Styrdokumenten sätter ramarna för ditt arbete

Här kan du läsa om de viktigaste styrdokumenten för dig som lärare i komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå: läroplanen och kursplanerna. Utbildningen regleras även i skollagen och förordning om vuxenutbildning.

Kommunal vuxenutbildning (komvux) består av fem skolformsdelar: komvux på grundläggande nivå, komvux på gymnasial nivå, komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå, komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå, komvux i svenska för invandrare (sfi).

Skolformsdelarna har en gemensam läroplan men olika kurs- och ämnesplaner. Utgångspunkten för utbildningen av en enskild elev ska vara elevens behov och förutsättningar. Hemkommunen ansvarar för att det upprättas en individuell studieplan för varje elev.

Läroplanens uppbyggnad

Läroplanen består av två delar:

  • Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund.
  • Övergripande mål och riktlinjer.

De gäller för verksamhetens och lärarens arbete oberoende av vilken kurs som lärare undervisar i.

Hur används kursplanen?

När läraren planerar och genomför sin undervisning tar hen sin utgångspunkt i syftet och det centrala innehållet. Där beskrivs vad eleverna ska lära sig och vilka förmågor, attityder och förhållningssätt som undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla. Läraren avgör hur det centrala innehållet ska behandlas på bästa sätt utifrån sina elever och sin yrkeskunskap.

Betyg sätts efter avslutad kurs. Vid betygssättning använder läraren betygskriterierna. De ska läsas och tolkas utifrån syftet och det centrala innehållet samt den undervisning som läraren har bedrivit. I kurser som motsvarar utbildning inom ämnesområden i anpassade grundskolan finns kriterier för bedömning av kunskaper. Läraren ska bedöma om eleven har nått grundläggande eller fördjupade kunskaper. I dessa kurser sätts inte betyg efter avslutad kurs. I stället ska ett intyg utfärdas om att eleven har deltagit i kursen.

Skolverkets publikation Så använder du kursplanerna inom kommunal vuxenutbildning ger dig fördjupad information och exempel i olika ämnen på hur kursplanerna är uppbyggda, hur deras olika delar förhåller sig till varandra samt om betygsskalan och betygssättning.

Så använder du kursplanerna inom kommunal vuxenutbildning

Läs de ämnesspecifika kommentarmaterialen Länk till annan webbplats.

Delkurser och orienteringskurser

De nationella kurserna kan delas upp i delkurser. Det är rektorn som beslutar om nationella kurser ska delas upp i delkurser och hur många verksamhetspoäng varje delkurs ska omfatta.

Förutom nationella kurser får det även finnas orienteringskurser. Läs mer om orienteringskurser här:

Anordna orienteringskurser inom komvux Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 29 september 2023

Innehåll på denna sida

    Relaterat