Studie- och yrkesvägledare i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Här hittar du som är studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan information och stöd som du kan använda vid införandet av Gy25.

Vad innebär Gy25 för dig som studie- och yrkevägledare i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan?

Du som studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan behöver, förutom att ha kunskap om vilka olika program och inriktningar som erbjuds inom gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan, även ha kunskap om de förändringar som gjorts inför hösten 2025.

Sammanfattning av förändringar i Gy25

 • Gy25 gäller från 1 juli 2025.
 • Begreppet kurs försvinner helt och ersätts av ämne och nivåer.
 • De nya ämnena är i många fall förändrade både till namn och innehåll då de har uppdaterats utifrån samhälls- och teknikutveckling.
 • Hantverksprogrammet upphör
  • Ett nytt program, frisör- och stylistprogrammet startar med inriktningarna barberare, frisör och stylist.
  • Utbildningar för florist, glasblåsare, finsnickare, guldsmed och textil kan nu bli riksrekryterande utbildningar med egna examensmål, i stället för som tidigare, en del av hantverksprogrammet. För att få starta en riksrekryterande utbildning med eget examensmål krävs det att huvudman ansöker om utbildning (avvikelse) och att huvudman får bifall på sin ansökan.
 • Estetiska programmet får ytterligare en inriktning; modedesign.
 • Två av bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar, anläggningsfordon och mark och anläggning slås samman till den nya inriktningen mark och anläggning.
 • Två program i den anpassade gymnasieskolan byter namn.
  • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation som byter till programmet för fastighet och byggnation
  • Programmet för administration, handel och varuhantering byter namn till programmet för handel och service

Nationella program, introduktionsprogram och riksrekryterande utbildningar

Gymnasieskolan

Precis som nu så kommer det att finnas 18 nationella program på gymnasieskolan att söka till. Även vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år kommer att finnas kvar.

Strukturen för programmen är samma som tidigare med program, inriktningar eller profiler för de program som har det och yrkesutgångar för yrkesprogrammen. Den stora förändringen är att ämnena i många fall är förändrade både till namn och innehåll.

Yrkesutgångar

I och med förändringar för ämnen inom gymnasieskolan så kommer även yrkesutgångarna för de olika yrkesprogrammen att ändras.

Information om hur de olika yrkesutgångarna kommer att se ut inför Gy25 kommer att publiceras under sommaren 2024.

Läs mer om gymnasieprogrammen på Utbildningsguiden. Programsidorna kommer att uppdateras för Gy25 tidig höst 2024.

Gymnasieskolans program på Utbildningsguiden Länk till annan webbplats.

Anpassade gymnasieskolan

Precis som nu så kommer det att finnas nio nationella program i den anpassade gymnasieskolan och programmen har samma struktur som tidigare.

Två program i den anpassade gymnasieskolan byter namn

 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation som byter till programmet för fastighet och byggnation
 • Programmet för administration, handel och varuhantering byter namn till programmet för handel och service.

Programfördjupningspaket

Nytt är att Skolverket arbetar med att ta fram förslag på programfördjupningspaket som ska tydliggöra inom vilka områden som kan vara aktuella att arbeta inom efter färdig utbildning.

Läs mer om anpassade gymnasieskolans program på Utbildningsguiden. Programsidorna kommer att uppdateras för Gy25 i augusti 2024.

Anpassade gymnasieskolans program på Utbildningsguiden Länk till annan webbplats.

Introduktionsprogram

De fyra introduktionsprogram som finns idag kommer även erbjudas i Gy25.

Det kommer att vara möjligt att få tillgodoräkna sig både kursbetyg och ämnesbetyg man fått under sin tid på ett introduktionsprogram om man sedan antas till ett nationellt program. Läs mer om hur detta påverkar utformningen av betygsdokumenten. Detta kommer att redovisas tydligare under rubriken studie- och yrkesvägledare för gymnasieskolan.

Studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan Länk till annan webbplats.

Mer information om introduktionsprogrammen hittar du på sidan nedan.

Introduktionsprogram Länk till annan webbplats.

Riksrekryterande utbildningar i Gy25

Gy25 kommer att påverka det riksrekryterande utbildningarna på ungefär samma sätt som de nationella programmen. Den stora förändringen är att det från och med hösten 2025 kommer att finnas fler riksrekryterande utbildningar som ett resultat av att hantverksprogrammets upphörande.

 • Finsnickeriutbildning (från hantverksprogrammet)
 • Floristutbildning (från hantverksprogrammet)
 • Flygteknikutbildning
 • Glasblåsarutbildning (från hantverksprogrammet)
 • Guldsmedsutbildning (från hantverksprogrammet)
 • Sjöfartsutbildning
 • Marinteknikutbildning
 • Textilutbildning (från hantverksprogrammet)
 • Tågteknikutbildning
 • Yrkesdansarutbildning

Läs mer om riksrektyterande utbildningar

Riksrekryterande utbildningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsplatsförlagt lärande – apl

Regelverket kring apl kommer inte att ändras utifrån Gy25 utan det som gäller i dag kommer även fortsättningsvis att gälla. Läs mer om arbetsplatsförlagt lärande nedan.

Arbetsplatsförlagt lärande – apl Länk till annan webbplats.

Behörighet och meritvärden till högre studier

Grundläggande och särskild behörighet

Det är Universitets och högskolerådet (UHR) som ansvarar för föreskrifterna där grundläggande och särskild behörighet regleras. Skolverket har ett nära samarbete med UHR i dessa frågor.

När det gäller grundläggande och särskild behörighet efter Gy25 så är grundtanken att dagens kurser i de olika ämnena kommer att ha en direkt motsvarighet i de nya ämnenas nivåer.

Den 13 maj till 10 juni remitterade Skolverket förslag till föreskrifter om vilka kurser enligt ämnesplaner som motsvaras av nivåer i ämnen enligt ämnesplaner. Här kan du läsa mer om förslagen.

Motsvarande kurser och nivåer i ämnen (Gy11-Gy25) Länk till annan webbplats.

Särskild behörighet för Yrkeshögskolan i Gy25

Särskild behörighet till olika utbildningar inom yrkeshögskolan tar respektive utbildningsanordnare fram. De kommer att behöva ange både kurser och ämnen som behörighetskrav då sökande kan komma från olika tidsperioder i utbildningssystemet.

Beräkning av meritvärden

Uträkning av meritvärdet kommer att utgå från samma principer som idag. Varje ämnes totala poängomfattning multipliceras med värdet av betyget. Sedan delas det med antalet poäng som eleven har i sin examen.

När det gäller betyget F så är det beroende av på vilken nivå betyget F är satt

 • Till exempel ett ämne med betyget F på nivå 3 i svenska men där det finns ett E i nivå 1 och 2. Där kommer man att få räkna E på 200 poäng och F på 100 poäng i sitt genomsnittliga betyg.
 • Om betyget F i stället finns på nivå 2 men nivå 3 ger ett E, då blir det 300 poäng med betyget E.
 • Om ämnet endast innehåller en nivå om t ex 100 poäng och betyget blir F på den enda nivån då blir det 100 poäng F som ska räknas in i det genomsnittliga betyget.

Meritpoäng

Det är UHR som på regeringens uppdrag ansvarar för meritpoängen. I dialog med UHR så är bedömningen att meritpoängen kommer att räknas på samma sätt som idag. Till exempel dagens matematik kurs 3 respektive 4 kommer att motsvaras av det nya ämnet matematik – fortsättning nivå 1 respektive 2. Dagens ämne moderna språk steg 3 respektive steg 4 motsvaras av det nya ämnet modernas språk – fortsättning nivå 1 respektive 2.

För övriga ämnen och kurser som ger meritpoäng idag så framgår det av Skolverkets förslag till föreskrifter gällande motsvarigheter mellan Gy11 och Gy25 vad dessa ämnen och kurser motsvaras av för ämne och nivå.

Länk till föreskrift Pdf, 1 MB.

Gymnasieexamen/yrkesexamen

När det gäller regelverket för gymnasieexamen/yrkesexamen så kommer samma regler att gälla som gäller idag även om kurser försvinner och ersätts av ämne och nivå. Dessa nivåer kommer att ha sin direkta motsvarighet mellan dagens kurser och ämnenas nivåer.

För mer information gällande vilka kurser och nivåer i ämnen som är motsvarande se Skolverkets förslag till föreskrifter.

Länk till föreskrift Pdf, 1 MB.

Rätt att läsa om en nivå

Om en elev inte har fått ett godkänt betyg i ett ämne på en viss nivå, har eleven rätt att läsa den aktuella nivån på nytt en gång. Har eleven slutfört samma nivå i ett ämne två gånger och inte fått ett godkänt betyg får eleven läsa nivån på nytt ytterligare en gång, om det finns särskilda skäl.

Utformning av betygsdokument

Utformningen av betygsdokumenten är inte klara fullt ut ännu men kommer att remitteras och beslutas under hösten 2024. Detta gäller även utformningen av betygsdokument som omfattar betyg från både det kursutformade systemet och det ämnesutformade systemet.

Blandbetyg

Varje nivå betygssätts i den skolform som eleven genomfört sina studier inom. Om eleven sedan fortsätter att läsa ytterligare nivåer inom ett ämne innan det slutliga betyget sätts så ersätter den högsta nivån eleven läst de underliggande nivåerna.

Om en elev har läst nivå 1 i ett ämne och fått ett ämnesbetyg där och sedan fortsätter och läser fler nivåer i ämnet på komvux så ersätter betyget i de högre nivåerna det tidigare satta betyget.

Meritvärdet i en blandexamen kommer att räknas ut på samma sätt som idag. Varje betyg omfattar ett visst antal poäng som sedan multipliceras med värdet av betyget. Sedan delas den summan med antalet poäng som examen omfattar.

Elever som börjar gymnasieskolan i det nuvarande systemet och som av någon orsak gör ett studieuppehåll och kommer tillbaka till Gy25 har rätten att slutföra den inom samma system fram till 2030. Dock kan eleven välja att i stället gå in den ämnesutformade gymnasieskolan och ta med sig sina kursbetyg och i sin examen få ett blandbetyg där det finns både kursbetyg och ämnesbetyg.

Det är inte tänkt att elever som hoppar av gymnasiet och som har läst till exempel nivå 1 i ett ämne och sedan kommer till komvux några år senare och vill läsa fler nivåer i samma ämne ska behöva ha någon överlämning. Varje ämnes nivå ska stå för sig själv och bedömas utifrån betygskriterierna för ämnet. En lärare på komvux ska inte behöva få en överlämning av vilka betyg eleven fått tidigare. Däremot behöver utbildningsanordnaren få underlag på vilka ämnen/nivåer som lästs i gymnasieskolan och var eleven ska fortsätta inom vuxenutbildningen.

Hur utformningen av examensbevis med och utan blandbetyg ska se ut kommer att remitteras och beslutas under hösten 2024.

Nivåkoder och studievägskoder

Nivåkoderna kommer man åt via API för läroplaner, kurs- och ämnesplaner.

API för läroplaner, kurs- och ämnesplaner (Syllabus) - Skolverket Länk till annan webbplats.

Mer information om studievägskoderna kommer under tidig höst 2024.

Informationsmaterial om Gy25

Film: Så blir gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och komvux 2025, Gy25 (tid: 2.50 min)

Ta del av vår korta film som enkelt beskriver Gy25 och modellen för ämnesbetyg. Filmen svarar bland annat på frågor om hur förändringarna kommer att bli för elever i de berörda skolformerna, hur det påverkar lärarnas arbete och vad rektorer behöver tänka på vid införandet av Gy25.

Senast uppdaterad 19 juni 2024

Innehåll på denna sida