmet har däremot inga ändringar gjorts.