Sekretess på prov i svenska för invandrare (sfi)

Det är viktigt att nationella prov förvaras på ett tryggt och säkert sätt så att innehållet inte blir känt för elever i förväg.

I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess för prov. De nationella proven omfattas av den här sekretessen under den tid de återanvänds av Skolverket. Bestämmelserna om sekretess gäller i kommunala och statliga skolor. Förutom offentlighets- och sekretesslagen finns även föreskrifter som beskriver hur proven ska hanteras före, under och efter provtillfället. Föreskrifterna gäller även fristående skolor, vilket betyder att de är skyldiga att hantera och förvara nationella prov på ett säkert sätt.

17 kap. 3 c § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återanvändningstid

Vi återanvänder uppgifter i prov, men aldrig ett prov i sin helhet. För att vi ska kunna göra detta finns det en återanvändningstid för alla prov. Hur länge vi planerar att återanvända ett prov framgår också av omslaget till respektive prov.

Observera att det är skillnad mellan återanvändningstid och användningstid. Återanvändningstiden är den tid ett prov omfattas av sekretess för att provkonstruktörerna ska kunna återanvända delar av ett prov. Användningstiden är den tid som skolorna enligt föreskrifter får använda provet. Vanligtvis är användningstiden för de nationella proven inom sfi tre år från och med första provdatum.

Mer information om hur länge skolorna får använda respektive prov finns här.

Första och sista provdatum Länk till annan webbplats.

Återanvändningstid för prov inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)


Kurs B

Kurs C

Kurs D

nr 6 2024

30 juni 2034

30 juni 2034

30 juni 2034

nr 5 2023

30 juni 2034

30 juni 2034

30 juni 2034

nr 4 2023

30 juni 2033

30 juni 2033

30 juni 2033

nr 3 2022

30 juni 2033

30 juni 2033

30 juni 2033

nr 2 2022

30 juni 2032

30 juni 2032

30 juni 2032

nr 1 2022

30 juni 2032

30 juni 2032

30 juni 2032

nr 19

(ej fastställd)

30 juni 2029

30 juni 2029

nr 18

30 juni 2029

30 juni 2029

30 juni 2029

nr 17

30 juni 2029

Utgår

Utgår

nr 16

30 juni 2026

30 juni 2026

30 juni 2026

nr 15

30 juni 2026

30 juni 2025

30 juni 2025

nr 14

30 juni 2025

30 juni 2025

30 juni 2025

nr 13

30 juni 2025

30 juni 2024

30 juni 2024

nr 12

30 juni 2024

30 juni 2024

30 juni 2024

nr 11

30 juni 2024

30 juni 2023

30 juni 2023

nr 10

30 juni 2023

30 juni 2023

30 juni 2023

nr 9

30 juni 2023

30 juni 2022

30 juni 2022

nr 8

30 juni 2022

30 juni 2022

30 juni 2022

nr 7

30 juni 2022

30 juni 2021

30 juni 2021

nr 6

30 juni 2021

30 juni 2021

30 juni 2021*

nr 5

30 juni 2021**

30 juni 2020

30 juni 2020

nr 4

30 juni 2020

30 juni 2020

30 juni 2020

nr 3

30 juni 2020

30 juni 2019

30 juni 2019

nr 2

30 juni 2019

30 juni 2019

30 juni 2019

nr 1

30 juni 2019

30 juni 2019

30 juni 2019


* 5 sept 2017 gäller för Delprov Höra samt CD-skiva/USB

** 12 sept 2017 gäller för Delprov Höra A och Höra B

*** 19 sept 2017gäller för Delprov Skriva

Prov i enighet med föregående kursplan (före den 1 juli 2012) återanvänds inte av Skolverket och är därför inte skyddade av sekretess.

Arkivering, bevara prov och elevlösningar

I kommunala och statliga skolor är nationella prov allmänna handlingar. I fristående skolor gäller inte offentlighetsprincipen, men proven ska ändå bevaras i tre år.

Kommunala och statliga skolor

Nationella prov och tillhörande elevlösningar är allmänna handlingar i kommunala och statliga skolor. Allmänna handlingar ska som regel bevaras. Kommuner kan med stöd av arkivlagen, under vissa förutsättningar, fatta beslut om att gallra handlingar.

Det är ansvarig nämnd eller styrelse inom kommunen som fattar beslut om gallring i kommunala skolor. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans med Riksarkivet utarbetat gallringsråd för kommuner, landsting och regioners utbildningsväsenden. Nämnden eller styrelsen i kommunen kan fatta beslut om att dessa råd ska följas. Kontakta ansvarig nämnd eller styrelse i din kommun om du har frågor om arkivering och gallring av nationella prov.

Bevara eller gallra 2 Pdf, 423 kB.

Fristående skolor

I fristående skolor är nationella prov inte några allmänna handlingar, eftersom offentlighetsprincipen inte gäller i dessa skolor. Huvudmannen för en fristående skola har ändå en skyldighet att bevara elevlösningar från de nationella proven i tre år enligt skollagen, 28 § i kap. 26 (2010:800).

Skollagen kap. 26 (2010:800) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 15 februari 2024

Innehåll på denna sida