Nytt i läroplanernas inledande delar 2022

På den här sidan hittar ni information om de nya formuleringarna i de inledande delarna i alla läroplaner utom i förskolans läroplan. Formuleringarna handlar om jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer, andra delar av skolans värdegrundsarbete samt om trygghet och studiero. Ändringarna gäller från hösten 2022.

Illustration av två lärare som resonerar framför en låg skolbyggnad i bakgrunden.

Det här är nytt i läroplanernas inledande delar

De inledande delarna i läroplanerna innehåller både helt nya formuleringar och en del omformuleringar. De påverkar både undervisningen och hela skolans värdegrundsarbete.

 • Kunskapsområdet sex- och samlevnad är stärkt och har bytt namn till sexualitet, samtycke och relationer.
 • Nya formuleringar om jämställdhet finns sedan 2018 på grundskolenivå men är nya på gymnasial nivå och i vuxenutbildningen. De handlar bland annat om skolans ansvar för att synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling.
 • I andra delar av skolans värdegrundsarbete handlar formuleringarna bland annat om skolans ansvar för att förebygga och motverka olika former av intolerans, våld och förtryck.
 • I läroplanerna på grundskolenivå och gymnasial nivå har det kommit nya formuleringar som stärker trygghet och studiero.

Se filmer om ändringarna

Film: Fem frågor om ändringar i läroplanernas inledande delar (tid 04:05)

Den här filmen introducerar ändringarna i läroplanernas inledande delar genom att besvara fem vanliga frågor. Filmen vänder sig till dig som arbetar i förskoleklass, fritidshem, grundskola och motsvarande skolformer, gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

Film: Fem frågor om ändringar i läroplanens inledande delar inom vuxenutbildningen (tid 03:32)

Den här filmen vänder sig till dig som arbetar inom vuxenutbildningen. Filmen introducerar ändringarna i läroplanernas inledande delar genom att besvara fem vanliga frågor.

Kort om de inledande delarna i läroplanerna

Alla skolformer har en egen läroplan. I läroplanernas inledande delar anges skolans värdegrund och uppdrag. Där finns också övergripande mål och riktlinjer, dels sådana som gäller för alla i skolan, dels sådana som gäller för lärare. Det står också vilket ansvar rektorn har. De inledande delarna i läroplanerna gäller för skolans och lärares arbete oberoende av vilket ämne en lärare undervisar i. De inledande delarna i de olika läroplanerna har likheter, men de är inte identiska eftersom de är skrivna utifrån varje skolforms särskilda förutsättningar.

De nya formuleringarna i olika skolformer

Här kan du läsa om de nya formuleringarna i de inledande delarna i läroplanerna i olika skolformer. Du kan också läsa de inledande delarna i sin helhet.

Sexualitet, samtycke och relationer

Kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer ska bland annat:

 • främja elevernas hälsa och välbefinnande
 • stärka förmågan att göra medvetna och självständiga val
 • bidra till förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen av samtycke
 • omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck
 • utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.

Rektorn har fått ett tydligare ansvar för att kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i utbildningen.

Jämställdhet

Skolan ska enligt formuleringarna om jämställdhet bland annat:

 • främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet
 • synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling
 • utveckla elevernas förståelse av hur olika föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter samt deras förmåga att kritiskt granska hur könsmönster kan begränsa människors livsval och livsvillkor.

Rektorn ansvarar för att utbildningen och undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv och organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet.

Annat värdegrundsarbete

Formuleringar om andra delar av värdegrundsarbetet belyser bland annat skolans roll för elevernas trygghet och självkänsla samt att skolan ska gestalta och förmedla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s barnkonvention. Formuleringarna handlar till exempel om att:

 • eleverna ska få kännedom om hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan
 • skolans mål är att varje elev ska respektera andras egenvärde samt deras kroppsliga och personliga integritet
 • intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser
 • alla i skolan ska utgå från ett demokratiskt och normmedvetet förhållningssätt.

Här kan du läsa de inledande delarna i läroplanerna som gäller från den 1 juli 2022. Nya och ändrade formuleringar är markerade.

Läs de inledande delarna i läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen (Lgr22)

Läs de inledande delarna i läroplanen för grundsärskolan (Lgrsär22)

Läs de inledande delarna i läroplanen för sameskolan, fritidshemmet och förskoleklassen (Lsam22)

Läs de inledande delarna i läroplanen för specialskolan, fritidshemmet och förskoleklassen (Lspec22)

Sexualitet, samtycke och relationer

Kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer ska bland annat:

 • främja elevernas hälsa och välbefinnande
 • stärka förmågan att göra medvetna och självständiga val
 • bidra till förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen av samtycke
 • omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck
 • utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.

Rektorn har fått ett tydligare ansvar för att kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i utbildningen.

Jämställdhet

Skolan ska enligt formuleringarna om jämställdhet bland annat

 • främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet
 • synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling
 • utveckla elevernas kunskaper om könsmönster och hur de kan påverka människors livsval och livsvillkor
 • utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska hur normer, värderingar och strukturer kan begränsa kvinnors och mäns makt att forma såväl samhället som sina egna liv.

Rektorn ansvarar för att utbildningen och undervisningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv och organiseras så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet. Oavsett om utbildningen är förlagd till en arbetsplats eller äger rum i skolan ska den präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Annat värdegrundsarbete

Formuleringar om andra delar av värdegrundsarbetet belyser bland annat att skolan ska gestalta och förmedla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s barnkonvention och att utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter. Formuleringarna handlar till exempel om att:

 • alla i skolan ska utgå från ett demokratiskt och normmedvetet förhållningssätt
 • skolans mål är att varje elev ska respektera andras egenvärde samt deras kroppsliga och personliga integritet
 • intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser.

Här kan du läsa de inledande delarna i läroplanerna som gäller från den 1 juli 2022. Nya och ändrade formuleringar är markerade.

Läs de inledande delarna i läroplanen för gymnasieskolan (Lgy11) Länk till annan webbplats.

Läs de inledande delarna i läroplanen för gymnasiesärskolan (Lgysär11) Länk till annan webbplats.

Sexualitet, samtycke och relationer

Vuxenutbildningen ska ge eleverna möjlighet att diskutera frågor som rör sexualitet, samtycke, relationer och hälsa. Utbildningen ska bland annat:

 • bidra till förståelse för egna och andras rättigheter och skyldigheter samt förmedla betydelsen av samtycke och respekt
 • kritiskt granska maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck.

Jämställdhet

Skolan ska enligt formuleringarna om jämställdhet bland annat:

 • främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet
 • synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling
 • utveckla elevernas kunskaper om könsmönster och hur de kan påverka människors livsval och livsvillkor
 • utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska hur normer, värderingar och strukturer kan begränsa kvinnors och mäns makt att forma såväl samhället som sina egna liv.

Rektorn ansvarar för att utbildningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv och organiseras så att eleverna får möjlighet att mötas och arbeta tillsammans oberoende av könstillhörighet. Även då utbildningen är förlagd till en arbetsplats ska den präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Annat värdegrundsarbete

Formuleringar om andra delar av värdegrundsarbetet belyser bland annat att:

 • utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter
 • intolerans, förtryck och våld, till exempel rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser.

Här kan du läsa de inledande delarna i läroplanen som gäller från den 1 juli 2022. Nya och ändrade formuleringar är markerade.

De inledande delarna i läroplanen för vuxenutbildningen (Lvux12) Länk till annan webbplats.

Reflektera och diskutera

Det är bra att reflektera över vad ni redan nu gör som fungerar bra och diskutera vad ni behöver utveckla.

Diskussionsfrågor

Läs de inledande delarna i läroplanen för den skolform ni undervisar i.

Diskutera hur ni arbetar idag och hur ni kan utveckla undervisningen i linje med läroplansändringarna.

 1. Kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer finns i de inledande delarna i läroplanerna för grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, men det är även ämnesintegrerat och en del av kurs- och ämnesplanerna. Hur kan området behandlas i era ämnen?
 2. I de inledande delarna av läroplanen för vuxenutbildningen presenteras ett antal perspektiv som ska belysas i undervisningen. Ett av dem är sexualitet, samtycke, relationer och hälsa. Hur kan området behandlas i era ämnen?
 3. Hur kan ni i undervisningen synliggöra och diskutera könsmönster som kan påverka människors möjligheter och val?
 4. Hur kan ni utveckla arbetet med ett normmedvetet och demokratiskt förhållningssätt?
 5. Hur kommer de nya formuleringarna om bland annat våld, förtryck, rasism, sexism och hedersrelaterat våld och förtryck att påverka ert arbete?

Föreläsningsserien Läroplanerna i fokus

I serien Läroplanerna i fokus hittar ni filmade föreläsningar med olika teman som kopplar till de ändrade läroplanerna och kursplanerna. Till varje film finns det frågor som ni kan använda i era kollegiala diskussioner. Föreläsningarna vänder sig främst till dig som är lärare, men kan även vara intressanta för rektorer, skolchefer och annan skolpersonal.

Föreläsningsserien Läroplanerna i fokus

Senast uppdaterad 30 december 2022

Frågor och svar

Ja, formuleringarna i läroplanens inledande delar gäller också för fritidshemmet och förskoleklassen.

Det är inte Skolverket utan din rektor som beslutar om kompetensutveckling på din skola. Fråga hen vad som gäller.