Frågor och svar

Varför kan eleverna få godkänt på provet trots att de inte klarar ett delprov?

Anledningen till att eleverna kan få godkänt på provet trots att de inte klarar ett delprov är att sammanvägningen till ett provbetyg i de nationella proven behöver vara kompensatorisk. Principerna för sammanvägningen av ett provresultat och en lärares betygssättning skiljer sig därmed åt.

Ett delprov är för litet för att avgöra vilka enskilda delar av betygskriterier som är uppfyllda eller inte. En lärare har ett mer omfattande underlag som hen kan använda för att bedöma om kursens betygskriterier är uppfyllt i förhållande till hela kursen. Kunskapsområdena hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet ska inför betygssättningen inte betygsättas fristående från varandra utan läraren måste göra en bedömning av elevens hela språkliga förmåga och utgå från vad eleven faktiskt klarar av språkligt.

Provresultatet ger dock en god bild av elevens generella betygsnivå (IG eller G) vilket lärare kan kalibrera sin betygssättning mot.