Beställa och hantera prov i komvux på gymnasial nivå

Det är rektorn som ansvarar för att beställa nationella prov och det gäller även om utbildningen är utlagd på entreprenad. Rektorn ansvarar också för att proven hanteras enligt de regler och instruktioner som finns. Vi har stramat upp reglerna för att förhindra risken för spridning.

Beställa nationella prov

Det är huvudmannens rektor som ansvarar för att beställa nationella prov. Om verksamheten är upphandlad och utlagd på entreprenad av en kommunal huvudman ansvarar den kommunala huvudmannens rektor för beställning av proven.

Utbildningsanordnare med betygsrätt som bedriver utbildning i egen regi som motsvarar kommunal vuxenutbildning kan endast beställa prov för de kurser och ämnen som de har betygsrätt för.

Beställningsbrev för nationella prov i kommunal vuxenutbildning VT 2023 Pdf, 194 kB, öppnas i nytt fönster.

Saknar du dina inloggningsuppgifter, behöver du se hur många prov du har beställt eller är det provmaterial som inte kommit fram i tid?

Kontakta Skolverkets distributör Exakta Print.

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Hantera nationella prov säkert

Den kommunala vuxenutbildningen är en flexibel utbildning med löpande kursstarter och kursslut. Det här ställer särskilda krav på att hanteringen av provmaterial sker på ett säkert sätt. Säkerhetsrutinerna måste vara tillförlitliga så att proven kan användas på det sätt som det är tänkt även om samma prov används vid upprepade tillfällen.

Det finns regler och instruktioner som beskriver hur verksamheter ska hantera de nationella proven. Det är viktigt att rektorer, lärare och andra som arbetar i verksamheten känner till och följer dessa.

Utbildningsanordnare har en skyldighet att hantera och genomföra proven på ett sätt som förhindrar fusk. Om detta inte görs uppfylls inte provens syften och eleverna missar en chans till bedömning utifrån nationellt framtagna prov.

Hanteringsinstruktioner Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för att förhindra spridning Pdf, 76 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leverans av prov och bedömningsanvisningar

Proven skickas ut till skolorna nära det datum då provet ska genomföras. Bedömningsanvisningarna skickas ut när proven har genomförts och når skolan i anslutning till provdatum.

Provens förslutningar får öppnas tidigast på provdagens morgon

Det gäller för första provdatumet. Rektorn ska i god tid före provdatumet ha beslutat om eventuella anpassningar för enskilda elever vid genomförandet. Vissa anpassningar kan motivera att provens förslutningar öppnas dagen innan. Att en elev är i behov av förlängd provtid eller raster är inte skäl nog för att öppna proven i förtid.

Anpassa prov på komvux

Proven påbörjas tidigast klockan 9.00 vid första provdatum

På det första provdatumet får proven genomföras tidigast klockan 9.00. Tidpunkten för start är reglerad i en föreskrift. Det är inte tillåtet att flytta starttiden på grund av raster, lunch eller andra anledningar.

Mobiltelefon får inte användas

Mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning är inte tillåtna hjälpmedel under provgenomförandet. Mer information finns i häftet Lärarinformation för respektive prov.

Utse en administrativt ansvarig person på skolan

Vi rekommenderar att rektorn utser en administrativt ansvarig person som ser till att proven hanteras på ett säkert sätt på skolan.

Proven ska förvaras inlåsta

Proven ska förvaras inlåsta på ett sådant sätt att innehållet inte blir känt. Om proven tas fram för att användas ska de omedelbart låsas in igen efteråt.

Se över rutiner vid mottagande av prov

Skolan ska ha rutiner för att ta emot en leverans av ett prov på ett sådant sätt att det säkerställs att provets innehåll inte blir känt.

Om din skola har avtalet LUK (leverans utan kvittens) med Postnord så medför det en ökad risk för spridning. De nationella proven kan då lämnas i skolans lokaler utan att någon har kvitterat leveransen.

Vi rekommenderar att skolans rektor ser över avtalet med Postnord och ändrar till leverans med kvittens. Kontakta er kundansvarig inom Postnord för att få besked om er skola har ett LUK-avtal eller inte. När en ändring av avtalet är gjord får Postnord inte lämna leveranser till skolan utan att någon kvitterat leveransen. Om inte någon finns på plats för att ta emot, går leveransen tillbaka till terminal och aviseras. Leveransen kan då hämtas på angivet utlämningsställe.

Observera att om ett LUK-avtal avslutas gäller detta alla leveranser från Postnord. Skolan kan alltså inte ha särskilda avtal för vissa leveranser. Skolverket som i det här fallet är avsändare har inte möjlighet att ändra avtalet för leveranser. Det är upp till mottagaren att avtala med Postnord om leveranser ska ske med eller utan kvittens.

 

Informera elever om nationella prov

Som stöd i din kommunikation med eleverna finns informationsbrev om de nationella proven. Breven finns även översatta till ett antal olika språk.  Översättningar kommer att publiceras inom kort.

Nationella prov påverkas av reviderade ämnesplaner från och med november 2021

Reviderade ämnesplaner i engelska och matematik börjar gälla inom kommunal vuxenutbildning 1 januari 2022, för alla kurser som startar efter detta datum. (Kurser som påbörjats innan 1 januari 2022 omfattas av tidigare ämnesplan.)

När ämnesplaner revideras kan det innebära förändringar av innehållet i de nationella proven. Förändringarna kan handla om såväl uppgifter som bedömningsanvisningar.

De första nationella prov som hör till de nya ämnesplanerna är de prov som får genomföras tidigast i november respektive december 2021.

Att proven finns tillgängliga tidigare än nya ämnesplaner börjar gälla på komvux beror på att ämnesplanerna börjar gälla vid tidigare datum i gymnasieskolan.

Välj prov som hör till den ämnesplan undervisningen följt

Matematik

De första nationella prov som hör till den nya ämnesplanen i matematik är de prov som får genomföras tidigast i december 2021. Från och med 1 januari 2022 rekommenderar Skolverket att verksamheterna endast använder prov som hör till den nya ämnesplanen.

Undantag är om kursen läses efter den tidigare ämnesplanen, den som gäller till och med 31 december 2021. Då rekommenderas verksamheten att använda prov som är utformade efter den föregående ämnesplanen.

Engelska

De första nationella prov som hör till den nya ämnesplanen i engelska är de prov som får genomföras tidigast i november 2021 (muntlig del redan v 42).

Välj i första hand prov som stämmer med den ämnesplan som undervisningen följt.

I engelska ger dock prov utformade utifrån tidigare ämnesplan fortsatt fullgott stöd vid betygssättningen och kan användas även efter att den reviderade ämnesplanen börjat gälla.

Om du använder ett prov som inte hör till den ämnesplan undervisningen följt, tänk på att bedömningsanvisningarna är skrivna utifrån en annan ämnesplan den än undervisningen följt.

Senast uppdaterad 17 januari 2023