Vägledning av nyanlända i skolan - Samtal om framtiden

Studie- och yrkesvägledningssamtal med nyanlända elever kan innehålla utmaningar. I fyra artiklar resonerar Åsa Sundelin kring samtalsmetodiska ideal, frågor om lärande och om språkliga asymmetrier.

två elever får vägledning
Konkreta tips

Materialet i de tre första artiklarna riktar sig till dig som är studie- och yrkesvägledare och belyser olika aspekter och utmaningar i vägledningssamtal med nyanlända elever. Den fjärde artikeln riktar sig även till dig som är lärare.

I anslutning till texterna finns reflektions- och diskussionsfrågor. De är främst tänkta att fungera som stöd för kollegiala samtal om texternas innehåll, men också för reflektioner i det dagliga, konkreta arbetet med vägledning.

Åsa Sundelin är lektor vid institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet.

Artikel 1. Samtalsmetodiska ideal – möjlighet och begränsning i vägledningssamtal med nyanlända elever.

Samtalsmetodiska ideal, av Åsa Sundelin Pdf, 135 kB.

Utgångspunkten för artikeln är vägledningssamtalets centrala roll i skolors studie- och yrkesvägledande verksamhet. Vägledare verkar dock uppleva sin kompetens som otillräcklig i samtal med nyanlända elever. Artikeln diskuterar detta i relation till vägledares samtalsmetodiska ideal. Den visar på samtalsidealets möjligheter, men även på att otillräckligheten kan ha ett ursprung i krockar mellan samtalsmetodiska ideal och nyanländas behov och situation.

Artikel 2.Om konsten att stödja nyanlända elevers lärande om karriärfrågor

Om konsten att stödja nyanlända elevers lärande i karriärfrågor, av Åsa Sundelin Pdf, 135 kB.

Syftet med denna artikel är att stödja lärande om utbildning och arbetsliv (karriärfrågor) i vägledningssamtal med nyanlända elever.

Artikel 3. Om språkliga asymmetrier i vägledningssamtal med nyanlända elever

Om språkliga asymmetrier i vägledningssamtal med nyanlända elever, av Åsa Sundelin Pdf, 127 kB.

Artikeln tar sin utgångspunkt i språkliga asymmetrier mellan nyanlända elever och vägledare. För att överbrygga språkliga skillnader i samtal är det förstås i många fall till hjälp att använda sig av tolk i samtal. Den här artikeln avser dock vägledningssamtal utifrån språkliga asymmetrier som sker utan tolk.

Artikel 4. Om lärare och studiehandledares möjligheter att utveckla nyanlända elevers karriärlärande i undervisning

Om lärare och studiehandledares möjligheter att utveckla nyanlända elevers karriärlärande i undervisning, av Åsa Sundelin Pdf, 311 kB.

Syftet med denna artikel är att ge inspiration och väcka tankar om hur lärare och studiehandledare kan arbeta med karriärlärande och därigenom bidra till att ge nyanlända elever en god grund för deras framtid och studie- och yrkesval.

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.

Nationella skolutvecklingsprogram

Senast uppdaterad 21 oktober 2022