Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
sfi9

Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Utbildningens syfte

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. En elev med ett annat modersmål än svenska ska inom utbildningen få lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier. Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. En elev som inte är funktionellt litterat eller har ett annat skriftsystem än det latinska alfabetet ska få grundläggande läs- och skrivundervisning inom ramen för utbildningen.

Utbildningen ska rikta sig till personer som har olika erfarenheter, livssituation, kunskaper och studiemål. Undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.

Utbildningen ska, med utgångspunkt från individens behov, kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter, till exempel arbetslivs- och samhällsorientering, validering, praktik eller annan utbildning. Undervisningen måste därför utformas så flexibelt som möjligt när det gäller tid, plats, innehåll och arbetsformer.

Utbildningens mål och karaktär

Genom undervisningen i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska eleven ges förutsättningar att utveckla

- sin förmåga att läsa och skriva svenska,

- sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang,

- sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer,

- ett gott uttal,

- insikter i hur man lär sig språk,

- inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling,

- sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt

- sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare karaktäriseras av att eleven utvecklar en kommunikativ språkförmåga. Detta innebär att eleven kan kommunicera, såväl muntligt som skriftligt, utifrån sina behov. Den kommunikativa språkförmågan innefattar olika kompetenser som samverkar och kompletterar varandra. En kommunikativ språkförmåga förutsätter därför både tillgång till ett språkligt system och kunskaper om hur detta system används.

Undervisningen ska ge eleven möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter av olika slag för att kunna göra relevanta språkliga val i förhållande till den aktuella kommunikativa situationen. Kunskap om det språkliga systemet innefattar ord, fraser, uttal och grammatiska strukturer, medan kunskap om språkanvändningen handlar om hur man bygger upp en text och gör funktionella språkliga val och anpassningar i förhållande till mottagare och syfte. En viktig kompetens är även att kunna använda strategier och olika medier för att på det mest effektiva sättet få fram sitt budskap.

I undervisningen ska eleven möta olika slags texter där ord, bild och ljud samspelar såväl med som utan digitala verktyg. Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar en medvetenhet om hur språkinlärning går till och en insikt i det egna lärandet. Eleven ska också ges möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i Sverige.

Undervisningen ska även bidra till att eleven utvecklar sin kompetens att använda digital teknik, relevanta verktyg och medier för information, kommunikation och lärande.

Genom undervisningen i grundläggande läs- och skrivinlärning ska eleven ges möjlighet att

- utveckla sin förståelse för hur skrift förmedlar budskap och hur språket är uppbyggt,

- utveckla sin förmåga att använda språket i olika sammanhang,

- tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket,

- använda läsning och skrivning för att lära, förstå och uttrycka sig,

- bli medveten om hur man lär sig språk,

- utveckla några enkla strategier för läsning och skrivning med olika syften, samt

- använda digital teknik och relevanta hjälpmedel för läs- och skrivinlärning.

Utbildningens uppbyggnad

Den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3 samt fyra olika kurser, A, B, C och D. Studieväg 1 utgörs av kurserna A, B, C och D, studieväg 2 av kurserna B, C och D och studieväg 3 av kurserna C och D. De olika studievägarna riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Studievägarna visar på vilken ingångskurs och progressionstakt som är lämplig. En elev påbörjar sina studier inom den studieväg och på den kurs inom studievägen som bäst passar hans eller hennes individuella förutsättningar. Kunskapskraven för en kurs är desamma oavsett studieväg.

Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund och studieväg 3 till dem som är vana att studera.

Bedömningen av vilken studieväg som är lämplig för en elev och vilken kurs inom studievägen eleven bör börja på ska utgå från en kartläggning av hans eller hennes kunskaper, förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kraven.

Kurserna på de tre studievägarna får olika utformning beroende på elevens studievana, utbildningsbakgrund och kunskaper i svenska vid kursstarten.

En elev kan avsluta den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare efter respektive kurs. Alla elever ska dock ges möjlighet att studera till och med kurs D inom sin studieväg, med den anpassning som krävs för att eleverna ska nå kunskapskraven.

Grundläggande läs- och skrivinlärning

Utbildningen avseende grundläggande läs- och skrivinlärning vänder sig till personer utan tidigare utbildning och till personer som har kort utbildning och som inte är funktionellt litterata. Genom undervisningen inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och i huvudsak på studieväg 1 ska eleven få möjlighet att förvärva grundläggande läs- och skrivfärdigheter, vilket inbegriper att fördjupa och automatisera sina kunskaper. Att bli funktionellt litterat i grundläggande bemärkelse kan ta lång tid.

Undervisning i grundläggande läs- och skrivinlärning kan även behövas på studieväg 2 och 3 för elever som är litterata om eleven inte behärskar det latinska alfabetet. I detta fall ser lärprocessen annorlunda ut.

Utbildningen avseende grundläggande läs- och skrivinlärning knyts inte till någon av kurserna A-D, utan utgör en egen del som kombineras med dessa kurser. Det är alltså en process som kan pågå under hela den tid som eleven deltar i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, för att färdigheterna ska hinna automatiseras.

Undervisning i grundläggande läs- och skrivinlärning kan ske på elevens modersmål eller ett annat språk som eleven behärskar.

Bedömning

Utgångspunkten för bedömningen ska vara elevens förmåga att använda det svenska språket på ett begripligt sätt i olika syften i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier. Bedömningen ska omfatta elevens kunskaper i enlighet med kunskapskrav för betygen A, B, C, D och E. Kunskapskraven är formulerade utifrån fem kunskapsområden: hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet. Kunskapsområdena ska inte bedömas fristående från varandra utan läraren måste göra en helhetsbedömning av elevens språkliga förmåga och utgå från vad eleven faktiskt klarar av språkligt. Den språkliga korrektheten ska relateras till den innehållsliga och språkliga komplexiteten.

Enligt 20 kap. 35 § skollagen (2010:800) ska betyg sättas på varje avslutad kurs. Inom den del av utbildningen som gäller grundläggande läs- och skrivinlärning sätts inte betyg.

Kurser

Kurs A (SFIKUA91)

Kunskapskrav

Hörförståelse

Eleven kan med stöd förstå tydligt, enkelt tal i konkreta, vardagsnära situationer.

Betyget E

Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i korta återberättade vardagliga händelser samt anpassad och tydlig information som är av intresse för eleven.

Eleven visar sin förståelse för enkla och vanligt förekommande muntliga instruktioner genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven förstår enkla fraser och meningar i korta återberättade vardagliga händelser samt anpassad och tydlig information som är av intresse för eleven.

Eleven visar sin förståelse för enkla och vanligt förekommande muntliga instruktioner genom att på ett fungerande sätt agera utifrån dem.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven förstår sammanhängande fraser och meningar i korta återberättade vardagliga händelser samt anpassad och tydlig information som är av intresse för eleven.

Eleven visar sin förståelse för enkla och vanligt förekommande muntliga instruktioner genom att på ett väl fungerande sätt agera utifrån dem.

Läsförståelse

Eleven kan hämta, läsa och förstå enkel information i konkreta, vardagsnära situationer.

Betyget E

Eleven hämtar och förstår information i form av vanliga ord och symboler samt mycket enkla fraser.

Eleven läser och förstår anpassade och mycket enkla texter om något välbekant ämne.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven hämtar och förstår information i form av vanliga ord och symboler samt enkla fraser.

Eleven läser och förstår anpassade enkla texter om något välbekant ämne.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven hämtar och förstår information i form av symboler, enkla fraser och meningar.

Eleven läser och förstår korta, enkla texter om något välbekant ämne.

Muntlig interaktion

Eleven kan etablera social kontakt och med stöd kommunicera i konkreta, vardagsnära situationer.

Betyget E

Eleven deltar i mycket enkla, vardagliga samtal genom att använda ord och enkla hälsnings-, artighets- och avskedsfraser samt ställa och besvara enkla frågor utifrån konkreta behov.

Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt gester, frågor och andra strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven deltar i mycket enkla, vardagliga samtal genom att använda ord och vanliga fraser samt ställa och besvara enkla frågor utifrån konkreta behov.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt gester, frågor och andra strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven deltar i mycket enkla, vardagliga samtal genom att använda ord, fraser och meningar samt ställa och besvara enkla frågor utifrån konkreta behov.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt gester, frågor och andra strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Muntlig produktion

Eleven kan med stöd kommunicera med ett enkelt språk i några situationer som rör den egna personen.

Betyget E

Eleven berättar med vanliga ord och enkla fraser om personliga förhållanden och erfarenheter.

Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt gester och andra strategier för att göra sig förstådd.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven berättar med ord och vanliga fraser om personliga förhållanden och erfarenheter.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt gester och andra strategier för att göra sig förstådd.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven berättar med sammanhängande fraser och meningar om personliga förhållanden och erfarenheter.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt gester och andra strategier för att göra sig förstådd.

Skriftlig färdighet

Eleven kan hantera skrift i några vardagsnära situationer.

Betyget E

Eleven skriver med enkla ord och symboler personliga uppgifter i några vanligt förekommande situationer.

Eleven skriver på ett i huvudsak fungerande sätt av viktig information efter personliga behov.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven skriver med ord, symboler och enkla fraser personliga uppgifter i några vanligt förekommande situationer.

Eleven skriver på ett fungerande sätt av viktig information efter personliga behov.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven skriver med ord, symboler och fraser personliga uppgifter i några vanligt förekommande situationer.

Eleven skriver på ett väl fungerande sätt av viktig information efter personliga behov.

Kurs B (SFIKUB91, SFIKUB92)

Kunskapskrav

Hörförståelse

Eleven kan förstå tydligt, enkelt tal i vanliga situationer i vardagslivet.

Betyget E

Eleven visar sin förståelse för korta återberättade händelser, samtal, information och anpassade nyheter om välbekanta ämnen genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet.

Eleven visar sin förståelse för korta och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner i vardagslivet genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven visar sin förståelse för korta återberättade händelser, samtal, information och anpassade nyheter om välbekanta ämnen genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer.

Eleven visar sin förståelse för korta och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner i vardagslivet genom att på ett fungerande sätt agera utifrån dem.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven visar sin förståelse för korta återberättade händelser, samtal, information och anpassade nyheter om välbekanta ämnen genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer och enstaka nyanser.

Eleven visar sin förståelse för korta och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner i vardagslivet genom att på ett väl fungerande sätt agera utifrån dem.

Läsförståelse

Eleven kan läsa, förstå och använda enkla texter i bekanta situationer i vardagslivet.

Betyget E

Eleven läser anpassade berättande och beskrivande texter om välbekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet.

Eleven visar sin förståelse för personliga meddelanden, konkret information och korta, tydliga och enkla instruktioner genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån detta.

Eleven väljer och använder några lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven läser anpassade berättande och beskrivande texter om välbekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer.

Eleven visar sin förståelse för personliga meddelanden, konkret information och korta, tydliga och enkla instruktioner genom att på ett fungerande sätt agera utifrån detta.

Eleven väljer och använder några lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven läser anpassade berättande och beskrivande texter om välbekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer och enstaka nyanser.

Eleven visar sin förståelse för personliga meddelanden, konkret information och korta, tydliga och enkla instruktioner genom att på ett väl fungerande sätt agera utifrån detta.

Eleven väljer och använder några lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Muntlig interaktion

Eleven kan med stöd kommunicera i vanliga situationer i vardagslivet.

Betyget E

Eleven deltar i enkla samtal om välbekanta ämnen genom att framföra och reagera på påståenden, åsikter och önskemål samt ställa och besvara frågor på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven deltar i enkla samtal om välbekanta ämnen genom att framföra och reagera på påståenden, åsikter och önskemål samt ställa och besvara frågor på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven deltar i enkla samtal om välbekanta ämnen genom att framföra och reagera på påståenden, åsikter och önskemål samt ställa och besvara frågor på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Muntlig produktion

Eleven kan med stöd kommunicera med ett enkelt språk och med hjälp av gester i vanliga situationer i vardagslivet.

Betyget E

Eleven berättar i enkel form om personliga erfarenheter och välbekanta personer, platser och händelser.

Eleven uttrycker sig begripligt och till viss del sammanhängande.

Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt några strategier för att göra sig förstådd.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven berättar i utvecklad form om personliga erfarenheter och välbekanta personer, platser och händelser.

Eleven uttrycker sig relativt tydligt och sammanhängande.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt några strategier för att göra sig förstådd.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven berättar i välutvecklad form om personliga erfarenheter och välbekanta personer, platser och händelser.

Eleven uttrycker sig tydligt och väl sammanhängande.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt några strategier för att göra sig förstådd.

Skriftlig färdighet

Eleven kan skriva några enkla texter för att kommunicera i vanliga situationer i vardagslivet.

Betyget E

Eleven skriver enkla och begripliga korta meddelanden, hälsningar och texter om sig själv och upplevda händelser.

Eleven skapar i huvudsak fungerande sammanhang i sina texter.

Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt några strategier för skrivande.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven skriver enkla och relativt tydliga korta meddelanden, hälsningar och texter om sig själv och upplevda händelser.

Eleven skapar fungerande sammanhang i sina texter.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt några strategier för skrivande.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven skriver enkla och tydliga korta meddelanden, hälsningar och texter om sig själv och upplevda händelser.

Eleven skapar väl fungerande sammanhang i sina texter.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt några strategier för skrivande.

Kurs C (SFIKUC91, SFIKUC92, SFIKUC93)

Kunskapskrav

Hörförståelse

Eleven kan förstå tydligt, enkelt tal i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Betyget E

Eleven visar sin förståelse för återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information och korta nyheter som rör bekanta ämnen genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet.

Eleven visar sin förståelse för enkla och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven visar sin förståelse för återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information och korta nyheter som rör bekanta ämnen genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer.

Eleven visar sin förståelse för enkla och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner genom att på ett fungerande sätt agera utifrån dem.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven visar sin förståelse för återberättade händelser, beskrivningar, samtal, information och korta nyheter som rör bekanta ämnen genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer och vissa nyanser.

Eleven visar sin förståelse för enkla och tydliga muntliga meddelanden och instruktioner genom att på ett väl fungerande sätt agera utifrån dem.

Läsförståelse

Eleven kan läsa, förstå och använda enkla, vanligt förekommande texter i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Betyget E

Eleven läser korta berättande och beskrivande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet.

Eleven hämtar specifik information i enkla faktaorienterade texter, tabeller och diagram och för enkla resonemang om informationen.

Eleven visar sin förståelse för korta, tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.

Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven läser korta berättande och beskrivande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer.

Eleven hämtar specifik information i enkla faktaorienterade texter, tabeller och diagram och för utvecklade resonemang om informationen.

Eleven visar sin förståelse för korta, tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett fungerande sätt agera utifrån dem.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven läser korta berättande och beskrivande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer och vissa nyanser.

Eleven hämtar specifik information i enkla faktaorienterade texter, tabeller och diagram och för välutvecklade resonemang om informationen.

Eleven visar sin förståelse för korta, tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett väl fungerande sätt agera utifrån dem.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.

Muntlig interaktion

Eleven kan, med viss anpassning till syfte och samtalspartner, kommunicera med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Betyget E

Eleven deltar i enkla samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att framföra och efterfråga åsikter, tankar och information på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier som underlättar interaktionen.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven deltar i enkla samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att framföra och efterfråga åsikter, tankar och information på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt strategier som underlättar interaktionen.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven deltar i enkla samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att framföra och efterfråga åsikter, tankar och information på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt strategier som underlättar interaktionen.

Muntlig produktion

Eleven kan, med viss anpassning till syfte och mottagare, kommunicera med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Betyget E

Eleven berättar om och beskriver i enkel form personliga erfarenheter och åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd och instruktioner.

Eleven uttrycker sig begripligt och till viss del sammanhängande samt visar prov på viss språklig variation.

Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven berättar om och beskriver i utvecklad form personliga erfarenheter och åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd och instruktioner.

Eleven uttrycker sig relativt tydligt och sammanhängande samt visar prov på förhållandevis god språklig variation.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven berättar om och beskriver i välutvecklad form personliga erfarenheter och åsikter om bekanta ämnen samt ger enkla råd och instruktioner.

Eleven uttrycker sig tydligt och väl sammanhängande samt visar prov på god språklig variation.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.

Skriftlig färdighet

Eleven kan skriva enkla texter, med viss anpassning till syfte och mottagare, för att kommunicera i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Betyget E

Eleven skriver sammanhängande och begripliga texter om erfarenheter, intryck och åsikter samt faktaorienterade texter om bekanta ämnen.

Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar prov på viss variation i ordförråd och meningsbyggnad.

Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för skrivande.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven skriver sammanhängande och relativt tydliga texter om erfarenheter, intryck och åsikter samt faktaorienterade texter om bekanta ämnen.

Eleven skapar fungerande struktur i sina texter och visar prov på förhållandevis god variation i ordförråd och meningsbyggnad.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt olika strategier för skrivande.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven skriver sammanhängande och tydliga texter om erfarenheter, intryck och åsikter samt faktaorienterade texter om bekanta ämnen.

Eleven skapar väl fungerande struktur i sina texter och visar prov på god variation i ordförråd och meningsbyggnad.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt olika strategier för skrivande.

Kurs D (SFIKUD91, SFIKUD92, SFIKUD93)

Kunskapskrav

Hörförståelse

Eleven kan förstå tydligt tal i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Betyget E

Eleven visar sin förståelse för berättelser, beskrivningar, samtal, diskussioner, information och nyheter som rör bekanta ämnen genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet.

Eleven visar sin förståelse för detaljerade och tydliga muntliga instruktioner genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven visar sin förståelse för berättelser, beskrivningar, samtal, diskussioner, information och nyheter som rör bekanta ämnen genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer.

Eleven visar sin förståelse för detaljerade och tydliga muntliga instruktioner genom att på ett fungerande sätt agera utifrån dem.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven visar sin förståelse för berättelser, beskrivningar, samtal, diskussioner, information och nyheter som rör bekanta ämnen genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer och vissa nyanser.

Eleven visar sin förståelse för detaljerade och tydliga muntliga instruktioner genom att på ett väl fungerande sätt agera utifrån dem.

Läsförståelse

Eleven kan läsa, förstå och använda enkla texter med viss komplexitet i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Betyget E

Eleven läser berättande, beskrivande och argumenterande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet.

Eleven hämtar specifik information i faktaorienterade texter och för enkla resonemang om informationen.

Eleven visar sin förståelse för tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett i huvudsak fungerande sätt agera utifrån dem.

Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven läser berättande, beskrivande och argumenterande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer.

Eleven hämtar specifik information i faktaorienterade texter och för utvecklade resonemang om informationen.

Eleven visar sin förståelse för tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett fungerande sätt agera utifrån dem.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven läser berättande, beskrivande och argumenterande texter om bekanta ämnen och visar sin förståelse genom att göra sammanfattningar av huvudinnehållet och kommentera väsentliga detaljer och vissa nyanser.

Eleven hämtar specifik information i faktaorienterade texter och för välutvecklade resonemang om informationen.

Eleven visar sin förståelse för tydliga instruktioner och föreskrifter genom att på ett väl fungerande sätt agera utifrån dem.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt olika lässtrategier utifrån syftet med läsningen.

Muntlig interaktion

Eleven kan, med viss anpassning till syfte och samtalspartner, kommunicera i både informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Betyget E

Eleven deltar i samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att uttrycka och bemöta åsikter med enkla argument samt framföra och efterfråga tankar och information på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier som löser problem i interaktionen.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven deltar i samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att uttrycka och bemöta åsikter med utvecklade argument samt framföra och efterfråga tankar och information på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt strategier som löser problem i interaktionen.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven deltar i samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att uttrycka och bemöta åsikter med välutvecklade argument samt framföra och efterfråga tankar och information på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt strategier som löser problem i interaktionen.

Muntlig produktion

Eleven kan, med viss anpassning till syfte och mottagare, kommunicera både i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Betyget E

Eleven berättar om och beskriver i enkel form aktuella händelser, erfarenheter, intryck och åsikter samt ger råd och instruktioner.

Eleven uttrycker sig med visst flyt och till viss del sammanhängande samt visar viss språklig variation.

Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven berättar om och beskriver i utvecklad form aktuella händelser, erfarenheter, intryck och åsikter samt ger råd och instruktioner.

Eleven uttrycker sig med relativt gott flyt och sammanhängande samt visar förhållandevis god språklig variation.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven berättar om och beskriver i välutvecklad form aktuella händelser, erfarenheter, intryck och åsikter samt ger råd och instruktioner.

Eleven uttrycker sig med gott flyt och väl sammanhängande samt visar god språklig variation.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt olika strategier för att förbättra kommunikationen.

Skriftlig färdighet

Eleven kan skriva enkla texter, med viss anpassning till syfte och mottagare, för att kommunicera både i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Betyget E

Eleven skriver med visst flyt beskrivande, redogörande och argumenterande texter om bekanta ämnen.

Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar viss variation i ordförråd och meningsbyggnad.

Eleven använder med viss säkerhet enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i sina texter.

Eleven för och sammanställer på ett i huvudsak fungerande sätt anteckningar för eget skrivande.

Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt olika strategier för skrivande.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven skriver med relativt gott flyt beskrivande, redogörande och argumenterande texter om bekanta ämnen.

Eleven skapar fungerande struktur i sina texter och visar förhållandevis god variation i ordförråd och meningsbyggnad.

Eleven använder med relativt god säkerhet både enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i sina texter.

Eleven för och sammanställer på ett fungerande sätt anteckningar för eget skrivande.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt sätt olika strategier för skrivande.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven skriver med gott flyt beskrivande, redogörande och argumenterande texter om bekanta ämnen.

Eleven skapar väl fungerande struktur i sina texter och visar god variation i ordförråd och meningsbyggnad.

Eleven använder med god säkerhet både enkla och mer avancerade grammatiska strukturer i sina texter.

Eleven för och sammanställer på ett väl fungerande sätt anteckningar för eget skrivande.

Eleven väljer och använder på ett ändamålsenligt och effektivt sätt olika strategier för skrivande.